Wat is blockchain governance?

Governance is het hele proces van besturen. Dit proces kan worden georganiseerd en uitgevoerd door overheden, markten of netwerken, door middel van sociale systemen zoals bevolkingsgroepen, stammen, families en formele of informele organisaties. Governance is de wijze waarop regels, normen, waarden en handelingen worden vormgegeven, gehandhaafd en gereguleerd. Bij governance draait het voornamelijk om de interactie en het beslissingsproces, tussen verschillende partijen die een gezamenlijk probleem moeten oplossen.

Sociaal systeem, blockchain governance.

Controle op de juiste uitvoering van beleid

Hierbij gaat het onder andere om het opstellen van beleid en het continu controleren of dat beleid ook daadwerkelijk op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Deze controle wordt meestal uitgevoerd door de leden van een bestuursorgaan. Governance zorgt voor het juiste evenwicht tussen de bestuursleden en hun hun bevoegd- en verantwoordelijkheden. De belangrijkste taak van deze bestuursleden is dan ook het levensvatbaar en succesvol maken van een organisatie.

Zakenmensen, corporate governance.

Corporate governance

Bestuur op de blockchain is echt iets anders dan bestuur in onze fysieke wereld. Ieder land heeft zijn eigen wet- en regelgeving en moet op een bepaalde manier worden bestuurd en dit geldt uiteraard ook voor bedrijven (corporate governance). Wat voor overheden en commerciële organisaties geldt, geldt ook voor het besturen van decentrale digitale infrastructuren zoals de blockchain.

Rules

Transparant stemmingsmodel

Iedere “open community” die binnen een blockchainnetwerk is geïntegreerd, moet in staat zijn om zichzelf te kunnen besturen. Bij het besturen van een blockchain kan gebruik worden gemaakt van smart contracts en een transparant stemmingsmodel, om allerlei beslissingen te nemen over alles wat er binnen het netwerk gebeurt. De formele en informele regels kunnen in smart contractcode, binnen de blockchain worden uitgevoerd.

Smart contract

Vastgelegd in een smart contract

Ook wetgeving en processen (wat moet er precies gebeuren in welke situaties) en de aansprakelijkheid (wie is waar verantwoordelijk voor), kunnen met een smart contract worden vastgelegd. We kunnen in principe onderscheid maken tussen drie verschillende vormen van blockchain governance: netwerk-governance, financierings-governance en project-governance.

Nodes, blockchainnetwerk.

Netwerk-governance door middel van Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS)

Netwerk-governance is noodzakelijk om consensus (overeenstemming) te bereiken binnen het blockchain-ecosysteem. Dit gebeurt met behulp van consensus algoritmen. Er zijn verschillende consensus-protocollen. De bekendste zijn Proof-of-Work en Proof-of-Stake. Door deze mechanismen worden alle nodes binnen het netwerk met elkaar gesynchroniseerd. Bij Proof-of-Work worden de miners beloond voor geleverde inspanningen binnen het netwerk, zoals het leveren van computerkracht om de cryptografische puzzels op te lossen. Hoe meer blokken er worden gegenereerd, hoe hoger de beloning voor de miner is. Bij Proof-of-Stake is er geen sprake van een beloningssysteem in ruil voor het genereren van een blok binnen het netwerk, maar draait het om de hoeveelheid cryptocoins die een bepaalde gebruiker bezit. De belanghebbende met de meeste virtuele valuta mag een nieuw blok creëren en ontvangt daarvoor een vergoeding.

I agree, overeenstemming, consensus, blockchain governance.

Financierings-governance: het financieren van blockchainprojecten

Projecten op de blockchain moeten worden gefinancierd. De financierings-governance regelt de fondsenwerving en beschrijft hoeveel geld of cryptocurrency’s er zijn ingezameld, maar ook waar de financiering precies vandaan komt. Daarnaast legt de financierings-governance precies vast wie de tegoeden inzamelt (zoals bij een Initial Coin Offering), wie de tegoeden spendeert en wie de tegoeden beheert. Ook de manier waarop de ingezamelde tegoeden moeten worden gebruikt, kan worden vastgelegd in een smart contract. De informatie over het gebruik van deze tegoeden, moet vervolgens per kwartaal transparant naar buiten toe worden gecommuniceerd. De wijze waarop die communicatie naar buiten toe moet plaatsvinden, wordt ook geregeld door de financierings-governance.

Zwarte blokken.

Project-governance: het regelen van de achterliggende techniek

De project-governance heeft betrekking op alle facetten van de blockchaintechnologie, zoals de code, de parameters, eventuele fouten binnen het netwerk, maar ook op de netwerk-governance en de financierings-governance. Het voornaamste doel van blockchain governance is het stroomlijnen van allerlei processen en het snel en efficiënt kunnen oplossen, van problemen op verschillende gebieden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om veranderingen aan de parameters die de blokgrootte binnen het netwerk bepalen.

 

 

Het uitvoeren van een fork zaait verdeeldheid binnen een blockchain community

Ook kan het gaan om een aanpassing van de blockchain die ervoor zorgt dat eventueel buitgemaakte cryptocoins (als gevolg van een hack), weer kunnen worden teruggevorderd. Vaak houdt dit dan een ingrijpende aanpassing van het blockchainnetwerk in, zoals een fork. Het uitvoeren van een fork leidt in veel gevallen tot een scheuring van de blockchain-community. De onzekerheid die hierdoor ontstaat leidt er vervolgens weer toe, dat gebruikers niet meer staan te trappelen om deel te nemen.

Technology is changing business, blockchain governance.

Zakelijke blockchains

Governance is nodig binnen alle zakelijke blockchains. Wanneer het te lang duurt voordat een probleem binnen het netwerk kan worden opgelost, dan zullen eindgebruikers de zakelijke dienstverlening snel de rug toe keren. Daarnaast zullen veel gebruikers niet eens bereid zijn om deel te nemen aan een blockchainproject. Zoals gezegd werkt bestuur in onze fysieke wereld anders dan governance binnen een blockchain-infrastructuur.

Splitsing van de blockchain, fork, blockchain governance.

Het beslissingsproces decentraal geregeld

De verschillende deelnemers binnen een blockchainnetwerk hebben allemaal verschillende belangen en doelstellingen. Binnen een blockchain is het beslissingsproces “decentraal” geregeld. Wanneer deelnemers binnen het netwerk het niet eens zijn met de genomen beslissingen of het oneens zijn met de andere deelnemers binnen de blockchain (zoals gebruikers, miners of ontwikkelaars), dan zullen zij het decentrale ecosysteem snel weer verlaten. De meeste blockchainnetwerken zijn open source en dus publiek toegankelijk. Hoe meer deelnemers een project heeft, hoe sneller blockchainontwikkelaars kunnen reageren op ontstane problemen en concurrenten.

Deuren, beslissingsproces, blockchain governance.

Hoe werken Decentrale Autonome Organisaties?

Decentrale Autonome Organisaties (DAO) zijn als het ware virtuele entiteiten bestaande uit een groot aantal individuele deelnemers, die binnen een blockchainnetwerk reageren op basis van nauwkeurig vastgelegde regels. Deze regels zijn meestal bepaald door een brede sociale structuur die “het bestuur” vormt. Binnen deze sociale structuur worden digitale betalingseenheden zoals de Bitcoin en de vele andere cryptocurrency’s gezien als “aandrijving” van de gedistribueerde consensusmechanismen. Met andere woorden: virtuele valuta vormen “de motor” van een blockchainproject.

Motorblok

Proof-of-Work blockchains vertonen gelijkenis met soeverein bestuur

DAO kunnen worden omschreven als: organisaties die zijn belast met het bijhouden van de boekhouding en voldoen aan alle vereisten voor een gedecentraliseerd beslissingsproces. Blockchains die gebruikmaken van het eerdergenoemde Proof-of-Work mechanisme om de consensus te bereiken, vertonen gelijkenis met de verscheidenheid van soevereine governance (traditioneel bestuur in onze fysieke wereld), inclusief alle corruptie en schandalen die aan traditionele governance zijn verbonden.

No, Yes

Gekozen individuen en bedrijven

Een blockchainnetwerk moet worden bestuurd door “gekozen” individuen en bedrijven. De zogenaamde “commissie” (een groep individuen) kan veranderingen aanbrengen aan de blockchain parameters (zoals bijvoorbeeld de blokgrootte), de bloktijd en een aantal andere zaken. De afgelopen jaren zijn er behoorlijk felle discussies gevoerd binnen zowel de Bitcoin als de Ethereum community, over het governance-beslissingsproces. Deze discussies resulteerden uiteindelijk in het uitvoeren van een aantal forks.

Discussie

Formele governance “on-chain” in plaats van verhitte discussies “off-chain”

Deze ingrepen in blockchainnetwerken leidden tot een flink aantal projecten die zich richten op het aanbieden van “on-chain governance”. Dit is een beslissingsprotocol voor het uitvoeren van aanpassingen aan een blockchainnetwerk, door middel van formele bestuursmechanismen die binnen het blockchainnetwerk worden gecodeerd, in plaats van het voeren van verhitte informele discussies offline. Er zijn inmiddels al verschillende platformen die zich specifiek richten op on-chain governance zoals Decred, Tezos en EOS.

 

 

Zelfvoorzienend mechanisme

De meest succesvolle blockchains zullen de netwerken zijn die zich het beste kunnen aanpassen aan hun omgeving. De voornaamste functie van blockchain governance is dan ook het bieden van een zelfvoorzienend mechanisme, waarbij alle deelnemers binnen het digitale ecosysteem zichzelf kunnen verbeteren en groei kunnen realiseren. Met andere woorden: blockchain governance moet de infrastructuur bieden om kennis te ontwikkelen, te verfijnen, te onderhouden en te delen en tegelijkertijd bepalen welke acties het beste zijn. Welke handelingen er op die specifieke momenten moeten worden uitgevoerd, wordt ingegeven door de meest actuele informatie die op dat moment voorhanden is.

Wheel of disruption, blockchain governance.

Het begrijpen van de deelnemers binnen een blockchainnetwerk

In ieder nieuw of bestaand governance-model, is het begrijpen van de deelnemers binnen een decentraal gedistribueerd netwerk wellicht één van de meest belangrijke aspecten. Wat stimuleert hen om aan een blockchain deel te nemen? Wat zijn hun drijfveren? Uiteindelijk heeft iedere deelnemer zijn of haar eigen beweegredenen en die zullen niet allemaal precies hetzelfde zijn. Dit geldt ook voor het bedrijfsleven. Grote bedrijven hebben de afgelopen decennia heel veel geld uitgegeven om al hun data en governance-processen “centraal” op te slaan in de cloud. Het decentraliseren van al die informatie zorgt dan ook voor een heleboel disruptie.

 

 

 

Waarom is gedecentraliseerde blockchain governance zo interessant?

Een blockchain is een decentraal grootboek dat in principe bestand is tegen censuur, het is onveranderlijk, transparant, verifieerbaar en biedt een hoge mate van veiligheid. Decentrale governance-modellen kunnen worden gebruikt voor het oplossen van veel grote problemen, waar onze moderne maatschappij mee te kampen heeft. Vandaag de dag worden we continu bestookt met allerlei vormen van onjuiste data. Informatie over de daadwerkelijke ernst van de klimaatverandering is daar een goed voorbeeld van. Want wat zijn nu echt de feiten? Welke gevolgen heeft de opwarming van de aarde nu eigenlijk echt? Het verifiëren van de betrouwbaarheid van data zal in de komende jaren steeds lastiger worden en nieuwe technologieën zullen het steeds moeilijker maken, om nepnieuws nog van de harde feiten te kunnen onderscheiden.

Laptop, fake news.

Blockchain governance in de strijd tegen klimaatverandering

Blockchain governance functioneert als een onfeilbaar technisch systeem dat door iedereen kan worden vertrouwd. Hierbij kan er door de deelnemers binnen het digitale ecosysteem snel en efficiënt overeenstemming worden bereikt, over welke informatie dan ook. Als het gaat om de milieuproblematiek en de kennis die daarover wordt gedeeld, dan kunnen we wel stellen dat de meningen over de ernst van de klimaatverandering heel erg verdeeld zijn. Voor een deel komt dat natuurlijk omdat iedereen zijn eigen belangen heeft. De klimaatpolitiek van Donald Trump – die aan het roer staat van één van de meest vervuilende landen – is daar natuurlijk het meest bekende voorbeeld van. Volgens hem worden de klimaatproblemen sterk overdreven en hij werkt daarbij de landen die wel willen werken aan een effectieve aanpak, ook nog eens flink tegen.

Van de regering Trump hoeven we in ieder geval niet veel te verwachten als het gaat om maatregelen ten aanzien van de klimaatverandering.

Criteria binnen het digitale ecosysteem

Overheden en bedrijven hebben altijd de mogelijkheid om verkeerde informatie te verspreiden over welke onderwerpen dan ook en zij kunnen deze informatie effciënter dan ooit, verspreiden op “centrale” sociale platformen. Blockchain governance maakt dat een stuk lastiger. Of het nu gaat om een veelbelovend blockchainproject of een gedecentraliseerd blockchain governance model, er zal per “use case” goed gekeken worden naar hoe centraal of decentraal die modellen precies het beste kunnen worden opgezet. Wanneer een leverancier bijvoorbeeld overweegt om een blockchaintoepassing te integreren binnen zijn of haar bedrijfsprocessen, dan kunnen er een aantal criteria worden gehanteerd. Maatstaven die het vertrouwensniveau binnen het digitale ecosysteem bepalen, maar ook bepalen hoe snel data binnen een netwerk moet worden geüpdatet.

Nodes, uitleg blockchain.

Vertrouwensniveau

Binnen supply chains is het erg belangrijk dat alle data honderd procent correct is en daarom zijn real-time updates noodzakelijk. Ook het vertrouwensniveau binnen het ketenbeheer moet hoog zijn. Op ieder moment moet exact duidelijk zijn waar een product vandaan komt, wat de huidige toestand van de goederen is en waar het artikel uiteindelijk naartoe gaat. Er zijn echter ook processen waar de behoefte aan real-time updates minder groot is en het vertrouwensniveau minder hoog hoeft te zijn. In industrieën waar de coördinatie van veel verschillende versplinterde partijen niet per se noodzakelijk is, maar real-time informatieverwerking wel gewenst is, is een “centrale” database wellicht efficiënter dan een blockchain governance model.

Trust, trustworthy, trustful, trusting, trusted.

Wat is Decred?

Decred is een autonome virtuele valuta (DCR). Dit platform dat in 2016 is opgericht focust zich op blockchain governance aan de hand van autonomie en zelfregulering. Decred maakt daarbij gebruik van een zeer innovatief consensusmodel, waarbij alle belanghebbenden in staat worden gesteld, om decentrale beslissingen te nemen. Het netwerk maakt gebruik van open-source technologie en presenteert zichzelf als de eerste succesvolle on-chain governance oplossing. Hierbij regisseert de community het blockchainproject en nemen de individuele deelnemers gezamenlijk alle beslissingen. Gebruikers die deelnemen aan het beslissingsproces van Decred worden beloond voor hun inspanningen en ontvangen daarvoor een bepaalde hoeveelheid DCR.

Crypto mining farm

Hoeveel DCR is er in omloop?

Op dit moment (september 2018) is er ongeveer 8.358.080 DCR in omloop en de maximale voorraad van deze cryptocurrency is 21 miljoen DCR. Decred is speciaal gebouwd om uit te groeien tot een solide en toekomstbestendige blockchain governance oplossing. Net zoals veel andere digitale betalingseenheden wordt er bij DCR gebruikgemaakt van cryptografie, om ervoor te zorgen dat iedere transactie binnen het netwerk veilig kan worden uitgevoerd en nieuwe cryptomunten eenvoudig aan het netwerk kunnen worden toegevoegd. Alle transacties worden transparant binnen het publieke grootboek vastgelegd. De ontwikkelaars van Decred geven aan dat hun technologie erg gebruiksvriendelijk is en dat de gebruikers van het platform de DCR zeer eenvoudig kunnen verzenden, ontvangen en minen. Decred biedt daarbij een aantal tools, waarmee mensen de gebruikerservaring naar wens kunnen aanpassen.

Publieke en private sleutels

Deelnemen zonder mining hardware

Het governance platform is ontwikkeld door een aantal Bitcoin ontwikkelaars die droomden van een gedecentraliseerde digitale betalingseenheid, die niet gemakkelijk kan worden “gekaapt” en gedomineerd door een beperkte specifieke groep gebruikers. Iedereen kan zijn ideeën inbrengen en zowel gebruikers als miners, hebben exact dezelfde rechten om bij te dragen aan de Decred-community. Het netwerk bestaat uit een zogenaamd “ingebouwd governance-systeem” en past zowel het Proof-of-Work als het Proof-of-Stake protocol toe, om de noodzakelijke consensus te bereiken. Dit unieke hybride systeem waarbij PoW en PoS op een geavanceerde manier met elkaar worden gecombineerd, zorgt dan ook voor een betrouwbare en degelijke virtuele valuta. Hierdoor kan iedereen waar ook ter wereld deelnemen aan het project, ook als ze niet in het bezit zijn van dure mining hardware.

Slot, digitale beveiliging.

Een kruisbestuiving van PoW en PoS

Door deze kruisbestuiving van Proof-of-Work en Proof-of-Stake op het Decred-platform worden miners in de gelegenheid gesteld om nieuwe blokken te creëren en kunnen de aandeelhouders stemmen om de nieuw gegeneerde blokken te valideren. Door deze opzet ontstaat dus een stabiel consensusmechanisme door de inspanningen van de miners en de bijdragen van de aandeelhouders binnen de blockchain-infrastructuur. Op deze manier wordt voorkomen dat geen enkele partij de Decred-blockchain kan domineren (de miners niet, maar ook de andere gebruikers niet).

Blockchain governance.

Vervaldatum

Decred maakt gebruik van onveranderbare hashes die de transactie-handtekeningen scheiden van de andere transactie-informatie. Je kunt dat een beetje vergelijken met wat SegWit doet voor Bitcoin transacties. Een unieke eigenschap van Decred is de capaciteit van transacties, om na verloop van tijd te vervallen. Door deze vervaldatum wordt voorkomen dat een transactie aan de blockchain wordt toegevoegd, nadat een bepaalde blokhoogte is bereikt. De transactie wordt in dat geval automatisch geannuleerd.

Chain

Wat is Tezos?

Tezos is een nieuw platform voor smart contracts en decentrale applicaties. Het on-chain governance systeem van Tezos biedt gebruikers de mogelijkheid om het protocol op een efficiënte manier te besturen. Het stemmingsmodel levert een formeel en systematisch proces, voor het bereiken van overeenstemming tussen alle belanghebbenden, over voorgestelde “amendementen”.

Reward. Beloning van de miners met Ether.

TEZ (XTZ)

Dit netwerk is geschikt voor het uitvoeren van toekomstige blockchain-innovaties. Tezos is speciaal ontworpen voor het veiliger maken van smart contracts en het voorkomen van foutieve code. Een uniek Proof-of-Stake mechanisme geeft iedere gebruiker de mogelijkheid, om deel te nemen aan het validatieproces van transacties, binnen het Tezos netwerk. De gebruikers worden vervolgens voor het valideren beloond met de cryptocurrency “TEZ (XTZ)”.

Pizzabakker

Baking

Het digitaal ondertekenen en publiceren van blokken op de Tezos blockchain wordt “baking” genoemd en de “bakers” vormen een essentieel onderdeel van het Proof-of-Stake consensus protocol, door ervoor te zorgen dat alle transacties binnen een blok juist zijn, dat er overeenstemming is over de transacties en dat er geen sprake is van eventueel “dubbele uitgaven”. De bakers valideren dus alle transacties en voegen deze toe aan het blockchainnetwerk. Wanneer een baker zich oneerlijk gedraagt en de kluit belazert, dan beschikt het Tezos-protocol over een mechanisme dat ervoor kan zorgen, dat de malafide baker wordt gestraft en zijn of haar opgeslagen tegoeden kwijtraakt.

Ethereum en The DAO

Waarin verschilt Tezos ten opzichte van Ethereum?

Er zijn verschillende overeenkomsten tussen Tezos en Ethereum, maar ook een aantal aanzienlijke verschillen. In de eerste plaats zijn beide platformen gedecentraliseerde grootboeken en hebben ze de mogelijkheid om smart contracts uit te voeren binnen hun netwerken. In dat opzicht lijken ze dus veel op elkaar. Echter op het gebied van blockchain governance, het consensusmechanisme en de achterliggende filosofie zijn er behoorlijk wat verschillen.

Vote, stemmen, blockchain governance.

Stemmen volgens vooraf ingestelde regels

De Ethereum-community hekelt de lage weerstand van de Bitcoin-community tegen het uitvoeren van hard forks om het blockchainnetwerk te updaten of ontstane problemen te verhelpen. Ingrijpen in de blockchain is voor Ethereum vloeken in de kerk. De Tezos-community deelt de opvatting van Ethereum, maar volgt een andere benadering. Tezos hanteert namelijk een stemmingsmodel bij het upgraden van het netwerkprotocol. Dat wil zeggen dat er over de formele voorstellen voor eventuele aanpassingen van het digitale ecosysteem, moet worden gestemd door alle belanghebbenden, volgens vooraf ingestelde regels.

Upgrade

Upgraden van het netwerk zonder een hard fork

Wanneer een ingediend voorstel wordt geaccepteerd door de deelnemers, dan wordt het voorstel automatisch uitgevoerd op het testnet van Tezos. Na een bepaalde testperiode wordt er wederom een stemming gehouden en wanneer blijkt dat de tests succesvol hebben uitgepakt, dan wordt het testnet automatisch naar het hoofdnetwerk van Tezos verplaatst. Hierdoor kunnen er dus upgrades binnen het netwerk worden uitgevoerd, zonder de noodzaak van een ingrijpende hard fork.

Blockchainnetwerk, smart contracts, blockchain governance.

De Ethereum Virtual machine

Net zoals Ethereum beschikt Tezos over een geavanceerde turingcomplete smart contract programmeertaal, die zogenaamde “convenanten” kan ontwikkelen rondom zijn cryptocurrency-tokens. Het idee van de ontwikkelaars van Ethereum was om eerst een relatief eenvoudige virtuele machine te ontwerpen en daarvoor uiteindelijk zeer geavanceerde programmeertalen te ontwikkelen. Ethereum maakt onder andere gebruik van de programmeertaal Solidity, die wordt uitgevoerd binnen de Ethereum Virtual Machine (EVM). Tezos pakt het iets anders aan en maakt gebruik van de programmeertaal Michelson. Deze taal heeft zowel de eigenschappen van een eenvoudige programmeertaal, als van een geavanceerde programmeertaal.

Logic, bedrijfslogica.

Off-chain berekeningen

De meeste smart contracts hoeven in principe alleen maar te beschikken over relatief eenvoudige business logica. De juistheid van informatie die binnen de smart contracts is opgeslagen is in de meeste gevallen veel belangrijker, dan de mate van efficiëntie bij de uitvoering ervan. Zelfs als er bij de uitvoering van een smart contract veel computerkracht nodig is, kunnen die berekeningen eventueel ook buiten de blockchain (off-chain) worden uitgevoerd. Hierdoor hoeft het smart contract alleen maar een interactie aan te gaan, met de relatief eenvoudige transactielogica.

Blockchain governance, smart contracts, mining.

Verschillende consensus-algoritmen voor de Proof-of-Stake

Ook het consensusprotocol verloopt bij Tezos anders dan bij Ethereum. Tezos hanteert een Proof-of-Stake mechanisme, terwijl Ethereum gebruikmaakt van Proof-of-Work. Echter zijn er inmiddels plannen bij Ethereum om ook gebruik te gaan maken van het Proof-of-Stake model. Het consensusalgoritme dat Ethereum voor zijn Proof-of-Stake wil gaan gebruiken is kwalitatief anders, dan het Proof-of-Stake algoritme van Tezos. Het PoS-algoritme van Ethereum steunt op een aantal gebonden “validators” voor het creëren van nieuwe blokken. Deze validators ontvangen een beloning voor de inspanningen die zij leveren aan het netwerk. Deze beloningen verminderen uiteindelijk de tegoeden van de andere deelnemers binnen de blockchain.

Blockchainnetwerk

Beloningen evenredig aan de tegoeden

Het PoS-algoritme van Tezos is zo ontworpen dat alle belanghebbenden worden gestimuleerd om blokken te creëren en daarvoor vervolgens beloningen ontvangen, die evenredig zijn aan hun tegoeden. Dat betekent dan ook automatisch dat deelnemers met weinig vermogen, evengoed de mogelijkheid hebben om blokken te genereren en beloningen te ontvangen. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij gebruikers die niet deelnemen aan dat specifieke consensus-algoritme aan kracht inboeten, in tegenstelling tot bijna alle andere gebruikers binnen het netwerk.

Bitkoning AMD GPU Mining Rig 181.2Mh/s, mining hardware.

Wat is het verschil tussen thin protocol layer en fat protocol layer?

Binnen de verschillende blockchain-community’s heersen verschillende opvattingen. Ook de algemene filosofie van Ethereum is op een aantal belangrijke punten anders dan die van Tezos. Het gaat dan onder andere over zaken die te maken hebben met het ontwerp van het blockchainnetwerk. Ethereum profileert zich voornamelijk als “thin protocol layer”, een consensus-protocol dat de Ethereum Virtual Machine – waarop decentrale applicaties (dapps) kunnen worden gebouwd – ondersteunt. Deze dapps kunnen vervolgens worden uitgevoerd met behulp van hun eigen cryptocurrency-tokens. Tezos daarentegen richt zich vooral op het bieden van een zogenaamde “fat protocol layer”, waarmee nog veel meer mogelijkheden ontstaan voor het uitvoeren van allerlei soorten decentrale toepassingen.

 

Solidity lijkt erg op JavaScript

De programmeertaal Solidity die gebruikt wordt door Ethereum lijkt veel op de programmeertaal JavaScript en daardoor is Solidity erg in trek bij een grote groep ontwikkelaars. Echter zijn er ook veel blockchainontwikkelaars die hier anders over denken. Zij zijn van mening dat Solidity eigenlijk niet erg geschikt is voor het ontwerpen van smart contracts. Digitale overeenkomsten op de blockchain zijn zeer verfijnd en moeten dan ook met zeer veel zorgvuldigheid worden opgesteld.

Error

Niet goed uitgevoerde smart contracts

Smart contracts die niet goed worden uitgevoerd brengen veel schade toe aan de reputatie van een blockchainplatform. Het is daarom beter om smart contracts te laten ontwerpen door een beperkt aantal zeer getalenteerde ontwikkelaars, dan door een hele brede groep gemiddelde programmeurs. Waar Ethereum zijn ontwikkelaars vooral ziet als gebruikers, is Tezos meer gericht op de eindgebruikers van de blockchainapplicaties zelf.

Blockchain, cryptografie, blockchain governance.

Wat is EOS?

EOS is ook een platform dat zich richt op blockchain governance. Binnen dit netwerk wordt consensus bereikt over subjectieve onderwerpen, die niet volledig kunnen worden gevangen in software algoritmes. Binnen EOS bestaat de mogelijkheid om te stemmen en te beslissen over allerlei zaken die betrekking hebben op de EOS-community. Dat betekent dat tokenhouders kunnen stemmen over heel veel moeilijke dilemma’s ten aanzien van het platform en actie kunnen ondernemen, tegen niet-comforme (soms malafide) participanten binnen de digitale infrastructuur. EOS beschikt over een bestuursorgaan (ECAF) dat wordt uitgevoerd aan de hand van arbitraire regels. Binnen de blockchain is dan ook sprake van “gekozen” blokproducenten, die genomen beslissingen binnen het netwerk kunnen uitvoeren. De tokenhouders van EOS hebben de mogelijkheid om een claim in te dienen, tegen slechte of niet-conforme blokproducenten.

Touwtrekken, dispuut, geschil, onenigheid.

Onenigheid over de mate van blockchain governance binnen EOS

De ontwikkeling van EOS is niet zonder slag of stoot gegaan. Er was sprake van gestolen accounts als gevolg van scams en diefstal, waardoor zeven gebruikers plotseling geen toegang meer konden krijgen tot het hoofdnet van EOS. De 21 voornaamste blokproducenten stemden unaniem voor het bevriezen van de getroffen accounts, zonder een officiële opdracht van ECAF (het bestuursorgaan). Deze actie zorgde voor veel onrust binnen de EOS-community en de integriteit van het platform werd door veel gebruikers in twijfel getrokken. Ook de mate van decentralisatie van de blockchain governance binnen het netwerk, werd door menig gebruiker betwist.

Hacker

Geen bewijs voor inbreuk op de accounts

Na het bevriezen van de accounts dienden de blokproducenten een klacht in tegen zichzelf, om de ondernomen acties (de ingrepen in het blockchainnetwerk van EOS) eens goed onder loep te nemen. De ondernomen acties werden als “juist” aangemerkt en dat leidde vervolgens weer tot het bevriezen van nog eens twintig accounts. Je kunt je voorstellen dat die beslissing kon rekenen op een heleboel weerstand. Er was immers geen enkel bewijs dat deze accounts ook daadwerkelijk waren aangetast.

Struikelblok

Malafide blokproducenten

Op een bepaald moment verschenen er een aantal blokproducenten binnen het netwerk, die niet in overeenstemming waren met de overeenkomst voor de blokproductie. Nog steeds zijn er binnen EOS veel malafide blokproducenten actief, maar het is in veel gevallen erg lastig om daar actie tegen te ondernemen. Deze situatie heeft de EOS-community dan ook sterk verdeeld.

Centralised, decentralised, distributed

 

EOS verbiedt het kopen van stemmen

Een ander heikel punt binnen de EOS-community richt zich op het kopen van stemmen. Dit is door EOS streng verboden. Geen enkele deelnemer mag iets van waarde accepteren, in ruil voor een stem in welke vorm dan ook. Daarnaast mag geen enkele gebruiker de stem van andere deelnemers binnen het netwerk op enige manier beïnvloeden. Maar wanneer kan een voorval nu ook echt worden aangemerkt als “het kopen van stemmen”? Is daar sprake van als een blokproducent een Airdrop (een marketing methode voor het promoten van cryptocurency’s) organiseert? Of is dat aan de orde op het moment dat een blokproducent gebruikers beloont met tokens, voor het gebruik van hun platform? Dit is nog niet zo eenvoudig te duiden en dat zorgt voor behoorlijk wat verdeeldheid binnen de EOS-community.

Transparancy, transparantie en blockchain governance.

Hoe kan de blockchain governance van EOS worden verbeterd?

Het bevriezen van accounts terwijl er geen bewijs is dat ze aangetast waren, heeft laten zien dat het arbitrageproces binnen EOS nog niet zo transparant is, als sommigen graag zouden willen. Het gebrek aan informatie over ECAF en de wijze waarop dit bestuursorgaan functioneert, is voor een groot deel te wijten aan een slechte voorbereiding bij het integreren van ECAF binnen het netwerk. ECAF heeft inmiddels aangegeven te werken aan meer transparantie bij toekomstige arbitraire opdrachten, om het hele blockchain governance proces te optimaliseren.

 

 

Duidelijke voorlichting en kennis van blockchain governance

De meeste tokenhouders weten niet precies hoe de blockchain governance van EOS precies werkt. Dit is natuurlijk ook een zeer geavanceerd en ingewikkeld proces. De complexiteit heeft inmiddels geleid tot enorm veel misvattingen over het platform en heeft er ook voor gezorgd dat verschillende gebruikers al hebben gepleit voor het volledig afschaffen van de blockchain governance, binnen het EOS-ecosysteem. Dit voorstel wordt door de meeste gebruikers niet erg serieus genomen. De nadruk moet komen te liggen op betere voorlichting over de precieze werking van EOS governance en kennis van de ingewikkelde technologie, achter het hele governanceproces. Ondanks de problemen waar EOS mee te kampen heeft, is het governancemodel van dit platform veelbelovend!

Blockchain, Hyperledger.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).