Wat is Ethereum GAS?

met Geen reacties


Deze blogpost beschrijft de rol van Ethereum-GAS aan de hand van Proof of Work (het voormalige consensus-protocol van Ethereum). Op 15 september 2022 is Ethereum overgeschakeld naar Proof of Stake. Om een transactie met ether (ETH) of een smart contract uit te voeren op de Ethereum-blockchain is een bepaalde vergoeding nodig. Ethereum GAS is een meeteenheid om te berekenen hoeveel computerkracht daarvoor precies nodig is. Ethereum GAS verwijst naar de kosten die met een specifieke transactie gemoeid zijn. De crypto-miners bepalen de prijs van het GAS op basis van vraag en aanbod van de rekenkracht, die nodig is om de transacties op de blockchain te verwerken. GAS is in principe de ‘brandstof’ voor transacties en andersoortige acties binnen het blockchainnetwerk.

 

Virtuele machines

Ethereum Virtual Machine

GAS-prijzen, GAS-kosten en GAS-limiet

Hoe werkt Ethereum GAS?

Mempool

Vergoedingsmodel

Out of GAS exception

Layer 2 scaling

Berekening van de transactiekosten

EIP-1559

MetaMask crypto-wallet

 

Ethereum GAS

Virtuele machines

Virtuele machines zijn machines die een hoger abstractieniveau proberen dan de alledaagse besturingssystemen van computers. Deze machines worden als het ware bovenop gewone besturingssystemen gebouwd. Hierdoor kunnen ze in principe op dezelfde manier functioneren als een fysieke computer. Ze benaderen de rekenkracht van fysieke apparaten met behulp van een speciale virtuele architectuur. Virtuele machines kunnen meestal op verschillende soorten besturingssystemen draaien.

 

Ethereum Virtual Machine

Ook de Ethereum-blockchain maakt gebruik van zo’n machine: de Ethereum Virtual Machine (EVM). De EVM gedraagt zich als een wereldwijde processor of computer, die zijn computerkracht beschikbaar stelt aan Ethereum-gebruikers. Ontwikkelaars kunnen de rekenkracht gebruiken om decentrale applicaties (dapps) of smart contracts te creëren. De EVM is wereldwijd toegankelijk via Ethereum-nodes. De Ethereum Virtual Machine is turing-compleet, wat betekent dat de EVM elke logische stap van een rekenfunctie kan uitvoeren. De EVM is een essentieel onderdeel van de Ethereum-blockchain.

Ethereum logo

GAS-prijzen, GAS-kosten en GAS-limiet

 

Om Ethereum GAS goed te kunnen begrijpen zijn de volgende termen heel belangrijk:

  • GAS-prijzen
  • GAS-kosten
  • GAS-limiet

 

GAS-prijzen

Ethereum GAS werd geïntroduceerd om een duidelijke ‘waardelaag’ te behouden, die alleen het verbruik aangeeft voor de rekenkosten binnen de blockchain en niet de werkelijke waardering van de ETH. De GAS-kosten van een transactie op de Ethereum-blockchain zijn meestal veel lager dan één hele ETH. Daarom gebruikt Ethereum een metrisch systeem van kleine eenheden ETH. Deze eenheden worden ‘WEI’ genoemd. Eén hele ether is gelijk aan 1 triljoen WEI. Om de GAS-prijzen binnen de Ethereum-blockchain te berekenen wordt meestal gesproken van ‘GWEI’. GWEI staat voor ‘GIGAWEI’ en is gelijk aan 1 miljard WEI.

 

GAS-kosten

GAS-kosten zijn betalingen die door Ethereum-gebruikers worden gedaan, om de rekenkracht en de energiekosten van het mining-proces – die nodig zijn voor de uitvoering en validatie van transacties – te  compenseren. De crypto-miners spelen een essentiële rol bij het verifiëren en verwerken van de transacties. Wanneer ze een nieuw transactieblok aan de blokketen hebben toegevoegd, dan ontvangen zij voor hun inspanningen een beloning in ETH.

 

GAS-limiet

Wanneer je een transactie wilt uitvoeren met ether, dan moet je een bepaalde hoeveelheid Ethereum GAS verbruiken. Het GAS-limiet verwijst naar de maximale hoeveelheid GAS die je aan een transactie op de blockchain wilt besteden. Wanneer er voor een ETH-transactie of de uitvoering van een smart contract méér werk moet worden gedaan, dan vereist dat een hoger GAS-limiet. Als de GAS-limiet te laag is voor het uitvoeren van een transactie, dan kunnen de crypto-miners ervoor kiezen om de transactie binnen het blockchainnetwerk te negeren. Als de GAS-limiet te laag is ingesteld dan wordt de transactie teruggedraaid. Het verbruikte GAS krijg je echter niet terug, omdat de crypto-miner al inspanningen heeft geleverd om de transactie te verwerken. En voor dat geleverde werk moet de crypto-miner worden beloond met ETH. Ook als de transactie niet wordt uitgevoerd.

Reward. Beloning van de miners met Ether.

Hoe werkt Ethereum GAS?

De uitvoering van smart contracts binnen de Ethereum Virtual Machine gaat gepaard met verschillende operaties, die allemaal een bepaalde hoeveelheid GAS verbruiken. De GAS-kosten voor de uitvoering van een smart contract zijn meestal erg hoog. De GAS-kosten zeggen echter niets over de werkelijke kosten die iemand uiteindelijk voor een specifieke transactie moet betalen. Om de transactievergoeding te berekenen moeten de GAS-kosten worden vermenigvuldigd met de GAS-prijs. De GAS-prijs wordt gemeten in ‘GWEI’, een veel kleinere eenheid dan ether. 1 GWEI is gelijk aan 0.000000001 ETH. Je zou het kunnen vergelijken met euro’s en eurocenten.

 

Ether-transactie

Op te kunnen berekenen hoeveel een transactie precies gaat kosten moeten we de GAS-kosten vermenigvuldigen met de GAS-prijs. Stel nu dat ik een eenvoudige ether-transactie wil uitvoeren op de Ethereum-blockchain. De ETH-prijs staat op € 1.800. De GAS-kosten zijn 21.000 GAS voor een eenvoudige transactie en 400 GAS om een saldo te controleren. De GAS-kosten zeggen echter in principe nog niets over het bedrag dat een gebruiker uiteindelijk voor de transactie moet betalen. De meeste Ethereum software-wallets maken een schatting van de benodigde GAS-prijzen en bieden Ethereum-gebruikers een keuze. Gebruikers kunnen kiezen tussen een snelle, gemiddelde of langzame transactiesnelheid. Om kans te maken dat de transactie binnen een minuut wordt bevestigd, schat de crypto-wallet de GAS-prijs op 100 GWEI. Nu kan ik berekenen dat ik € 3,78 voor de transactie moeten betalen. Dat gaat als volgt:

 

We vermenigvuldigen de GAS-prijs van 100 GWEI met 21.000 GAS.

100  X  21000 = 2.100.000 GWEI = 0.0021 ETH

Met een ether-prijs van € 1.800 betekent dat:

1800  X  0.0021 = 3,78

 

Abstracte eenheid binnen de EVM

Ethereum-GAS is een ‘abstracte eenheid’, die puur en alleen bestaat binnen de Ethereum Virtual Machine. De transacties worden altijd afgerekend in ETH. Doordat er naast ETH gebruik wordt gemaakt van een tweede eenheid (het GAS om de rekenkracht te meten), kunnen de GAS-kosten worden losgekoppeld van de ETH-prijs. Dat betekent dat een stijging van de ether-prijs in principe géén invloed zou mogen op de transactiekosten. Als de activiteiten binnen het blockchainnetwerk stabiel blijven en de ETH-prijs gaat omhoog, dan zou de GAS-prijs naar beneden moeten gaan. De uiteindelijke transactiekosten gemeten in ether blijven hetzelfde in eurowaarde. Een prijsstijging van ETH wordt vaak ingegeven door een toename van netwerkactiviteit binnen de blockchain. Meer netwerkactiviteit betekent ook een toename van de transactiekosten.

Mempool

Alle transacties binnen de Ethereum-blockchain komen terecht een zogenaamde ‘mempool’. Dit is een digitale ‘wachtruimte’ voor transacties die nog niet aan een blok zijn toegevoegd en nog niet zijn bevestigd. Wanneer een Ethereum-node een transactie ontvangt dan wordt de transactie verspreidt naar de andere knooppunten binnen het peer-to-peer-netwerk, totdat een crypto-miner de transactie goedkeurt en een nieuw blok aan de blokketen toevoegt. Voordat de transactie aan een volgend blok wordt toegevoegd, blijft de specifieke in behandeling zijnde transactie in de wachtruimte – de mempool – staan. Soms wordt de mempool ook wel aangeduid als ‘txpool’.

 

Geldigheidscontroles

De mempool is nodig omdat transacties niet meteen aan de blokketen worden toegevoegd. De Ethereum-nodes voeren eerst een reeks geldigheidscontroles uit op deze wachtende transacties. De controles zorgen ervoor dat de ETH nog steeds beschikbaar is en dat de output, de input niet overschrijdt. Daarnaast controleren de nodes of de digitale handtekening van de verzender geldig is. Wanneer de nodes ontdekken dat een van de controlepunten niet klopt, dan wordt de transactie afgewezen. De mempool kan niet worden beschouwd als een hoofdreferentiekader die universeel door alle nodes wordt gedeeld. Iedere node configureert zijn eigen controleregels voor de mempool van het knooppunt. Wanneer een nieuwe transactie in de mempool wordt toegelaten – maar alle node-wachtruimtes vol zijn – dan wordt de transactie met de laagste GAS-vergoeding uit de mempool geschrapt. De regels voor het accepteren en verwijderen van transacties variëren voor verschillende nodes en zijn afhankelijk van hun individuele instellingen.

 

Doelgrootte

De crypto-miners binnen de Ethereum-blockchain worden gestimuleerd om als eerste de transacties met de hoogste GAS-prijs te minen. De hoeveelheid transacties die miners kunnen vastleggen in één enkel transactieblok is gelimiteerd. Dit wordt bepaald door de maximale GAS-limiet per blok. In april 2022 had ieder blok binnen het Ethereumnetwerk een ‘doelgrootte’ van 15.000.000 GAS. De doelgrootte van elk blok zal echter toenemen of afnemen in overeenstemming met de netwerkvraag, tot de bloklimiet van 30.000.0000 GAS. De totale hoeveelheid GAS die door alle transacties in het transactieblok wordt verbruikt, moet lager zijn dan de blokgaslimiet.

Ethereum

Vergoedingsmodel

Stel nu dat er in de mempool alleen maar eenvoudige transacties ‘wachten’ die ieder 21.000 GAS kosten om te worden uitgevoerd. Een crypto-miner kan ongeveer 595 van zulke transacties ‘meerekenen’. Als er 1.000 wachtende transacties in de mempool zijn, dan zal de crypto-miner de 595 meest winstgevende transacties uitkiezen om te minen. Het vergoedingsmodel (de beloning) is gebaseerd op een relatief eenvoudig ‘veilingmechanisme’. Ethereum-gebruikers die willen dat hun transacties als eerste door de crypto-miners worden verwerkt, moeten andere gebruikers ‘overbieden’. Hierdoor wordt de GAS-prijs opgedreven, zeker wanneer er sprake is van een groot aantal gebruikers die willen dat hun transacties snel worden bevestigd.

 

Holding probleem

Zoals eerder gezegd is de Ethereum Virtual Machine een ‘turingcomplete’ machine. Hierdoor is de EVM in staat om vrijwel alle willekeurige bytecode te verwerken. Mede dankzij die turingvolledigheid kan de Ethereum-blockchain fungeren als een krachtig transactienetwerk. De turingvolledigheid maakt de blockchain echter ook kwetsbaar voor het zogenaamde ‘holding’ probleem. Dit is het probleem om uit een beschrijving van een willekeurig computerprogramma en een bepaalde input, te bepalen of het programma wordt beëindigd of altijd blijft draaien (terechtkomt in een oneindige lus). Zonder GAS zou een Ethereum-gebruiker een programma kunnen uitvoeren dat nooit ophoudt. Een oneindige lus kan worden veroorzaakt door foutieve of malafide code. Zonder GAS-prijs en GAS-limiet zou er code kunnen worden geschreven waardoor een programma oneindig doorgaat. Daarom introduceerde de Ethereum-blockchain GAS-kosten die gekoppeld zijn aan iedere individuele transactie of andersoortige actie. Door het hanteren van GAS-kosten kan worden voorkomen dat programma’s altijd blijven draaien en kan worden verhinderd dat het netwerk ‘on hold’ komt. Met Ethereum GAS betalen gebruikers in principe voor het uitvoeren van code.

 

 

 

Out of GAS exception

De GAS-limiet van een transactie moet gelijk of hoger zijn dan de verwachte hoeveelheid rekenwerk, die nodig is voor een succesvolle uitvoering van die transactie. Voor het uitvoeren van een operatie binnen een transactie controleert de EVM of er voldoende GAS beschikbaar is voor die desbetreffende operatie. Als er op dat moment niet voldoende GAS meer is om de operatie uit te voeren, dan wordt de gehele transactie teruggedraaid. Er wordt dan een zogenaamde ‘Out of GAS (OG) exception’ geactiveerd, waarbij de status wordt hersteld tot vlak voor de transactie. Desondanks moet de Ethereum-gebruiker wel de transactievergoeding betalen aan de crypto-miner, voor het werk dat hij heeft gedaan. Ook al is de transactie niet uitgevoerd. Dit principe zorgt ervoor dat de Ethereum-blockchain is beschermd tegen aanvallen. Als er voor een specifieke transactie minder GAS nodig is dan vooraf werd ingeschat, dan wordt die hoeveelheid GAS omgezet in ETH en terugbetaald aan de verzender van de transactie.

Chain, ketting.

Blokruimte

Het is belangrijk dat alle operaties binnen de Ethereum-blockchain de juiste GAS-kosten hebben in relatie tot elkaar. Anders zou dit kunnen duiden op een aanval. Een dergelijke aanval vond plaats in de zomer van 2016 die leidde tot een zogenaamde ‘hard fork’ en een splitsing van de Ethereum-blockchain. Op dit moment (april 2022) zijn de transactievergoedingen op de Ethereum-blockchain erg hoog. Er zijn een aantal oplossingen die de transactiekosten kunnen verlagen. Er wordt steeds meer mogelijk binnen de blockchain. Niet alleen worden er steeds meer ether-transacties uitgevoerd, maar ook andere toepassingen – zoals dapps, smart contracts en NFT’s – zorgen ervoor dat het steeds drukker wordt binnen het blockchainnetwerk. Daardoor is er steeds meer behoeft aan ‘blokruimte’, wat resulteert in hoge transactiekosten. Deze hoge transactiekosten maken het voor gewone Ethereum-gebruikers lastig om op het Ethereum-platform te participeren.

 

Layer 2 scaling

Layer 2 scaling is een zogenaamde ‘schaaloplossing’. Het is een laag die bovenop het hoofdnetwerk van  Ethereum is gebouwd. Naarmate het aantal gebruikers van het netwerk toeneemt, komen de capaciteitsbeperkingen in zicht en worden de transactiekosten opgedreven. Ethereum onderzoekt welke oplossingen het meest geschikt zijn om die problemen effectief aan te pakken. Door het vergroten van de schaalbaarheid moet de transactiesnelheid binnen het netwerk omhoog worden gebracht, zonder dat dat een negatieve invloed heeft op de gedecentraliseerde eigenschap of de beveiliging van het netwerk.

 

On-chain scaling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘on-chain scaling’ en ‘off-chain scaling’. On-chain scaling verwijst naar het Ethereum-protocol (laag 1) op het hoofdnetwerk van Ethereum. De schaalbaarheid wordt daarbij ondersteund door het zogenaamde ‘sharding’. Dit is het proces waarbij de database horizontaal wordt gesplitst om de netwerkbelasting te spreiden. Sharding zorgt ervoor dat de netwerkcongestie (de verstopping van het netwerk) wordt verminderd. Door het creëren van nieuwe blokketens (de shards) kan het aantal Ethereum-transacties worden verhoogd. Door sharding hoeven niet alle ‘validators’ alle transacties via het netwerk te verwerken.

 

Off-chain scaling

De off-chain scaling-oplossingen worden afzonderlijk van laag 1 geïmplementeerd. De off-chain-oplossingen vereisen dan ook geen wijzigingen naar het bestaande Ethereum-protocol. De layer 2-oplossingen (laag 2) ontlenen hun beveiliging rechtstreeks aan de consensus (overeenstemming) van laag 1. Met behulp van layer 2-oplossingen kan de schaalbaarheid worden vergroot en kunnen de transacties buiten het hoofdnetwerk van Ethereum worden afgehandeld. De transacties profiteren echter wel van het gedecentraliseerde beveiligingsmechanisme van het hoofdnetwerk.

 

Hogere transactiesnelheid

Layer 2-oplossingen kunnen de transacties per seconde verhogen, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd en netwerkcongestie kan worden verminderd. Doordat de transacties worden samengevoegd tot één enkele transactie naar het hoofdnetwerk van Ethereum, kunnen de GAS-kosten worden verlaagd. Hierdoor wordt het netwerk inclusiever en toegankelijker voor alle gebruikers De meest layer 2-oplossingen zijn gecentreerd rond nodes of servers en kunnen worden beheerd door particuliere gebruikers of bedrijven. Meestal worden de Ethereum-transacties naar laag 2-nodes verzonden, in plaats van rechtstreeks naar laag 1 (het hoofdnetwerk).

 

Lagere transactievergoedingen

Er bestaan verschillende soorten layer 2-technologieën en implementaties. De layer 2-oplossingen kunnen de transactievergoedingen aanzienlijk verlagen. Naast de layer 2-oplossingen zijn er nog een aantal andere manieren om de transactiekosten te verlagen. Als een specifieke transactie niet per se direct hoeft te worden uitgevoerd, dan kan een gebruiker er bijvoorbeeld voor kiezen om de transactie te laten uitvoeren, op een moment van de dag waarop de GAS-prijzen het laagst zijn.

 

 

Berekening van de transactiekosten

Houd bij de berekening van de transactiekosten rekening met de volgende zaken:

  • Vaststaande GAS-kosten
  • Veranderende ETH-prijs
  • Verschillende GAS-prijzen

 

Vaststaande GAS-kosten

Het toevoegen van 2 cijfers kost 3 GAS, het controleren van een saldo kost 400 GAS en een eenvoudige transactie kost 21.000 GAS.

 

Veranderde ETH-prijs

De ETH-prijs is momenteel (april 2022) € 2.899 maar de prijs van Ethereum verandert continu.

 

Verschillende GAS-prijzen

De GAS-prijs kan verschillend zijn. In principe geldt: hoe hoger de GAS-prijs, hoe sneller de transactie zal worden uitgevoerd. De gemiddelde GAS-prijs is 100 GWEI.

 

ETH-transactie

De actuele prijzen van Ethereum GAS worden bijgehouden op de website www.ethgasstation.info. Om erachter te komen hoeveel een transactie op de Ethereum-blockchain kost, moet de prijs van de specifieke operatie worden vermenigvuldigd met de GAS-kosten. De kosten van een Ethereum-transactie kunnen als volgt worden berekend:

 

21.000 (GAS-kosten)  X  100 GWEI (GAS-prijs)

100 GWEI staat gelijk aan 000000100 ETH

21.000  X  000000100 = 0.0021 ETH

 

Om de transactiekosten te berekenen vermenigvuldig je die 0.0021 ETH met de huidige prijs van Ethereum:

0.0021  X  € 2.899 = € 6,08 transactiekosten

 

Overbelast

Door de toenemende populariteit van de Ethereum-blockchain gebeurt het steeds vaker dat het netwerk overbelast raakt. Als veel mensen gebruikmaken van het netwerk dan zijn de kosten van Ethereum GAS hoger. Door de drukte kan het voorkomen dat de GAS-prijs in plaats van 100 GWEI nu 800 GWEI bedraagt, het achtvoudige. De berekening gaat dan als volgt:

21.000 (GAS-kosten)  X  000000800 ether (GAS-prijs) X € 2.899 (de huidige prijs van Ethereum) =

€ 48,70

 

Transactiesnelheid

In bovenstaande voorbeeld is het door de drukte op het Ethereum-platform dus 8 keer zou duur geworden om een bepaalde transactie uit te voeren. Het maakt daarbij niet uit of je nu een transactie van € 10 of van € 10.000 verstuurt. Een paar uur later – wanneer er weer minder gebruikers zijn – dan kan de GAS-prijs weer zijn gedaald tot het gemiddelde van 100 GWEI. Zoals ik eerder aangaf is de transactiesnelheid deels afhankelijk van de hoeveelheid GAS-kosten die een gebruiker bereid is te betalen. De crypto-miners kunnen maar een bepaalde hoeveelheid transacties per blok verwerken. Ze willen graag de hoogste transactievergoeding en kiezen daarom altijd voor de transacties die de meeste ETH genereren. Hoe meer GWEI iemand bereid is om voor zijn of haar transactie te spenderen, hoe groter de kans dat de transactie snel wordt uitgevoerd.

 

EIP-1559

In de zomer van 2021 werd de zogenaamde ‘London-upgrade’ uitgevoerd aan het Ethereum-protocol. Deze upgrade bevatte onder meer een voorstel voor een andere behandeling van de transactiekosten en een wijziging in de manier waarop GAS-terugbetalingen worden afgehandeld. Dit voorstel – EIP-1559 – stelde een basisbedrag voor dat door het Ethereum-protocol kan worden bijgesteld, op basis van de netwerkactiviteit (de drukte op het netwerk). Wanneer het netwerk het doel per blok-GAS-verbruik overschrijdt, dan stijgt de basisvergoeding licht. Wanneer de capaciteit onder het doel ligt, dan daalt de basisvergoeding een klein beetje. Doordat de wijzigingen in het basistarief aan beperkingen onderhevig zijn, is het maximale verschil in basisbedrag voor Ethereum-gebruikers bij het genereren van transactieblokken veel voorspelbaarder. Door de introductie van EIP 1559 kunnen crypto-wallets de GAS-tarieven voor gebruikers automatisch instellen op een zeer betrouwbare manier.

 

Prioriteitstarief

In de EIP 1559 update is er dus een basistarief voor alle ETH-transacties die in het volgende blok moeten worden opgenomen. Daarnaast is er een zogenaamd ‘prioriteitstarief’ dat de verwerking van transacties versnelt. Dit prioriteitstarief kun je als het ware beschouwen als een extra ‘fooi’ voor de crypto-miner. De basisvergoeding voor transacties fluctueert volgens de netwerkcongestie (de overbelasting van het netwerk) en wordt uiteindelijk ‘verbrand’. De Ethereum-gebruiker dient een vergoeding in die hoger is dan de basisvergoeding bij de ETH-transacties. Doordat dit basistarief fluctueert met de netwerkcongestie, kunnen Ethereum-gebruikers een zogenaamd ‘tariefplafond’ instellen. Na opname betalen de gebruikers alleen het verschil tussen de basisvergoeding en de vergoedingslimiet. Hierdoor kunnen gebruikers de transactiekosten beter inschatten. De basisvergoeding is immers het minimum bedrag om in een volgend blok te worden opgenomen. Dit zal er in de meeste gevallen toe leiden dat er minder Ethereum-gebruikers zijn die te veel betalen voor hun ETH-transacties.

 

Verbranden van de basisvergoeding

Door het ‘verbranden’ van de basisvergoeding vermindert de totale ETH-voorraad. Hierdoor zal de etherprijs stijgen. Dit betekent echter niet dat Ethereum noodzakelijkerwijs ook een deflatoire cryptocurrency is. Een essentieel element van dit vergoedingssysteem is dat crypto-miners alleen de prioriteitsvergoeding mogen houden. Het basistarief wordt in principe altijd verbrand. Het verbranden van het basistarief zorgt ervoor dat alleen ETH kan worden gebruikt om transacties binnen het Ethereum-netwerk te betalen. Hierdoor wordt de economische waarde van ether versterkt en worden de risico’s die verband houden de zogenaamde ‘extraheerbare waarde’ van de crypto-miners verminderd. De verbranding van ETH compenseert de inflatie van Ethereum, terwijl de beloning voor het genereren van nieuwe blokken en de prioriteitsvergoeding, nog steeds aan de crypto-miners worden gegeven. Het is belangrijk dat de crypto-miners niet de basisvergoeding ontvangen, omdat dit de stimulans (de prikkel) wegneemt om de vergoeding te manipuleren om meer vergoedingen van Ethereum-gebruikers te ontvangen.

 

 

MetaMask crypto-wallet

Eén van de meest bekende software crypto-wallets die geschikt zijn om een interactie aan te gaan met de Ethereum-blockchain is MetaMask. Met de MetaMask-wallet hebben Ethereum-gebruikers via een browserextensie of mobiele app toegang tot het netwerk. Gebruikers kunnen onder meer hun eigen accountsleutels opslaan en beheren, ETH-transacties uitvoeren en communiceren met gedecentraliseerde applicaties (dapps). De MetaMask-wallet bevat een geïntegreerde service waarmee ERC-20 tokens kunnen worden uitgewisseld, door verschillende crypto-handelsbeurzen samen te voegen om zo de beste wisselkoersen te vinden. Na de lancering van EIP 1559 heeft MetaMask de GAS-schattingen en de gebruikersinterface aangepast. Hierbij hanteert de crypto-wallet de volgende opties:

  • Laag
  • Markt
  • Agressief

 

Laag

Laag staat voor ‘lager dan de markt’ en stelt Ethereum-gebruikers in staat om een lagere vergoeding te betalen, wanneer hij of zij bereid is om langer te wachten voordat de ETH-transactie wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen gebruikers de zogenaamde ‘prijspieken’ overslaan en behoorlijk wat geld besparen. De laag-instelling is gebaseerd op ontwikkelingen in het verleden en dat betekent dat een gebruiker er nooit helemaal zeker van kan zijn dat de ETH-transactie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

 

Markt

Markt weerspiegelt de marktprijzen (heeft dus betrekking op de huidige marktprijs).

 

Agressief

Agressief is veel hoger in vergelijking met de marktprijzen. Met agressief kunnen Ethereum-gebruikers een zeer hoge maximale vergoeding en prioriteitsvergoeding instellen, om zodoende de kans te vergroten dat hun transacties snel en succesvol worden uitgevoerd.

 

 

Blokken van variabele grootte

De introductie van EIP 1559 had niet als doel om de GAS-vergoedingen goedkoper te maken. Echter als bijeffect van een meer voorspelbare basisvergoeding kan de wijziging leiden tot een verlaging van de GAS-prijzen, doordat gebruikers minder vaak te veel betalen voor het Ethereum GAS. Voordat de London-upgrade werd uitgevoerd had het Ethereumnetwerk blokken van een vaste grootte. Wanneer de netwerkactiviteit toenam en er sprake was van een grote netwerkvraag, dan draaiden de blokken op totale capaciteit. Hierdoor moesten Ethereum-gebruikers meestal lang wachten voordat hun transactie in een blok werd opgenomen. De upgrade van het Ethereum-protocol introduceerde blokken van variabele grootte. Ieder blok binnen de blokketen heeft een doelgrootte van 15.000.000 GAS. De blokgrootte zal toe- of afnemen in overeenstemming met de netwerkvraag, tot een bloklimiet van 30.000.000 GAS. De basisvergoeding wordt berekend aan de hand van een formule die de blokgrootte van het vorige blok van de blokketen vergelijkt met de doelgrootte. De basisvergoeding wordt met maximaal 12,5 procent per transactieblok verhoogd, als de beoogde blokgrootte wordt overschreden.

 

Lagere tarieven van Ethereum GAS

EIP 1559 maakt transactievergoedingen voorspelbaarder en vermindert vertragingen in de transactiebevestiging. Daarnaast verbetert EIP 1559 de gebruikerservaring door het automatiseren van het biedingssysteem. Hierdoor ontstaat er een goede wisselwerking tussen de netwerkactiviteit en de ETH-voorraad. Met de upgrades wil Ethereum zijn platform de komende jaren steeds veiliger en duurzamer maken. Daarom stapt Ethereum over van het Proof of Work-protocol (PoW) over naar het Proof of Stake-protocol (PoS). Dit betekent dat het netwerk gebruik zal gaan maken van een andersoortig consensus-mechanisme om transactieblokken te valideren en aan de blokketen toe te voegen. De overschakeling van PoW naar PoS moet ervoor gaan zorgen dat de schaalbaarheid van het netwerk wordt vergroot en dat transacties sneller kunnen worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de tarieven van Ethereum GAS hierdoor aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter