Wat is auteursrecht? Blockchain en bescherming van intellectueel eigendom

with Geen reacties

Uiting van een idee

Auteursrecht is de bescherming van een tastbare uiting van een idee. Het is bedoeld om de bedenker van iets origineels de mogelijkheid te geven, om het te gebruiken en er geld mee te verdienen, zonder dat anderen er onrechtmatig gebruik van kunnen maken. Dat wil echter nog niet zeggen dat auteursrecht ook een algemeen verbod inhoudt voor derden, om er gebruik van te maken. In sommige gevallen is het zeker wel toegestaan om intellectueel eigendom te verspreiden in het openbaar.

Blue copyright symbol in graffiti written on a white wall. Het symbool voor auteursrecht geschreven in graffiti op een witte muur.

Trademark symbol. Handelsmerk symbool.

Auteursrecht en handelsmerk

Het is belangrijk om hierbij het onderscheid te kennen tussen auteursrecht en handelsmerk. Auteursrecht of copyright is te herkennen aan het symbool ©. Een nog niet geregistreerd handelsmerk of trademark is te herkennen aan het symbool . Hoewel beide weliswaar de herkomst van een idee (het intellectuele eigendom) beschermen, zijn ze echter wel op andere type eigendommen toepasbaar. Auteursrecht beschermt literair en artistiek werk, zoals bijvoorbeeld boeken en films. Een handelsmerk wordt gebruikt om een merk te beschermen. Het kan daarbij dan gaan om merken van producten, bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties. Er worden dan bijvoorbeeld logo’s en namen veiliggesteld.

Auteursrecht verkrijgen

Auteursrecht is niet universeel geregeld en verschilt van land tot land. De verschillen zijn over het algemeen niet heel erg groot, maar het ene land houdt er een strengere auteursrechtwetgeving op na, dan de andere. Auteursrecht ontstaat in principe automatisch. Dat wil zeggen, dat als iemand iets creëert zoals een afbeelding, een film, muziek, een bronzen standbeeld of een gebouw maakt, de maker dan per definitie de eigenaar is. Dit geldt ook als iemand een bepaald artikel schrijft, een speech bedenkt en uitwerkt, maar ook is auteursrecht van toepassing op de ontwikkeling van bepaalde software. De creatie draagt dan het stempel van de maker.

The artist. Copyright laws are not exactly the same everywhere in the world. De artiest. De wetgeving omtrent auteursrecht is niet overal op de wereld precies hetzelfde.

 

 

The words fair use with a questionmark. Fair use means that work that is protected by copyright, sometimes can be used without explicit permission from the owner. De woorden fair use met een vraagteken. Het betekent dat materiaal waar auteursrecht op rust, toch gebruikt mag worden voor bepaalde doeleinden, zonder dat de maker er expliciet toestemming voor hoeft te geven.

Fair use

In de wetgeving omtrent auteursrecht in de Verenigde Staten is vastgelegd hoelang een idee eigendom blijft van een persoon. Over het algemeen verloopt deze periode vijftig of honderd jaar na het overlijden van de maker. In Nederland is dat zeventig jaar. Hierna is de creatie beschikbaar voor het publieke domein. Op dat moment mag iedereen er gebruik van maken. Ze mogen het dan ook kopiëren, vertolken en weergeven. Er zijn echter ook omstandigheden waarbij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk op een legale manier is toegestaan. Er word dan wel gesproken van “fair use”. Het gaat dan vaak om materiaal dat gebruikt wordt voor educatieve doeleinden, kritische opiniestukken, nieuwsartikelen en onderzoek. Een van de redenen dat dit materiaal openbaar is, is het voorkomen van censuur, zodat overheden en andere machtsorganen er geen controle over hebben. Een andere reden voor vrijgeven van materiaal is vaak het vergroten van onder andere de persvrijheid. Er zijn ook landen die geen enkele wetgeving hebben op het gebied van copyright.

Vastleggen intellectueel eigendom

Auteursrecht is ingewikkeld. Toch is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om controle uit te oefenen over je eigen ideeën, waardoor je je boterham ermee kunt verdienen. Intellectueel eigendom is ook een belangrijk onderdeel van de economie. Naast het auteursrecht vallen er nog een aantal andere rechten onder intellectueel eigendom. We kennen namelijk ook rechten voor uitvoerende kunstenaars zoals acteurs, zangers, muzikanten en balletdansers. We noemen dit de naburige rechten. Ook circusartiesten vallen hieronder. Deze naburige rechten spelen een belangrijke rol in de film- en muziekwereld. Ook merken, handelsnamen en bijvoorbeeld nieuw gekweekte plantenrassen kunnen worden vastgelegd. Op uitvindingen kan octrooi of patent worden aangevraagd. Door deze handeling behoudt degene die een octrooi heeft aangevraagd de rechten.

Do not copy. Copyright. Niet kopiëren. Auteursrecht. Naburige rechten.

Merkenrecht registeren

Als je je merk wilt beschermen dan zul je het merk moeten registeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Je moet het merk dus actief registeren. Het eigendomsrecht ontstaat dus niet automatisch, zoals bij auteursrecht.

Intellectual property in the digital age. Copyright. Intelectueel eigendom in het digitale tijdperk. Auteursrecht.

 

 

An old newspaper article on copyright and pirates. Een oud krantenartikel over auteursrecht en piraten.

Auteursrecht geschonden

Het schenden van auteursrecht geldt in Nederland als een misdrijf. We noemen dit plagiaat. Er wordt soms gemakkelijk over gedacht, maar het is gewoonweg strafbaar. Je steelt iets van iemand die daar veel tijd en moeite in heeft gestoken. Wat kun je doen als je te maken krijgt met auteursrechtenschending? Als iemand met je creatie aan de haal gaat, zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, dan kun je proberen om de schade (inkomstenderving bijvoorbeeld) te verhalen op de schender van het auteursrecht. Je kunt de schender persoonlijk benaderen en hem of haar verzoeken om de schade te vergoeden. Als dit niet tot resultaat leidt dan kun je altijd nog een advocaat in de arm nemen. Of de rechter in je voordeel beslist en een schadevergoeding toezegt is echter allerminst zeker.

Auteursrecht licentie

Ook kan iemand zijn auteursrechten overdragen. Alle rechten van het intellectuele eigendom komen dan in de handen van een nieuwe eigenaar. De maker van de creatie kan er dan geen aanspraak meer op maken. De rechten worden overgedragen middels een zogenaamde licentie. Er wordt door de maker nadrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van het intellectuele eigendom.

Open licence. Somebody can hand over the copyright of his creation to someone else. Iemand kan het auteursrecht van zijn creatie overdragen aan iemand anders door middel van een licentie.

A painter doing his thing. Een kunstschilder aan het werk. Persoonlijkheidsrecht houdt in dat de naam van een kunstenaar onlosmakelijk verbonden is aan het desbetreffend werk.

Auteursrecht en persoonlijkheidsrechten

Als een dergelijke licentie is afgegeven wil dat echter niet zeggen dat de nieuwe eigenaar van het intellectuele eigendom, er alles mee mag doen wat hij of zij wil. Vaak zal de ontwerper van de creatie nog gewoon vermeld moeten worden bij een publicatie en zal er op een respectvolle manier met het intellectuele eigendom moeten worden omgegaan. Als dat niet gebeurt dan kan de maker alsnog proberen om de publicatie tegen te gaan. Hij kan dan een beroep doen op de zogenaamde persoonlijkheidsrechten.

Auteursrecht en vrijheid van meningsuiting

Bij het definiëren van auteursrecht spelen vaak meer zaken mee dan zo op het eerste moment duidelijk is. Zaken als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en persvrijheid spelen – misschien ietwat onzichtbaar – wel een hele belangrijke rol bij het auteursrecht.

Free speech. The relation between free speech and copyright. Vrijheid van meningsuiting. De relatie tussen auteursrecht en vrijheid van meningsuiting.

 

Art. Inheriting copyright. Kunst. Erven van auteursrecht.

Auteursrecht na overlijden

Kun je auteursrecht erven? Ja dat kan. De rechten gaan na overlijden van de maker over op de nabestaanden of begunstigden. Dit geldt voor geschreven teksten in boeken, tijdschriften, kranten, maar ook voor toneelstukken, foto’s, films, kunstwerken, software, bouwkundige tekeningen, schilderijen, choreografische werken en gedichten.

 

Thank you for the Music!

 

A dj in front of a crowd. Blockchain is going to change the music industry en the way we handle copyright issues. Een dj wordt toegejuicht door het publiek. Blockchain technologie zal de muziekindustrie en de wijze waarop we met auteursrecht omgaan veranderen.

Auteursrecht muziek

Veel mensen hebben weleens gehoord van BUMA/STEMRA, maar wat doen zij nu eigenlijk? Deze organisatie komt op voor de muziekauteursrechten van componisten en uitgevers van muziek. Zij zorgen ervoor dat er vergoedingen geïnd worden als er muziek in het publieke domein, zoals op scholen, in winkels of op bijvoorbeeld evenementen gebruikt wordt. De rechten van uitvoerende artiesten worden vaak beschermd door SENA.

A microphone. Een microfoon.

A woman with headphones. Een dame met een koptelefoon.

Party crowd at a concert. Feestend publiek op een concert.

 

 

Hoe gaat blockchain technologie de muziekindustrie veranderen?

Blockchain stelt muzikanten en componisten in staat om hun werk efficiënter in omloop te brengen en meer verbonden te zijn met hun publiek. Het vastleggen van muziek in de blockchain maakt het mogelijk dat artiesten en tekstschrijvers direct een vergoeding ontvangen door middel van cryptocurrency. De muziek zal namelijk geplaatst worden op een gedecentraliseerde server. Ieder nummer wordt geregistreerd met een stukje code.

 

 

cryptocurrency

Op het moment dat iemand de gewenste muziek dan downloadt, dan zal dankzij de cryptocurrency direct en automatisch, een betaling plaatsvinden aan exact die personen die recht hebben op de desbetreffende vergoeding. De schrijver van het lied, de producent, maar ook de uitvoerende artiest zoals de zanger, zal dan per direct worden betaald.

Muzikanten worden weer de baas over hun eigen producten

Auteursrecht en eigendomsrecht moeten weer daar terechtkomen, waar ze horen. Bij de makers. De creatieve geesten die met bloed, zweet en tranen de mooiste muziek de wereld in slingeren. Blockchain maakt dit mogelijk. De muziekindustrie gaat volledig op de schop. De grote maatschappijen zullen moeten veranderen om de boot niet te missen. Blockchain zorgt voor een nieuwe gedeelde infrastructuur op muziekgebied en in andere creatieve branches.

A composer. Blockchain places the copyright back to where it belongs: the creative minds who put all there efforts into their work. Een componist. Blockchain maakt het mogelijk om een veel eerlijker systeem te creëren als het gaat om zaken als auteursrecht.

Words. Cloud with words related to blockchain technology. Een wolk met woorden die verwant zijn aan de blockchain technologie.

Music notes. I'm tapping into my creative side. Copyright. Muzieknoten. Ik focus op mijn creatieve kant. Auteursrecht.

Wat is de blockchain nu precies?

Blockchain is een gedecentraliseerde aanpak, waarbij niemand het voor het zeggen heeft. Er is dus geen sprake meer van een centrale server. Het is een technologie die het mogelijk maakt om transacties op een transparante manier te laten plaatsvinden. Iedereen kan zien welke transacties er op welk moment plaatsvinden. Echter zijn de gegevens wel geanonimiseerd.

Music streams

Cryptocurrency is een geavanceerd versleutelingssysteem dat ervoor zorgt, dat de verschillende transacties op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Er zijn geen tussenpersonen meer nodig en dat betekent dus dat iedere transactie direct (instant) plaatsvindt. Muzikanten krijgen veel meer invloed op hun eigen business. Niet alleen invloed op hun “streams” en verkopen, maar ook op hun merchandising en ticketverkoop. Het wordt eenvoudig om alles weer terug in eigen beheer te nemen.

Auteursrecht meerdere makers

Als een lied is geschreven door meerdere componisten, dan is het vandaag de dag enorm omslachtig om precies te bepalen, wie er wanneer recht heeft, op een bepaalde vergoeding. De blockchain technologie haalt dit probleem weg. Het aandeel waar iemand recht op heeft, kan gemakkelijk worden vastgelegd in de zogenaamde smart contracts. Deze slimme contracten handhaven zichzelf. In een smart contract kunnen naast auteursrecht, ook andere zaken worden vastgelegd zoals huurcontracten, hypotheekakten en energiecontracten. Ook als het gaat om verzekeringen kunnen smart contracts een uitkomst zijn. Voorwaarden en clausules van de afgesloten verzekering, kunnen dan decentraal worden vastgelegd en beheerd.

Handing over the keys. Buying a house. Making a smart contract on the blockchain. Het overdragen van de sleutels van het nieuwe huis. Slimme contracten en blockchaintechnologie.

A puzzle. Blockchain technology creates a situation where intellectual property is connected with the owner and put pieces together in a logical way. Copyright. Puzzelstukjes. Blockchain maakt het mogelijk om intellectueel eigendom te verbinden met the maker. Auteursrecht.

A chain symbolizes the blockchain. Een ketting symboliseert de blockchain.

Verbonden met je eigen creatie

De ontwikkeling van de blockchain staat nu nog in de kinderschoenen en het zal nog wel een tijdje duren voordat de meeste mensen in de gaten krijgen, welke voordelen de blockchain kan bieden ten aanzien van onze economie. Gedistribueerde grootboeken zoals de blockchain zullen in de toekomst een hele grote rol gaan spelen, als het gaat om bijvoorbeeld geschillen rondom auteursrecht. Het registreren van auteursrecht wordt veel goedkoper en gemakkelijker. Maar wat misschien nog veel interessanter is: de registratie gaat veel sneller. Het vastleggen van auteursrecht of welke creatie dan ook, zal met blockchain binnen no time geregeld zijn.

 

 

Gedecentraliseerd grootboek

Bij de huidige manier van registreren van intellectuele eigendommen kan het gebeuren dat er documenten zoek of beschadigd raken, waardoor het moeilijker zou kunnen worden om aan te tonen dat jij de maker bent van de creatie. Met blockchain kan dit niet gebeuren, omdat het hele grootboek gedecentraliseerd is. Je kunt dus altijd aantonen dat het auteursrecht aan jou toebehoort. Er ontstaat een onlosmakelijk verband tussen jou en je eigendom.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie, auteursrecht en de muziekindustrie?

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply