Wat zijn de voordelen van blockchain voor de vastgoedsector?

met Geen reacties

Blockchaintechnologie zal de komende jaren waarschijnlijk zijn intrede doen in tal van sectoren. Ook binnen de vastgoedmarkt en de huursector ontstaan steeds meer initiatieven die zich specifiek richten op de makelaardij. Daarbij wordt vooral gekeken hoe deze ontwikkeling positief kan bijdragen, aan het hele aan- en verkoopproces van onroerende goederen. Veel huizenmakelaars denken dat blockchainintegratie kan zorgen voor veel tijdsbesparing en de kosten op termijn sterk omlaag kan brengen.

Real estate, vastgoedsector, eigendomsoverdracht, handen schudden.

Wat zijn de kansen en mogelijkheden van blockchain voor de vastgoedmarkt en de huursector?

Blockchaintechnologie bevindt zich nog maar in de kinderschoenen, maar het wordt steeds duidelijker welke industrieën het meeste voordeel kunnen behalen, met decentraal gedistribueerde netwerken en smart contract-toepassingen. Eén van die sectoren is de particuliere huurdersmarkt, een sector die behoefte heeft aan een platform dat goed aansluit bij alle mogelijkheden van de deeleconomie, met meer transparantie en minder risico’s. Ook voor de vastgoedmarkt liggen er nieuwe kansen. Vastgoedprijzen, waarderingen en huurprijzen worden meestal bijgehouden op ongelijksoortige systemen en dat leidt vaak tot inefficiëntie en onjuistheden, die fraude in de hand werken. Informatie die wordt vastgelegd in de blockchain is onveranderlijk en kan op een veel betere manier met allerlei relevante partijen worden gedeeld.

Huis, puzzel.

Managen van het financieringsproces

Smart contracts die binnen een blockchain worden uitgevoerd, zouden weleens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het managen van het financieringsproces van onroerende goederen en alle andere zaken binnen de vastgoedsector. Wanneer er een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat voor deze innovatieve digitale ontwikkeling, dan ontstaan er ook geheel nieuwe mogelijkheden voor onder andere afvalverwerkingsbedrijven, waterbedrijven, energieleveranciers, slim parkeren en stadsbeheer.

Nodes, blockchainnetwerk.

Hoe kan blockchain precies worden toegepast binnen de vastgoedsector en de huurdersmarkt?

Real estate, vastgoedsector, onroerend goed, zoeken, vergrootglas, blockchain.

Voorbeeld van een blockchaintoepassing voor de particuliere verhuur:

Zoeken en bekijken van huurwoningen

Sophie zoekt in de buurt van Breda een huurwoning bij een particuliere verhuurder. In Prinsenbeek vindt ze een woning die precies voldoet aan haar zoekcriteria en ze maakt vervolgens een afspraak met de verhuurder. Sophie bekijkt de woning en besluit dat ze het pand zo snel mogelijk wil betrekken. De verhuurder en Sophie onderhandelen vervolgens over de voorwaarden voor verhuur. Wanneer beide partijen akkoord zijn, dan tekent Sophie de intentieverklaring en verstuurt deze naar de verhuurder, waarmee ze officieel kenbaar maakt dat ze interesse heeft in de woning.

Smart contract

Opstellen van een smart contract

Er wordt een smart contract opgesteld waarin alle condities voor de verhuur en de identificatie van de deelnemende partijen zorgvuldig zijn opgenomen (de digitale identiteit van Sophie, de verhuurder en eventueel andere betrokken partijen). De verhuurder doet vervolgens een antecedentenonderzoek naar Sophie, om er zeker van te zijn dat ze in het verleden aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Sophie controleert op haar beurt vervolgens alle voorgaande transacties die gekoppeld zijn aan deze specifieke woning.

Huis, sleutel.

 

Verificatie door de betrokken partijen

De hoofdlijnen van de huurovereenkomst bevatten alle condities en clausules die overeengekomen zijn door Sophie en de verhuurder. Het smart contract wordt nu voorbereid en geverifieerd door de accounts van beide partijen. De belangrijkste voorwaarden uit de overeenkomst zijn op dat moment in de vorm van een smart contract, binnen de blockchain geïntegreerd.

Chain

 

Betalingen via een cryptocurrency wallet of reguliere bankrekening

Het smart contract regelt vervolgens alle betalingen door middel van een cryptocurrency wallet of via een reguliere bankrekening, in combinatie met een blockchain-betalingsinterface. De verhuurder draagt het huurrecht van de woning op dat moment over aan sophie en de huurovereenkomst is nu officieel vastgelegd in de blockchain.

Nodes, uitleg blockchain.

 

Het smart contract controleert of aan alle voorwaarden is voldaan

Het smart contract zorgt ervoor dat de huur iedere maand op tijd wordt overgemaakt aan de verhuurder, op basis van de in het digitale contract opgenomen bepalingen. Een voorwaarde voor een eerste betaling kan bijvoorbeeld zijn dat er pas een eerste keer huur wordt overgemaakt door Sophie, indien de verhuurder heeft voldaan aan een aantal verplichtingen, zoals reparatiewerkzaamheden of vervanging van een verouderde cv-ketel. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, zal het smart contract de betaling in gang zetten. Met analyseprogramma’s kunnen vervolgens alle transacties tussen Sophie en de verhuurder, in real-time worden bekeken.

Frans huis, vastgoedsector.

Zoeken van een koopwoning en het afsluiten van een hypotheek op de traditionele manier

Sophie heeft besloten dat ze toch liever een woning wil kopen dan huren. Ze start ze haar zoektocht op verschillende online en offline platformen. Net buiten het centrum van Breda vindt ze een huisje waar ze direct verliefd op wordt. Het huidige proces van kopen en verkopen van onroerende goederen is vaak erg ingewikkeld en gaat in verschillende stappen. Tussen het moment dat kopers hun huis hebben gevonden en het daadwerkelijke moment van overdracht, zit vaak enorm veel tijd. De kosten voor zowel kopers als verkopers lopen hierdoor vaak erg hoog op. Uiteraard worden woningen in de meeste gevallen gefinancierd met hypotheken en dat maakt het hele aankoopproces soms behoorlijk complex. Blockchain en smart contracts kunnen hier het een en ander beter stroomlijnen.

Button, bid, bieden, openingsbod.

De financiële speelruimte in kaart brengen

Sophie creëert een financieel plaatje op basis van haar persoonlijke situatie en de beschikbare informatie ten aanzien van de desbetreffende woning. Op basis daarvan bepaalt ze voor zichzelf wat de maximale biedprijs mag zijn.

Huis, rekenmachine, financiële speelruimte, openingsbod, vastgoedsector.

Bezichtiging van de woning en uitbrengen van een bod

Vervolgens maakt Sophie een afspraak met de makelaar om de woning te gaan bekijken. Wanneer de bezichtiging heeft plaatsgevonden besluit Sophie dat ze ook daadwerkelijk een openingsbod wil uitbrengen op het huis.

Uitgestoken hand

Tekenen van het voorlopig koopcontract en de ontbindende voorwaarden

Sophie en de vastgoedmakelaar tekenen een voorlopige koopcontract, waarin eventueel bepaalde ontbindende of opschortende voorwaarden zijn opgenomen. Deze ontbindende voorwaarden stellen Sophie in de gelegenheid om nog van de koop af te zien, wanneer ze bijvoorbeeld de financiering niet zou kunnen rond krijgen of omdat ze niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De ontbindende voorwaarden zorgen er dus voor er voor Sophie geen financiële consequenties zijn, als blijkt dat ze zich de kosten voor de aankoop niet kan permitteren.

Huizen, vastgoedsector.

Nationale Hypotheek Garantie

De NHG is een waarborgfonds dat Sophie een tijdelijk vangnet biedt, als ze op een bepaald moment niet meer in staat zou zijn om haar hypotheek op tijd te betalen. De bank kan dan kijken hoe de hypotheeklasten voor Sophie weer betaalbaar kunnen worden gemaakt. Mocht uiteindelijk blijken dat ze haar huis toch moet verkopen, dan kan de restschuld meestal worden kwijtgescholden (hiervoor gelden uiteraard wel voorwaarden waaraan moet zijn voldaan). Ook als Sophie van de koop wil afzien vanwege verborgen gebreken in het huis (na de bouwkundige keuring blijkt dat de kosten voor reparaties ver boven het beraamde budget uitsteken) zijn de ontbindende voorwaarden erg belangrijk.

Budget, hypotheek, rente, financiëring.

Regelen van de financiering

Sophie gaat nu proberen om een aantrekkelijke hypotheek af te sluiten bij de bank of een andere financiële instelling. Uiteraard is het belangrijk dat Sophie haar verplichtingen ten aanzien van de verkoper nakomt en daarom wordt er in het voorlopig koopcontract een waarborgsom opgenomen. Deze waarborgsom wordt overgemaakt naar de notaris die het geld beheert en beschermt de verkoper tegen de financiële gevolgen, wanneer Sophie besluit om toch van de koop af te zien.

Geld, financiering, hypotheek.

Bankgarantie

De waarborgsom is meestal tien procent van het volledige aankoopbedrag. Dit is natuurlijk een flink bedrag en dat heeft Sophie niet zomaar op haar bankrekening staan. Daarom kan de bank een bankgarantie afgeven. Dit is een overeenkomst waarin de bank belooft dat de verkoper de waarborgsom krijgt uitbetaald, indien Sophie toch van de koop afziet. De bank keert de waarborgsom alleen uit wanneer Sophie zich niet kan beroepen op de ontbindende voorwaarden uit het voorlopig koopcontract. Dat houdt echter wel in dat Sophie op dat moment een schuld aan de bank heeft en die moet ze te allen tijde terugbetalen.

Geld, rekenmachine.

Eigendomsoverdracht bij de notaris

In de voorlopige koopovereenkomst staan ook de hoogte van de koopsom en de datum van overdracht bij de notaris vermeld. De dag van de overdracht is de passeerdatum en op dat ogenblik wordt het huis ook officieel betaalt. De daadwerkelijke eigendomsoverdracht gebeurt door het onderteken van de leveringsakte. De leveringsakte is het document waarin formeel en juridisch is omschreven en vastgelegd, dat de eigendomsrechten van het huis worden overgedragen van de verkoper op Sophie.

Huis, sleutels.

Sleuteloverdracht

Tegelijkertijd wordt ook de hypotheekakte ondertekent en geeft Sophie haar woning als onderpand aan de financieel dienstverlener die haar de hypotheek heeft verstrekt. Wanneer alle handtekeningen zijn gezet, wordt de sleutel van het huis overgedragen en kan Sophie gaan klussen in haar nieuwe stekje.

Verf en kwast, schilderen.

 

Voorbeeld van een blockchaintoepassing voor de vastgoedsector:

 

Eigendomsoverdracht via de blockchain

 

Automatische uitvoering van overeenkomsten

Eigendomsoverdracht via de blockchain is écht een andere tak van sport. Wanneer de aankoop plaatsvindt via de blockchain, dan wordt alle informatie uit het voorlopig koopcontact, de financiering, de eigendomsoverdracht en de digitale identiteit van alle betrokkenen zoals de koper, de verkoper en de hypotheekverstrekker, als computercode geprogrammeerd in een digitale overeenkomst. Deze smart contracts kunnen vervolgens geheel automatisch worden uitgevoerd binnen een blockchainnetwerk, aan de hand van een zeer complex cryptografisch protocol.

Wetboeken, juridische aspecten.

Juridische obstakels

Hier komen juridisch gezien direct een aantal moeilijkheden om de hoek kijken. Bij eigendomsoverdracht bij huidige traditionele transacties wordt de overdracht georganiseerd door een notaris. Alleen hij of zij is wettelijk bevoegd om de eigendomstransactie uit te voeren. Bij eigendomsoverdracht via blockchaintechnologie is er geen derde partij (de notaris) meer, die de overdracht bekrachtigt. De officiële eigendomsoverdracht wordt bekrachtigt door de techniek zelf en dat maakt een wetswijziging dan ook noodzakelijk. Het wijzigen van wetgeving ten gunste van deze zeer complexe technologische ontwikkelingen is natuurlijk enorm lastig.

Blockchain, vastgoedsector.

 

Voldaan aan alle voorwaarden uit het smart contract

Een smart contract dat speciaal is ontworpen voor de transactie tussen Sophie en de verkoper, wordt pas uitgevoerd als ook echt aan alle principes (de voorwaarden van beide partijen) is voldaan. Wanneer het smart contract is beoordeeld op juistheid, kan het digitaal worden ondertekend en wordt het protocol binnen de blockchain-infrastructuur uitgevoerd.

Rode blokken op een wit vlak. De blockchain.

Uitvoering van de verkoop

De hypotheekverstrekker hevelt de koopsom over naar een tijdelijke rekening en de verkoper hevelt de eigendomsrechten over naar Sophie. Het smart contract tussen Sophie en de verkoper regelt vervolgens de transactie van de koopsom, vanaf de tijdelijke rekening naar het bankrekeningnummer van de verkoper. Vervolgens verwittigt het smart contract de registrar en geeft de opdracht om de overdracht van de eigendomstitel, vanaf de verkoper naar Sophie vast te leggen binnen de blockchain. De registrar valideert vervolgens de eigendomsoverdracht en er wordt een nieuw blok aan de blockchain toegevoegd. Dit blok wordt permanent binnen het netwerk opgeslagen en de transactie (de eigendomsoverdracht) is op dat ogenblik onomkeerbaar.

Centralised, decentralised, distributed

 

Wat zijn de voordelen van blockchain voor de vastgoedsector?

Vastgoedbedrijven investeren regelmatig in nieuwe technologieën om aan hun verschillende businessmodellen tegemoet te komen en daarom is een grote groep vastgoedondernemers binnen deze sector bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden van blockchaintechniek. Toch is er binnen deze branche ook de nodige scepsis en zien veel makelaars de opkomst van snelle startups met hun complexe toepassingen niet echt zitten.

Big Data

 

Een gemeenschappelijke database

Er is binnen de commerciële woningmarkt behoefte aan een gemeenschappelijke database. Een gedeelde database stroomlijnt alle aan- en verkoopprocessen binnen de hele vastgoedsector. Ook kunnen er bijvoorbeeld nieuwe diensten worden aangeboden, die relevante partijen voorzien van de meest actuele informatie uit de databases van individuele vastgoedmakelaars.

Data mining, blockchain, vastgoedsector.

Stroomlijnen van de interactie tussen alle belanghebbenden en versnellen van transactieprocessen

Informatie in centrale databases kan op ieder willekeurig moment, door meerdere personen worden aangepast. Bij transactieprocessen binnen de vastgoedsector zijn meestal veel verschillende partijen betrokken zoals kopers, huurders, huizenmakelaars, investeerders, woningcorporaties en allerlei verschillende dienstverleners die deze partijen ondersteunen. Blockchain kan de interactie tussen deze deelnemers zeer efficiënt stroomlijnen en beschermt de vastgelegde informatie tegen ongeautoriseerde wijzigingen. Transacties worden vervolgens zonder frictie in real-time vastgelegd binnen het blockchainnetwerk. Daarnaast worden de risico’s van terugvorderingen en geannuleerde transacties tot een minimum beperkt.

Blockchainnetwerk, smart contracts, overeenkomst, vastgoedsector.

Geen noodzaak meer van een vertrouwde derde partij door het proof of work protocol

Het proof of work mechanisme van een blockchain stelt twee partijen in staat om met elkaar te handelen, zonder de noodzaak van een vertrouwde derde partij. Vertrouwen is de allerbelangrijkste factor bij iedere transactie, zeker wanneer kopers en verkopers (of andere partijen) voor de eerste keer zaken met elkaar doen. Door cryptografisch versleutelde digitale identiteiten in combinatie met een transparante gedistribueerde database, worden de risico’s van misbruik tot een minimum beperkt. Hierdoor wordt het vertrouwen bij iedere vastgoedtransactie sterk vergroot. Veel transacties binnen de vastgoedsector gaan gepaard met samenwerkingsovereenkomsten. Het gebruikmaken van smart contracts waarin precies is vastgelegd onder welke condities transacties moeten worden uitgevoerd, maakt alles een stuk overzichtelijker, sneller en veiliger.

Transparantie, vergrootglas.

Geschiedenis van transacties openbaar vastgelegd

Het blockchainnetwerk legt de hele geschiedenis van alle uitgevoerde transacties binnen de digitale infrastructuur vast en is openbaar. De data wordt gedistribueerd naar de verschillende nodes binnen het netwerk en kan door iedereen worden bekeken.

Nodes. netwerk

Onomkeerbare verslagen van transacties

Informatie die is vastgelegd in centrale databases is zeer kwetsbaar voor misbruik. Decentraal gedistribueerde grootboeken kunnen de opslag van data een stuk veiliger organiseren. Wat in een blockchain wordt vastgelegd, ligt definitief vast. Doordat het netwerk is opgebouwd uit verifieerbare verslagen van iedere uitgevoerde transactie, worden de risico’s van fraude, misbruik en manipulatie van gegevens tot een minimum beperkt. Ook het risico van “dubbel spenderen” (waarbij digitale tokens meer dan één keer wordt uitgegeven) wordt weggenomen.

The worst thing about censorship is

 

Bestand tegen iedere vorm van censuur

Het complexe cryptografische protocol binnen een blockchainecosysteem, waarbij deelnemers (miners) continu nieuwe blokken valideren, zorgt ervoor dat niemand de uitgevoerde en vastgelegde transacties zomaar kan wijzigen of kan censureren.

Huis, villa, vastgoedsector.

Wat zijn de voordelen van blockchain voor huizenkopers?

Makelaars, huiseigenaren, huurders, kopers en verkopers gebruiken vaak een heleboel verschillende platformen, om specifieke informatie over bepaalde eigendommen te kunnen achterhalen. Het betreft dan meestal data zoals locaties, huurtarieven, koopprijzen, taxatierapporten, kadastrale gegevens en eigendomskenmerken van onroerende goederen. Om gebruik te kunnen maken van deze platformen moet men zich meestal abonneren en de toegangstarieven zijn vaak erg hoog. Daarnaast zijn de nauwkeurigheid en de details ten aanzien van de onroerende goederen, volledig afhankelijk van de voorkeuren van de makelaars.

Lijst, normen, standaarden, regels.

Een gebrek aan gestandaardiseerde processen

Door een gebrek aan gestandaardiseerde processen is het risico van onnauwkeurige, verouderde en onvolledige data altijd aanwezig. Informatie is vaak sterk versplinterd en opgeslagen binnen verschillende datasystemen. Dit zorgt niet alleen voor een vertraging van het hele beslissingsproces (het duurt lang voordat kopers, verkopers, huurders en verhuurders zaken met elkaar kunnen doen), maar werkt ook twijfel over de juistheid van die informatie in de hand. Blockchaintechnologie creëert nieuwe mogelijkheden voor een efficiënte en betrouwbare huizenmarkt. Door de introductie van op de blockchain gebaseerde databases, waarbij de informatie door het hele netwerk wordt gedistribueerd, hebben ook makelaars meer controle over hun eigen data.

Blockchain, data, vastgoedsector.

Zorgvuldigheid van informatie

Wanneer blockchaintechnologie wordt geïntegreerd binnen de vastgoedsector, dan wordt het eenvoudiger om gedetailleerde informatie te verschaffen aan specifieke personen of partijen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om data over bijvoorbeeld de eigendomsgeschiedenis van bedrijfspanden, fabrieksterreinen, appartementen, adressen, huurtarieven, bouwinformatie en persoonsgegevens. Met blockchain hebben alle partijen toegang tot alle relevante en betrouwbare informatie, tegen veel lagere kosten. Bij het hele proces rondom de aan- en verkoop van onroerende goederen, maar ook bij het sluiten van een huurovereenkomst is zorgvuldigheid erg belangrijk. Die zorgvuldigheid ten aanzien van de financiering, bouwkundige zaken, leefomgeving en milieu of juridische zaken, neemt vaak erg veel tijd in beslag.

Identiteitskaart. Identiteitscontrole.

Identiteitsdocumenten die betrekking hebben op eigendomsrechten

Fysieke identiteitsdocumenten voor de identificatie bij iedere transactie, zijn meestal opgeslagen in afgeschermde databases. Hierdoor kunnen deze documenten niet altijd worden ingezet, op momenten dat daar behoefte aan is. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om identiteitsdocumenten die betrekking hebben op eigendomsrechten van objecten in het verleden, bewoning of onderhoudswerkzaamheden. Handmatige verificatie van identiteitsdocumenten zorgt voor veel administratieve rompslomp en een verhoogd risico op fouten. Ook is er een grote kans dat belangrijke data zomaar verloren gaat. Deze risico’s nemen toe, naarmate er meer partijen bij een transactie betrokken zijn.

Documenten

Documenten worden opgemaakt in meervoud

Wanneer een koper zijn woning financiert met een hypotheek bij een bank of met een geldlening bij een andere financiële instelling, dan worden de documenten daarvan in meervoud opgemaakt. Het gaat dan onder andere om documenten zoals een paspoort, loonstrook, werkgeversverklaring, arbeidsovereenkomst, rekenafschrift met daarop het netto salaris, arbeidsverleden UVW, uitgavenoverzicht, opgave van vermogen en beleggingen, koopovereenkomst, BKR-informatie en een specificatie van de verbouwingskosten. Voor zelfstandigen die een woning kopen moeten meestal ook documenten worden aangeleverd over jaarcijfers, belastingaanslagen, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien de huizenkoper is gescheiden moeten zelfs documenten worden aangeleverd zoals een echtscheidingsconvenant, de verdelingsakte en het vonnis van de rechtbank. Al met al zijn dit erg veel documenten. Het evalueren en vastleggen van al die losse informatie is erg inefficiënt.

Appartementencompex

Hoe kan blockchain alle transacties binnen de woningmarkt efficiënter maken?

Het zorgvuldig omgaan en verwerken van al deze informatie (due diligence) is een van de belangrijkste elementen bij transacties binnen de woningmarkt. Zonder due diligence is er geen vertrouwen tussen de koper en de verkoper. Wanneer digitale identificatie plaatsvindt binnen de blockchain, dan wordt het veel eenvoudiger om digitale transacties te koppelen aan vastgoed, huurwoningen, prijzen, huurdersprofielen, financieringsdocumenten en rechtsposities.

Scannen van de vingerafdruk, digitale identiteit.

Digitale identiteit en blockchaintechnologie

De combinatie van blockchain en digitale identiteit kan het hele transactieproces optimaliseren en versnellen, omdat de betrokken partijen zoals kopers, huurders, investeerders, financiers en adviseurs, allemaal informatie binnen het netwerk kunnen valideren. Hierdoor ontstaan nauwkeurige, waardevolle, veilige, cryptografisch versleutelde bestanden, over allerlei onroerende zaken. Vervolgens kunnen deze bestanden op het juiste moment beschikbaar worden gemaakt voor gemachtigde partijen. Digitale identiteit in een decentraal gedistribueerde database voor de woningmarkt, zorgt voor een koppeling tussen de juiste personen, organisaties, onroerende goederen en eigendommen. Met de blockchain ontstaat er een nieuwe vorm van datamanagement.

Silhouette, i promise.

Verzameling beloften verwerkt in een digitaal protocol

Het uitvoeren van smart contracts op een blockchain die het hele aankoopproces automatiseren is wellicht niet zonder risico’s. Een smart contract is een verzameling beloften die verwerkt zijn in een digitaal protocol. Alle bij het verkoop- of huurproces betrokken partijen, handelen op basis van deze beloften. Traditionele contracten worden getransformeerd in slimme autonome overeenkomsten die zorgen voor de juiste uitvoering van het proces, onder exact de juiste voorwaarden. Alle partijen, alle relevante informatie, de onroerende goederen en objecten, worden precies op elkaar afgestemd. Het idee van een vastgoedtransactie met een smart contract op een blockchain, is voor de meeste mensen nog een vreemd idee. Of smart contracts binnen de vastgoedsector in de toekomst op grote schaal zullen worden gebruikt, is nog lastig te voorspellen.

Checklist

Fysieke contractuele verplichtingen

Misschien lenen smart contracts en volledige automatisering zich wel veel minder voor de woningmarkt dan voor andere branches. Een aantal vertrouwde derde partijen moet immers nog steeds voldoen aan fysieke contractuele verplichtingen zoals het uitvoeren van een bouwkundige onderzoek, om te bepalen welke reparaties er noodzakelijk zijn. Als blockchaintechnologie niet op de juiste wijze wordt geïmplementeerd, dan zouden de kosten in plaats van afnemen, nog weleens drastisch kunnen toenemen.

Blokketen, blockchain, vastgoedsector.

Veiligheid en privacy

Als het gaat om de particuliere huursector dan leent blockchaintechnologie zich waarschijnlijk het beste voor korte huurcontracten voor een groot aantal huurders. Veel contracten en veel huurders betekent namelijk ook veel documentatie en veel transactiekosten. Ondanks de onveranderlijkheid van informatie die binnen een blockchain wordt vastgelegd, bestaan er wellicht nog veel zwakheden zijn op het gebied van veiligheid en privacy. Ook is nog niet duidelijk of de woningmarkt het meest gebaat zou zijn bij publieke blockchains, private blockchains of een hybride vorm die de eigenschappen van de eerste twee blockchainvormen combineert.

House for sale

De vastgoedsector en Initial Coin Offerings

Wanneer mensen van plan zijn om in een Initial Coin Offering voor een vastgoedproject te investeren, dan moeten zij zich altijd afvragen of de ICO in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. Ook moeten zij weten of de startups wel voldoende kennis hebben van de vastgoedsector en of ze daadwerkelijk kunnen waarmaken wat ze beloven. Zijn ze technisch bekwaam genoeg? Hebben ze hun businessmodel voldoende getest op eventuele bugs en andere veiligheidsrisico’s? Hebben ze hun project onderworpen aan audits door onafhankelijke derde partijen? Wanneer dat niet zo is, dan is het verstandig om ver bij die desbetreffende ICO uit de buurt te blijven.

Deloitte en de vastgoedsector.

Deloitte en de vastgoedsector

Deloitte speelt een belangrijke adviserende rol binnen het Nederlandse bedrijfsleven . De financieel dienstverlener heeft niet alleen veel expertise in huis op het gebied van accountacy en belastingen, maar richt zich ook op geavanceerde technologische ontwikkelingen zoals smart industry, robotisering en cognitieve automatisering. Daarnaast speelt Deloitte Real Estate een belangrijke rol bij de implementatie van blockchaintechnologie en fintech binnen de vastgoedsector. De ontwikkeling van decentraal gedistribueerde netwerken binnen de traditionele woningmarkt, wordt niet door iedereen met evenveel enthousiasme ontvangen. Veel gevestigde vastgoedondernemingen zien deze innovatie niet als een kans voor het opzetten van geheel nieuwe businessmodellen, maar ervaren de blockchain als een serieuze bedreiging.

Blockchainnetwerk

Startups bieden complexe innovatieve oplossingen

Vastgoedbedrijven zien fintech vaak als een bedreiging voor hun business, omdat startups zeer complexe innovatieve oplossingen kunnen aanbieden. Met deze toepassingen kunnen niet alleen transactieprocessen binnen de vastgoedbranche efficiënter en sneller worden uitgevoerd, maar ook nog eens tegen veel lagere kosten. Deloitte helpt gevestigde vastgoedondernemers met vraagstukken omtrent deze disruptieve technologische ontwikkelingen en maakt inzichtelijk welke voordelen fintech biedt voor hun specifieke vakgebied.

Jan Veuger: Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie en blockchain

Jan Veuger: Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie en blockchain

Welke invloed zullen disruptieve technologieën zoals de blockchain uiteindelijk hebben op de vastgoedsector? Welke innovatieve businessmodellen zullen we de komende jaren zien ontstaan? Hoe moeten gevestigde vastgoedmakelaars zich in de toekomst positioneren ten opzichte van concurrenten, om te kunnen blijven voortbestaan? Jan Veuger, lector (Maatschappelijk Vastgoed) bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen buigt zich in het boek “Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie en blockchain” over deze prangende vragen. Want hoe moeten vastgoedeigenaren, investeerders, huurders, bouwbedrijven, huizenmakelaars, hypotheekverstrekkers, het Kadaster en notarissen hier nu precies mee omgaan? Of we het nu leuk vinden of niet: de wereld automatiseert in rap tempo en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is nog maar net op dreef. Dit boek is een aanrader voor iedereen die wil begrijpen wat de impact is van disruptieve technologieën, op oude vertrouwde traditionele businessmodellen binnen de vastgoedsector.

Gebouw, onroerend goed, vastgoedsector.

 

Samenvatting van de belangrijkste voordelen van blockchain-integratie binnen de vastgoedsector

 

Snellere transactieprocessen

Bij transactieprocessen binnen de vastgoedbranche zijn meestal veel verschillende partijen betrokken, zoals de koper, de verkoper, de hypotheekverstrekker en de taxateur. Al deze betrokken partijen gelijktijdig van de noodzakelijke specifieke informatie voorzien, kan soms lastig zijn. Wanneer alle relevante informatie kan worden vastgelegd in een blockchain database, is al deze informatie beschikbaar voor alle partijen op het precies het juiste moment.

 

Minder risico op diefstal en fraude

Centrale informatiesystemen zijn erg gevoelig voor aanvallen van kwaadwillenden. Ondanks de beveiligingsmaatregelen neemt de cybercrime sterk toe. Ook het verloren gaan van belangrijke data is een groot probleem. Bedrijven die getroffen worden door dergelijke aanvallen worden vaak geconfronteerd met hoge kosten. Blockchaintechnologie kan het risico op fraude sterk verminderen, omdat alle data (zoals digitale certificaten voor eigendommen) cryptografisch wordt versleuteld, veilig wordt opgeslagen en vervolgens decentraal wordt gedistribueerd via een netwerk van nodes.

 

Transparante transacties

Het grote voordeel van de blockchain voor huizenkopers is dat zij kunnen beschikken over veel meer relevante data, over de actuele waarde van de desbetreffende onroerende goederen. Met de blockchain kan belangrijke informatie over bijvoorbeeld huizenprijzen van vergelijkbare objecten, voor iedereen beschikbaar worden gemaakt en wordt het eenvoudiger om objecten met elkaar te vergelijken. Ook de volledige transactiegeschiedenis ten aanzien van het vastgoed kan worden bekeken binnen de decentrale gedistribueerde database.

 

 

Bronnen:

Martijn Dijkstra: Blockchain: Towards Disruption in the Real Estate Sector

UBITQUITY: The first enterprise ready blockchain secured platform for real estate recordkeeping

Propertyme: Everything you need to know about blockchain and real estate

PwC: Blockchain is here. What’s your next move?

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter