De opslag en verspeiding van medische data op de blockchain

met Geen reacties

De sterke toename van medische data zorgt ervoor dat er behoefte is aan een andere manier van informatieverwerking. De manieren waarop data binnen de gezondheidszorg wordt opgeslagen en gedeeld tussen belanghebbenden, zijn vaak erg omslachtig. Het in stand houden van zulke nodeloos ingewikkelde en onpraktische processen zorgt voor een steeds grotere kloof tussen patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ander relevante partijen. De versplintering van medische data binnen veelal verouderde centrale systemen, komt de kwaliteit van de gezondheidszorg niet ten goede. De afhankelijkheid van tussenpersonen binnen de medische bevoorradingsketen maakt een en ander nog ingewikkelder.

Stethoscoop, medische data.

De huidige manier van opslag en verspreiding van medische data is vaak onveilig en niet efficiënt

Door de versplintering van medische data is informatie vaak niet toegankelijk en beschikbaar op de gewenste momenten. Veel van de huidige digitale systemen binnen de gezondheidszorg, zijn niet echt geschikt voor een efficiënte uitvoering van managementprocessen. Ook op de veiligheid van die systemen kunnen we behoorlijk wat aanmerken.

 

 

Blockchain zorgt voor een totaaloverzicht en nieuwe inzichten door koppeling van gegevens

De omslachtige manier van datamanagement kan ervoor zorgen dat zorgverleners niet altijd de meest geschikte patiëntenzorg en kwaliteit kunnen bieden. Ook in economisch opzicht zijn de kosten binnen de zorg daardoor vaak hoger dan noodzakelijk is. Blockchaintechniek creëert nieuwe mogelijkheden voor de uitwisseling van medische data en het in kaart brengen van het algehele plaatje, waardoor er nieuwe inzichten ontstaan voor de betrokken partijen.

Hartslag, medische data.

Klinische onderzoeken gaan regelmatig in rook op

Bijna de helft van alle klinische onderzoeken in de Verenigde Staten worden niet gerapporteerd. Deze studies die antwoord geven op wetenschappelijke vragen ten aanzien van de voorkoming en behandeling van ziekten, maar ook bijvoorbeeld informatie leveren over de veiligheid van medicijnen, gaan vaak in rook op. Klinische onderzoeken die worden gepubliceerd op de blockchain maken het delen van statistieken en onderzoeken over specifieke behandelingen ten aanzien van zeldzame ziektes, veel eenvoudiger.

Documenten, medische data.

De helft van de medische data is aangetast door fouten

In de VS is ongeveer veertig procent van alle medische data die is opgeslagen in centrale bestanden aangetast door fouten. De kosten die gepaard gaan met datalekken zijn aanzienlijk. Ook het probleem van namaakmedicijnen is groot en de aanpak ervan kost dan ook vele miljoenen. Blockchain kan bijvoorbeeld de distributie van vervalste geneesmiddelen drastisch verminderen, door een zeer nauwkeurig track en trace mechanisme, binnen de farmaceutische supply chain.

 

 

Hoe staat de gezondheidszorg tegenover blockchainintegratie?

Ondanks alle huidige technologieën zoals computersystemen, tablets, smartphones en andere digitale innovaties binnen de gezondheidszorg is het nog steeds moeilijk om medische data op een efficiënte en naadloze manier te verzamelen, te analyseren, te beveiligen en uit te wisselen met geautoriseerde zorgverleners. De gezondheidszorg heeft behoefte aan een transparant systeem dat alles samenbrengt en de kosten sterk omlaag brengt. IBM heeft onderzoek gedaan naar de houding van de medische wereld tegenover de integratie van blockchainoplossingen. Hieruit bleek dat ongeveer 16 procent van alle partijen binnen de Amerikaanse gezondheidszorg plannen heeft, om blockchaintechnologie in 2019 binnen hun eigen systemen te integreren. 56 procent van alle zorgorganisaties denkt dat ze de blockchain in 2020 kunnen gaan gebruiken.

Nodes, blockchainnetwerk, distributie van medische data.

Onvervalsbaar en dynamisch

Het veilig verwerken van data is de komende jaren één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. Met de sterke toename van gevoelige data binnen de medische wereld wordt data-integriteit in de toekomst nog belangrijker. Echter zorgt die vermeerdering van gegevens ervoor dat het op een veilige manier opslaan, verwerken en terughalen van informatie steeds ingewikkelder wordt. De blockchain is een onvervalsbaar en dynamisch publiek grootboek dat zich heel goed leent voor datadistributie, omdat de verspreiding van cryptografisch versleutelde gegevens volledig is gedecentraliseerd. De data is daardoor minder kwetsbaar voor opzettelijk misbruik, virusaanvallen, stroomuitval of defecte hardware.

Blockchain, cryptografische versleuteling van medische data.

Data-integriteit gewaarborgd

Nadat een digitaal medisch dossier is ondertekend kan het binnen een blockchainnetwerk worden geïntegreerd. De informatie binnen het netwerk is cryptografisch versleuteld en kan niet worden veranderd. De data-integriteit van medische gegevens is door deze opzet gewaarborgd. Daarnaast worden patiënten in staat gesteld om zelf te kunnen bepalen welke zorgaanbieders toegang hebben tot welke medische gegevens. Binnen de gezondheidszorg hebben de verschillende betrokken partijen vaak hun eigen beleid op het gebied van privacy en dataverwerking. De blockchain kan dat beleid beter stroomlijnen. Wanneer iemand op zoek gaat naar medische informatie over een patiënt, dan kan het netwerk controleren of diegene ook daadwerkelijk bevoegd is om die informatie op te vragen.

 

 

Beter inzicht in patiëntengedrag en de effectiviteit van medische behandelingen

Met blockchain-innovatie kunnen geheel nieuwe inzichten ontstaan in medische data, omdat genetische profielen van patiënten, hun demografische gegevens en hun sociale omstandigheden, heel eenvoudig en anoniem met elkaar kunnen worden vergeleken. Hierdoor krijgen behandelaars een veel beter inzicht in patiëntengedrag (dat invloed uitoefent op hun gezondheid), maar geeft ook een beter inzicht in hoe individuele (geanonimiseerde) patiënten reageren op de verschillende behandelingen (of combinaties van behandelingen).

Medicijnen, geneesmiddelen.

Samenvoegen van versplinterde medische data op individueel niveau

Uiteraard is deze data in de huidige “centrale” systemen ook aanwezig, maar het is enorm lastig om al die losse gegevens op individueel niveau op de juiste manier samen te voegen. De blockchain kan een hele positieve bijdrage leveren aan het veilig en verantwoord verwerken van patiëntprofielen. Hierbij staan de koppeling van belangrijke gevoelige medische informatie en het beschermen van de identiteit van patiënten centraal.

Nodes, uitleg blockchain.

Het leggen van verbanden tussen medische data wordt met blockchain eenvoudiger

De meeste medische data is centraal opgeslagen binnen de systemen van zorgorganisaties. Patiënten en consumenten hebben weinig invloed op de wijze waarop er met die informatie wordt omgesprongen. Blockchain maakt het mogelijk om deze data zelf te gaan beheren, zonder dat mensen afhankelijk zijn van de afzonderlijke gedragingen van deze organisaties. Decentraal gedistribueerde grootboeken kunnen een integrale rol gaan spelen binnen de gezondheidszorg. De combinatie van blockchaintechnologie, kunstmatige intelligentie en machine learning kan oplossingen bieden voor een aantal zeer ingewikkelde problemen binnen de gezondheidszorg. Een decennia geleden was het nog heel erg lastig om verschillende soorten medische data te koppelen aan grote hoeveelheden andere data, voor het vinden van patronen tussen al deze informatie. Blockchain maakt het leggen van allerlei verbanden tussen medische data eenvoudiger.

Dokter, arts, medische data.

Wegnemen van technische obstakels

Blockchain is een zeer complexe technologie. De stappen die nodig zijn voor het op de juiste manier toevoegen en verkrijgen van data binnen deze netwerken zijn erg ingewikkeld. Echter verschijnen er steeds meer blockchain-as-a-service-producten op de markt, die een aantal technische obstakels voor integratie binnen verschillende sectoren wegnemen.

Gezondheidszorg

Publieke en gesloten blockchains

De meest geschikte blockchainvormen voor de gezondheidszorg en het opslaan van medische data zijn de zogenaamde “permissioned blockchains” en de “permissionless blockchains”. Een permissioned blockchain stelt medisch dienstverleners in staat om medische informatie te delen na specifieke toestemming. Een dergelijk blockchainnetwerk is dan ook een gesloten digitale infrastructuur waar alleen relevante partijen toegang tot hebben. Een permissioned blockchain kan dus worden gebruikt door zorgorganisaties en zorgverzekeraars, voor de veilige uitwisseling van medische en financiële data. Wanneer de medische data wordt verwerkt aan de hand van het consensus-mechanisme, dan wordt die informatie permanent opgeslagen in de blockchain en als een nieuw cryptografisch versleuteld blok aan het netwerk toegevoegd.

 

 

Optimaliseren van workflows

De permissionless blockchain daarentegen is in principe publiek toegankelijk voor iedereen. Beide blockchainnetwerken zouden kunnen worden gebruikt binnen de gezondheidszorg om de workflows te optimaliseren en de rol van dure intermediars binnen de medische distributieketen in te perken.

Logische componenten van de blockchain.

Welke blockchaintoepassingen zijn geschikt voor de distributie van medische data?

 

Blockchaintoepassingen voor het in kaart brengen van data over lokale volksgezondheid

Het verzamelen van juiste demografische informatie over de volksgezondheid in een specifiek geografisch gebied is niet altijd eenvoudig. Wanneer men bijvoorbeeld medische data wil achterhalen over de gezondheidsriscico’s van vrouwen tussen de 20 en 40 jaar oud, op het ontwikkelen van schildklierproblemen in een bepaalde regio, dan is dat een lastige opgave. Blockchaintechnologie kan medische data over bevolkingsonderzoeken efficiënter, veiliger en in real-time beschikbaar maken voor belanghebbenden. De bevolking van een bepaald geografisch gebied wordt in staat gesteld om deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken en hun medische data te monetariseren door middel van tokens. Een betere distributie van gezondheidsinformatie over specifieke bevolkingsgroepen, kan zeer veel voordelen opleveren voor de gezondheidszorg in een specifieke regio. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning maken de gezondheidsrisico’s duidelijker.

 

Bescherming van de interne systemen

De huidige centrale databases binnen de gezondheidszorg worden meestal gemanaged door één enkele partij binnen de gezondheidsorganisatie. Dat brengt direct een aantal belangrijke veiligheidsrisico’s met zich mee. In de eerste plaats zijn de informatiesystemen kwetsbaar voor crashes en aanvallen. Wanneer een kwaadwillende zich eenmaal toegang heeft weten te verschaffen binnen het centrale systeem, dan kan hij of zij in principe bij alle medische data. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van patiënten in gevaar, maar ook van de zorgorganisaties zelf. De decentrale opzet van de blockchain voorkomt deze situatie. Een grote zorgorganisatie heeft te maken met meerdere partijen die allemaal een ander niveau van toegang tot bepaalde medische data vereisen. De cryptografische versleuteling binnen de blokken en de distributie via de nodes, beschermen zorgorganisaties tegen externe bedreigingen en mankementen aan de hardware.

 

Betalingen met cryptocurrency’s

Ook kan de blockchain worden gebruikt voor betalingsmethoden binnen de medische wereld. De betalingen vinden dan plaats met cryptocurrency’s in plaats van met traditionele valuta. Transacties met digitale betalingseenheden kunnen de risico’s op fraude en kosten voor niet geleverde diensten door zorgaanbieders verminderen. Daarnaast zorgen de automatisering van de transacties binnen de blockchain en het wegvallen van derde partijen, voor een afname van de administratieve kosten.

 

Tegengaan van nep medicijnen

Zoals gezegd is de aanpak van vervalste geneesmiddelen binnen de farmaceutische bevoorradingsketen erg lastig. Jaarlijks zorgt de distributie van namaakpillen voor een verlies van miljarden euro’s. Volgens een onderzoek van de Health Research Funding Organization (HRFO) is ongeveer tien tot dertig procent van alle medicijnen in ontwikkelingslanden vervalst. In de Verenigde Staten lopen de kosten ten gevolge van vervalste geneesmiddelen inmiddels op tot 200 miljard dollar per jaar. Daarnaast komen er jaarlijks grote aantallen mensen te overlijden, door de verspreiding van onechte medicatie. Distributie via de blockchain maakt het eenvoudiger om geneesmiddelen te volgen vanaf de fabricage tot aan de patiënt. Alle informatie die aan een blok wordt toegevoegd is onveranderbaar en voorzien van een tijdsaanduiding. Hierdoor ontstaat er zekerheid over de herkomst en authenticiteit van de medicatie.

 

Analyseren van de effectiviteit van medische behandelingen en medicijnen

Klinische onderzoeken worden uitgevoerd om de effectiviteit van bepaalde medische behandelingen voor specifieke aandoeningen en geneesmiddelen te analyseren. Aan de hand van een hypothese kan een nieuw voorgesteld medicijn worden getest. Bij de uitvoering van klinische onderzoeken wordt gebruikgemaakt van grote hoeveelheden medische data. Onderzoekers voeren deze onderzoeken uit onder verschillende omstandigheden en de statistieken en analyses worden vervolgens in verschillende rapporten opgeslagen. Alle belanghebbende partijen kunnen de voor hen relevante data via de blockchain opvragen. Op basis van deze verkregen informatie worden vervolgstappen genomen.

 

Stroomlijnen van klinische onderzoeksrapporten en andere medische data

Het stroomlijnen van onderzoeksrapporten binnen een decentraal gedistribueerd netwerk maakt de informatie betrouwbaarder en de koppeling van relevante gegevens eenvoudiger. Alle relevante onderzoeksinformatie en de regels (beleid) ten aanzien van de onderzoeken, worden allemaal voorzien van een exacte tijdsaanduiding. Hierdoor kan van ieder klinisch onderzoek precies worden aangetoond waar en wanneer de proef heeft plaatsgevonden, maar ook wie verantwoordelijk is voor de research. Blockchaintechnologie draagt dus bij aan de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten en andere medische data. De onderzoeksresultaten kunnen als smart contracts binnen de blockchain worden opgeslagen.

 

De volgende bedrijven hebben zich gespecialiseerd in blockchaintoepassingen voor de gezondheidszorg en de distributie van medische data:

 

EncrypGen

Dit bedrijf ontwikkelt een blockchainplatform voor de uitwisseling van data over genetisch materiaal. Mensen worden hierbij in staat gesteld om hun geanonimiseerde DNA-informatie te verkopen tegen virtuele valuta. Het monetariseren van dergelijke informatie is een nieuwe stap in blockchainland.

Gen

SimplyVital Health

Het transformeren van de gezondheidszorg is het voornaamste doel van deze organisatie. Hun blockchaintoepassingen brengen zorgaanbieders van verschillende zorginstellingen bij elkaar. Op één decentraal gedistribueerd platform kunnen de zorgverleners dezelfde medische data bekijken voor gezamenlijke patiënten. Hierbij worden financiële en klinische algoritmen ondersteund door kunstmatige intelligentie en machine learning. SimplyVital Health heeft als speerpunt de gezondheidszorg efficiënter, beter en goedkoper maken.

Blockchain data, IPFS.

Chronicled

Het Amerikaanse technologiebedrijf Chronicled combineert blockchaintechniek met the Internet of Things en koppelt beide aan bevooradingsketens. Het verbeteren van de traceerbaarheid van farmaceutische producten en het vastleggen van de aansprakelijkheid ten aanzien van geneesmiddelen, is daarbij het uitgangspunt. Medicijnen en vaccins zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor temperatuursinvloeden. De blockchainoplossing van Chronicled kan bijdragen aan het versnellen van de logistieke processen, het beschermen van de geneesmiddelen en kostenreductie bij de distributie ervan.

Microscoop, medische data.

Guardtime

Ook het Estlandse bedrijf Guardtime dat zich focust zich op het beveiligen van data en het voorkomen van beveiligingslekken binnen digitale systemen, werkt aan een blockchaintoepassing voor de gezondheidszorg en de opslag van medische data. Met deze oplossing kan medische informatie van miljoenen Esten veilig worden gedistribueerd. Deze gevoelige patiëntengegevens bevatten onder andere genetische informatie.

DNA

Nebula Genomics

Dit bedrijf denkt dat er in de toekomst een bloeiende blockchainmarkt zal ontstaan voor de uitwisseling van genomische informatie. Een markt die een waarde zal vertegenwoordigen van miljarden dollars. Hierbij kan medische data veilig worden gedistribueerd naar belanghebbende partijen, zonder de tussenkomst van tussenpersonen.

Blockchainnetwerk

Iryo

Het Sloveense bedrijf Iryo werkt aan een wereldwijd blockchainplatform voor het opslaan en uitwisselen van medische data binnen de gezondheidszorg. De blockchaintoepassing van Iryo moet patiënteninformatie die is opgeslagen in verschillende systemen bij verschillende partijen, veilig samenvoegen en patiënten in de gelegenheid stellen om hun medische gegevens in te zien en te beheren, overal ter wereld en op ieder gewenst moment.

Blockchain

Doc.AI

De Amerikaanse startup Doc.AI focust zich voornamelijk op de combinatie van blockchaintechnologie en kunstmatige intelligentie. Ze werken aan een blockchaintoepassing die biologische en genomische data en klinische onderzoeksresultaten opslaat, beveiligt en distribueert naar bevoegde partijen. Iedere zorgverlener of onderzoeker kan een klinisch onderzoek op de blockchain publiceren, waarna dataspecialisten deze gegevens aan andere relevante informatie kunnen koppelen, om zo een voorspellend model te kunnen creëren voor de beste behandelplannen en de meest geschikte medicijnen voor patiënten.

Pillen, medicijnen, geneesmiddelen.

Patientory

Patientory dat gevestigd is in Atlanta ontwikkelt een decentraal gedistribueerd grootboek voor het beveiligen van medische data van patiënten en zorginstellingen. Deze blockchainapplicatie stelt patiënten in de gelegenheid om zelf hun medische dossier te beheren. De software van Patientory biedt patiënten een relatief eenvoudige oplossing voor het bijhouden van bezoeken aan medisch specialisten, het organiseren van hun medische facturen en het delen van medische data met bevoegde zorgverleners, zorgverzekeraars en apotheken.

Gezondheidszorg, wondje.

Medicalchain

Het Britse Medicalchain ontwikkelt een blockchainnetwerk voor het veilig opslaan van patiëntgegevens. De cryptografisch versleuteld opgeslagen medische data kan vervolgens efficiënt worden gedeeld met artsen, ziekenhuizen, laboratoria, apotheken en andere bevoegde partijen. Medicalchain werkt samen met The Groves Medical Group aan een applicatie voor het betalen van medische facturen met cryptocurrency’s.

Ziekenhuis, Spoedeisende Hulp.

Blockpharma

Deze Franse blockchainontwikkelaar gaat de strijd aan met de verspreiding van vervalste geneesmiddelen. Ze werken aan een platform dat de herkomstbepaling eenvoudiger moet maken en de traceerbaarheid van medicijnen moet verbeteren. Deelnemers binnen de bevoorradingsketen kunnen snel actie ondernemen, wanneer er nep medicijnen worden gedetecteerd. De blockchaintoepassing van Blockpharma maakt gebruik van slimme algoritmen die in staat zijn, om steeds meer nieuwe onechte geneesmiddelen van echte farmaceutische producten te onderscheiden.

Blockchain

 

Blockchain: Blueprint for a New Economy

Auteur Melanie Swan, oprichtster van het Institute for Blockchain Studies  legt in haar boek “Blockchain: Blueprint for a New Economy” helder uit, wat de potentie is van decentraal gedistribueerde grootboeken. Wie dit boek gelezen heeft begrijpt dat de mogelijkheden voor het registreren, inventariseren en distribueren van allerlei soorten assets, software, medische data en ideeën enorm zijn.

Blueprint for a New Economy, Melanie Swan

 

The Patient Revolution

Medische data is vandaag de dag nog steeds opgeslagen in geïsoleerde data-silo’s. Medici en onderzoekers moeten deze data meestal zelf op een bepaalde manier manipuleren en interpreteren. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals de blockchain en kunstmatige intelligentie gaan ervoor zorgen dat medische data, in de toekomst veilig en optimaal benut kan worden door medisch professionals, wetenschappers en studenten. Door de nieuwe manieren van het beheren, distribueren, analyseren, interpreteren en koppelen van medische informatie, nemen de kwaliteit en de dienstverlening binnen de gezondheidszorg sterk toe. Het boek “The Patient Revolution” van Krisa Tailor geeft inzicht in hoe medische data beter kan worden gestroomlijnd.

Cover van het boek: The Patient Revolution van Krisa Tailor. De afbeelding linkt naar de website van bol.com

 

Bronnen:

 

   Kevin A. Clauson, Elizabeth A. Breeden, Cameron Davidson en Timothy K. Mackey

 

  Liam Bell, William J Buchanan, Jonathan Cameron en Owen Lo

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter