Sparkling blue eye. Blauw glinsterend oog.

 

Wat is de vierde industriële revolutie?

Ik heb mezelf net met veel moeite uit mijn bed weten te manoeuvreren en zet mijn vers gezette bakkie leut iets te hardhandig op de tafel. Een verse plens koffie zoekt zijn weg over mijn krantje dat op de tafel ligt. Shit! Terwijl ik zoekend naar mijn vaatdoek nog wat krachttermen de frisse ochtend insmijt, valt mijn oog op de kop van een artikel in de krant:

 

“Zeker vijf miljoen banen zullen verdwijnen door de vierde industriële revolutie”

 

Een tafel met koffie, bloemen, een pepermolen, een notitieboekje en een krant. Er zit ook een poes op tafel. In de krant staat een nieuwsartikel over de vierde industriële revolutie. A table with a newspaper, coffee, flowers, a peppermill and a copybook. There is also a pussy cat sitting on the table. In the newspaper there is an article on the fourth industrial revolution.

 

Het is een conclusie die de denktank van het World Economic Forum heeft getrokken. Ik lees verder en schrik behoorlijk. Die vijf miljoen banen zullen niet alleen maar verdwijnen, maar ze verdwijnen nog binnen vijf jaar ook. Ik ben zeker nog niet helemaal wakker. Ik neem een flinke slok van mijn koffie en lees verder. Nieuwe technologieën zoals robotica, nanotechnologie, genetica en kunstmatige intelligentie zullen de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in sneltreinvaart zo veranderen, dat in een tijdsbestek van vijf jaar, vijf miljoen banen zoals wij die nu kennen niet meer bestaan.

 

Wereldbevolking

Dat is lekker dan, in een wereld waar de bevolking zou enorm hard stijgt dat er jaarlijks ongeveer 83 miljoen mensen bij komen. Ik lees verder. Tussenhandelaren zullen hard getroffen worden, maar ook het voorbestaan van veel administratieve functies en kantoorbanen is in het geding. Vijf miljoen? Voor 2021? Het lijkt mij wel een beetje erg veel in een zo’n kort tijdsbestek eerlijk gezegd.

 

A robot straightens his tie. According to the World Economic Forum five million jobs will disappear over the next five years, because of robots and the fourth industrial revolution. Een robot doet zijn das recht. Volgens het World Economic Forum zullen er de komende vijf jaar vijf miljoen banen verdwijnen in verband met de robotisering en de vierde industriële revolutie.

Tweedeling van de maatschappij

Klinkt niet echt fijn dan, die vierde industriële revolutie. Ik lees verder. Och…gelukkig! Er staat ook dat er waarschijnlijk zo’n 2,1 miljoen banen bij komen. Het zal dan vooral gaan om gespecialiseerde banen op het gebied van IT en wiskunde of architectuur en bouwkunde. Wie dan nog succesvol wil zijn, zal over enorm veel vaardigheden moeten beschikken. Het is overduidelijk dat een groot deel van de bevolking niet aan deze eisen zal kunnen voldoen. Ik lees verder en de denktank van het World Economic Forum legt uit, dat de allerhardste klappen zullen gaan vallen in de gezondheidszorg, de energiemarkt en de financiële dienstverlening.

 

Inkomensverschillen

De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen zullen gigantisch toenemen. Van de vijf banen die verdwijnen en waarin veel vrouwen werkzaam zijn, zal er maar één baan terug voor in de plaats komen. Voor mannen gaat het dan om één baan die in de plaats komt voor drie verdwijnende banen. Bedrijven zullen te maken krijgen met een klantenbestand dat almaar kleiner wordt. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum laat er geen misverstand over bestaan: “Als overheden nu niet zorgvuldig gaan nadenken over dit probleem, dan zal een enorme werkloosheid, ongelijkheid en daarmee gepaard gaande onveiligheid onafwendbaar zijn.” Er zal een tweedeling in de samenleving ontstaan, die niet meer te overbruggen valt.

Klaus Schwab is the founder and executive chairman of the World Economic Forum. Klaus Schwab is de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum.
Klaus Schwab

Enorme complexiteit

Of we er nu ongerust over moeten zijn of juist opgetogen, het is een vaststaand gegeven dat we aan het begin staan van een geheel nieuw tijdperk. De vierde industriële revolutie komt eraan. Maar wat betekent dat nu eigenlijk precies en hoe moeten we met die ontwikkeling omgaan? De technologische ontwikkelingen zullen over niet al te lange tijd zo snel gaan, dat het de wijze waarop wij leven drastisch zal veranderen. Niet alleen de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan zal anders zijn, maar ook de manier waarop we werken. De vierde industriële revolutie zal vanwege de snelheid waarmee de techniek voortschrijdt, totaal anders zijn dan de voorgaande industriële revoluties. De omvang en de complexiteit ervan zal enorm zijn.

Complexity. The fourt industrial revolution will be very complex. Complexiteit. De vierde industriële revolutie zal enorm complex zijn.

Fysieke, digitale en biologische factoren

Bij de eerste industriële revolutie was het natuurlijk de stoommachine die voor een grote ommekeer zorgde. Mechanische arbeid was geboren. De tweede industriële revolutie werd gekenmerkt door elektriciteit. De derde revolutie betekende een grote stap voorwaarts op het gebied van elektronica en informatietechnologie. Het werd veel eenvoudiger om productie te automatiseren. De vierde revolutie borduurt voort op de derde (digitale) revolutie die in de jaren vijftig van de vorige eeuw begon. De vierde industriële revolutie zal gekenmerkt worden door een samensmelting van fysieke, digitale en biologische factoren. De scheidslijn tussen al deze verschillende elementen zal gaan vervagen.

A steam engine. Een stoommachine.

Gevolgen van de vierde industriële revolutie

De vierde industriële revolutie borduurt dan misschien wel voort op de derde industriële revolutie, het is echter geen uitbreiding ervan. De strekking, de snelheid en de invloeden van de verschillende systemen die we bij de vierde industriële revolutie zullen gaan zien, zijn niet te vergelijken met iets dat we in het verleden hebben gezien. Het zal zeer waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor iedere industrie op de wereld. We zullen een transformatie zien van complete systemen, productie en management, maar ook de manier waarop overheden functioneren zal drastisch veranderen.

A robot fly. Een robotvlieg.

Rekenkracht als nooit tevoren

Miljarden mensen zullen met elkaar verbonden zijn door middel van mobiele apparaten die ongekende rekenkracht, opslagcapaciteit en ongelimiteerde toegang tot informatie hebben. Deze mogelijkheden zullen ook weer snel vermenigvuldigen, omdat er gedurende de revolutie veel sneller wetenschappelijke doorbraken gerealiseerd worden op allerlei vakgebieden. Op het gebied van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, robotica, het internet der dingen, voertuigen die zelfstandig kunnen voortbewegen, nanotechnologie, biotechnologie, maar ook ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe materialen en energie-opslag. Ook zal de ontwikkeling van de kwantumcomputer voor een enorme verandering gaan zorgen.

 

Nanotechnology will take a great leap forward during the fourth industrial revolution. Nanatechnologie zal tijdens de vierde industriële revolutie een grote sprong voorwaarts maken.

Singulariteit

Kunstmatige intelligentie staat nog maar in de kinderschoenen. We zien nu al wel wat zelfrijdende auto’s in ontwikkeling, maar dit is natuurlijk nog bij lange na geen volwaardige kunstmatige intelligentie. Wetenschapsfilosofen, ingenieurs, ontwerpers, architecten en medici denken volop na over de mogelijkheden en gevolgen van een volledige technologische singulariteit. Voorgaande revoluties hebben ervoor gezorgd dat het gemiddelde inkomensniveau van mensen omhoog ging, maar ook werd de kwaliteit van hun leven beter. Nieuwe technologieën, producten en diensten hebben ons leven gewoonweg gemakkelijker en leuker gemaakt. Technologische vooruitgang zal ook in de toekomst voor verwondering gaan zorgen. De kosten voor communicatie en vervoer zullen gaan dalen, logistieke processen en bevoorradingsketens zullen vele malen efficiënter worden. Ook de kosten die gemoeid zijn met het drijven van handel zullen verminderen.

Medical nanotechnology. Medische nanotechnologie.

Werkgelegenheid voor iedereen?

Oké, dit klinkt allemaal erg positief. Ik zou zeggen laat die vierde industriële revolutie maar losbarsten. Maar zijn er dan echt helemaal geen kanttekeningen te plaatsen? Wordt de vierde industriële revolutie echt een feest voor iedereen op deze Aarde? Dat valt nog maar af te wachten. Er zijn namelijk ook veel wetenschappers die denken dat de vierde industriële revolutie de ongelijkheid tussen mensen juist zal gaan versterken. Zeker als het gaat om de toekomstige arbeidsmarkt. Hoe zal die over een aantal jaren zijn vormgegeven? Over niet al te lange tijd zullen beroepen die we nu al heel lang kennen verdwenen zijn. Maar wat komt daarvoor in de plaats?

 

Andere arbeidsmarkt

Natuurlijk is het logisch dat kinderen die nu geboren worden, beroepen gaan uitoefenen, waar we ons nu nog helemaal niets bij kunnen voorstellen. Dat is altijd al zo geweest. Het grote verschil is echter dat de vierde industriële revolutie zich in zo’n hoog tempo zal ontwikkelen, dat nieuwe banen binnen drie jaar of misschien wel binnen een half jaar opkomen en weer verdwijnen. De arbeidsmarkt zoals wij die nu kennen, zal waarschijnlijk geen stand houden.

It's not luck, it's hard work. Het heeft niets met het hebben van geluk te maken, het is een kwestie van hard werken.

Automatisering

Alles wat geautomatiseerd kan worden, dat wordt ook geautomatiseerd. En eh…ja, de vierde industriële revolutie betekent in feite gewoon dat straks ook echt alles geautomatiseerd kán worden. Mensen worden vervangen door machines. Wat moeten die mensen dan eigenlijk voor werk gaan doen? Er zou een tweedeling tussen mensen kunnen ontstaan die zijn weerga niet kent. Aan de andere kant is het zo dat dit doemscenario niet per definitie hoeft plaats te vinden. Het zou namelijk ook zo maar kunnen, dat de vervanging van mensen door machines juist leidt tot weer nieuwe eerlijkere en veilige beroepen. Het is gewoon moeilijk om hier een voorspelling over te doen, maar dat het compleet anders zal zijn, dat staat als een paal boven water.

A cartoon. A guy says: Automate all the things. Een cartoon. Een jongen roept: Automatiseer alles.

Sociale spanningen

Als er een economie ontstaat waarin de tweedeling en de ongelijkheid tussen mensen heel groot wordt, dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de sociale spanningen in de maatschappij. De aandeelhouders en investeerders zullen het meeste voordeel behalen en er zal een behoorlijk gat ontstaan tussen diegene die afhankelijk zijn van kapitaal en diegene die afhankelijk zijn van werk. Technologie is de voornaamste reden dat inkomens zijn gestagneerd of zelfs zijn verminderd voor een groot deel van de mensen in landen, die behoren tot de landen met de hoogste inkomens. Er is veel meer vraag naar hoogopgeleide mensen met bijbehorende kwaliteiten, terwijl de vraag naar mensen die minder opleiding hebben genoten is gedaald.

Income gap. A scale with money on it. Maatschappelijke tweedeling. Een weegschaal met geld.

Het gevaar en de kracht van social media

Het is natuurlijk logisch dat dit vraagstuk bij heel veel mensen toch wel behoorlijk wat angst inboezemt. Want hoe ziet die toekomst er nu precies uit? Is er straks nog werk voor ons? Is er straks nog werk voor onze kinderen? Als er een economie zou ontstaan die alleen welvaart brengt aan een kleine groep mensen, dan zal dat ongetwijfeld leiden tot wanorde en nonchalance. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat die ontevredenheid ook nog eens extra gevoed kan worden door de verschillende allomvertegenwoordigde social media – die zich de komen jaren nog meer zullen gaan versterken. De manier waarop we in de nabije toekomst omgaan met het delen van informatie, zal ongekend zijn. Evenals de manier waarop we leren en communiceren.

Danger. Social Media. Minefield. What role is social media going to play during the fourth industrial revolution? Gevaar. Social Media. Mijnenveld. Welke rol zullen sociale media tijdens de vierde industriële revolutie gaan spelen.

Meer samenhang of diepe kloven?

In een ideale wereld zouden deze nieuwe technologieën een verrijking kunnen zijn. Een mogelijkheid om verschillen tussen mensen te verkleinen en het bewerkstelligen van meer begrip voor mensen uit andere culturen of andere sociale klassen. Een maatschappij met meer samenhang. Het creëren van een samenleving die veiliger, schoner en leuker is. Maar zo zit onze wereld helaas niet in elkaar. Daarom moeten we er ook rekening mee houden dat de nieuwe technologieën die tijdens de vierde industriële revolutie hun intrede doen, heel anders kunnen uitpakken. De snelheid waarmee informatie en ideeën zich verspreiden, kunnen ook veel mogelijkheden bieden aan individuen en groepen om hun extreme ideologieën te verspreiden.

Life is meant to be happy. Left and right have a different opinion on how to improve society. Het leven moet prettig zijn voor iedereen. Links en rechts verschillen van mening over de ideale samenleving.

World Economic Forum

Op het World Economic Forum is de vierde industriële revolutie een veelbesproken onderwerp. De snelheid waarmee de ontwikkeling van nieuwe technologieën gepaard gaat, zal de economie behoorlijk transformeren. Omdat de ontwikkelingen zich zo snel zullen ontvouwen, zal het moeilijk zijn om het te kunnen bevatten en er op een juiste wijze op te anticiperen. De ene technologische verrassing zal de volgende binnen no time opvolgen. Ook degenen die veel technologische kennis hebben en goed geïnformeerd zijn, zullen moeite hebben om het tempo bij te houden. Het bedrijfsleven zal compleet veranderen. Nieuwe technologieën gaan ervoor zorgen dat alles efficiënter wordt, waardoor schaalvoordeel ook voor kleine bedrijven binnen handbereik ligt. Op het gebied van marketing, sales en distributie zal alles veel sneller gaan. Prijs en kwaliteit zullen meer met elkaar in evenwicht zijn.

Nanotechnology. Tunnel. Nanotechnologie Tunnel.

Meer transparantie en betere producten

We zullen verschuivingen zien aan de vraagkant. De transparantie wordt groter, de verbondenheid met de consumenten neemt toe en door middel van social media en dataverzamelingstechnieken, wordt het eenvoudiger om consumentengedrag in kaart te brengen. Wat we de komende jaren ook steeds meer gaan zien is de deeleconomie. Platformen waarbij het mogelijk is om handel te drijven via een “on demand” formule. Deze platformen zijn voor particulieren erg laagdrempelig. Er ontstaan geheel nieuwe manieren om van goederen en diensten gebruik te maken. Nieuwe soorten dienstverlening op allerlei gebieden zullen als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat de verwachting van de consument daardoor ook verandert is dan een logisch gevolg. Ook komen er betere producten op de markt en de consument zal volledig centraal staan. De wijze waarop de consument in de toekomst geholpen wordt, zal als uitgangspunt worden genomen.

Someone holding two smartphones in his hand. On the screens the text says: Technology is a given, not a debate. Twee smartphones in iemands hand. De tekst op de schermpjes luidt: Technologie is een gegeven, geen debat.

 

Duurzaamheid en veerkracht

Fysieke producten en diensten worden versterkt door digitale mogelijkheden die de waarde ervan vergroten. Alles wordt duurzamer en veerkrachtiger. De “consumentbeleving” en dienstverlening die gebaseerd is op dataverzameling, zullen de norm zijn. De vierde industriële revolutie zal ons ook laten kennismaken met nieuwe vormen van samenwerking. Nieuwe platformen en nieuwe businessmodellen. En dat betekent uiteindelijk dat we over talent, cultuur en organisatiestructuren heel anders moeten gaan nadenken. De manier van zakendoen verandert compleet. Hoe anders dat precies zal zijn is natuurlijk door niemand met zekerheid te zeggen.

Environmental technology. Two cars charging the battery at a station with solar panels. Milieutechnologie. Twee auto's laden de batterij op aan een station met zonnepanelen.

De blockchain

Nu de fysieke, de digitale en de biologische werelden naar elkaar toe bewegen en nieuwe technologieën in rap tempo worden ontwikkeld, zal het voor burgers ook steeds makkelijker worden om met de verschillende overheden in contact te treden. Het wordt voor burgers eenvoudiger om hun stem te laten horen. Aan de andere kant zullen overheden de nieuwe technologieën gaan gebruiken om de controle over de burgers te vergroten. Dit zou kunnen gaan gebeuren, omdat ze gebruik kunnen maken van vernuftige controlesystemen en de mogelijkheid hebben om de gehele digitale infrastructuur te beheersen. Overheden worden momenteel met enige regelmaat onder druk gezet, om de manier waarop zij burgers benaderen, met hen omgaan en de wijze waarop zij beleid maken, te veranderen. Nieuwe technologieën zoals de blockchaintechnologie zullen de centrale rol die overheden vervullen verkleinen. De blockchaintechnologie zou best weleens kunnen gaan zorgen voor een herverdeling en decentralisatie van de macht.

A chain symbolising the blockchain technology. Een ketting die de blockchaintechnologie symboliseert.

Andere manieren van oorlogsvoering

De komende industriële revolutie zal ook een enorme impact hebben op de nationale en internationale veiligheid en de wijze waarop we met oorlogen en conflicten in de wereld omgaan. De eerste industriële revoluties hebben er helaas voor gezorgd, dat er in beide wereldoorlogen door nieuwe technologieën veel meer slachtoffers konden vallen, dan in de oorlogen daarvoor. Voorgaande oorlogen waren dan nog enigszins zwart-wit, de oorlogen van de toekomst zullen waarschijnlijk toch echt anders zijn. Digitale oorlogsvoering zal dan plaatsvinden in een wazige mix van traditionele oorlogsvoering en digitale strijd. Het onderscheid tussen oorlog en vrede zal minder duidelijk zijn. Omdat het in de toekomst gemakkelijker zal zijn voor individuen en kleine groeperingen om aan massavernietigingswapens te komen, zoals bijvoorbeeld biologische wapens, neemt de kwetsbaarheid van de mensheid natuurlijk wel toe.

 

Inperken van geweld

Aan de andere kant is het dan wel weer zo, dat de nieuwe technologieën het ook mogelijk kunnen maken om hele effectieve verdedigingsmechanismen te ontwikkelen en de schaal van het geweld in te perken. Ook zal men in de toekomst in staat zijn om de vijand veel preciezer te kunnen aanvallen, zonder dat er dus honderdduizenden burgerslachtoffers vallen.

U.S. Airforce. Amerikaanse luchtmacht.

Eigenheid

De vierde industriële revolutie zal niet alleen invloed hebben op wat we doen, maar ook op wie we zijn. Het zal invloed hebben op onze identiteit en alles wat met onze eigenheid te maken heeft. Welke invloed heeft de vierde industriële revolutie op onze privacy? Op ons bewustzijn? Wat is het effect op de manier waarop wij met eigendommen omgaan? Welke veranderingen zullen er zijn ten aanzien van ons consumptiepatroon? Dit zijn allemaal vragen waar we op dit moment eigenlijk alleen nog maar over kunnen speculeren.

Industrie 4.0

Ook vragen over hoe we in de toekomst aankijken tegen zaken als werk, carrière, ontspanning en gezinsleven zijn belangrijk. Welke nieuwe universele vaardigheden moeten wij ons als mensen allemaal aanleren? Hoe gaan we in de toekomst nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen? Hoe gaan we om met relaties? Welke invloed hebben al deze zaken op onze gezondheid? Er zijn wel duizenden en duizenden vragen die we onszelf nu op dit moment zouden kunnen stellen. Het is een vragenlijst zonder eind. Een vragenlijst die alleen wordt begrensd door ons voorstellingsvermogen. Hoe de industrie 4.0 er precies uit gaat zien, blijft voorlopig nog even koffiedik kijken.

Industry 4.0. The fourth industrial revolution. Industrie 4.0. De vierde industriële revolutie.

Kritisch

Hoe ik er zelf over denk? Ik ben altijd enthousiast over nieuwe technologieën, zeker als ze het leven van mensen aangenamer en leuker kunnen maken. Maar ik ben ook kritisch over wat nu precies de gevolgen zullen zijn van de onbeperkte integratie en samensmelting van technologie en onze persoonlijke levenssfeer. Ik ben namelijk bang dat onze typische menselijke eigenschappen en vaardigheden, zoals medeleven kunnen tonen en in staat zijn tot samenwerking, weleens sterk kunnen gaan verminderen. We zien dat nu al aan iets dat nog relatief eenvoudig is: de smartphone. Omdat mensen continu “connected” willen zijn is er niet veel ruimte meer om eens even afstand te nemen, en alles eens goed te overdenken. Waardevolle gesprekken worden steeds schaarser.

Hand shaking. A human hand and a digital hand. Handen schudden. Een menselijke hand en een digitale hand.

De fabricage van morgen

Producten die helemaal autonoom door het productieproces worden geloodst, het zal steeds normaler worden. In “slimme fabrieken” kunnen machines en producten met elkaar communiceren. Samen organiseren zij het volledige productieproces. Grondstoffen en machines zijn helemaal met elkaar verbonden door middel van het internet der dingen. Voor bedrijven betekent dit een flexibele massaproductie en snel kunnen inspringen op de nieuwste marktontwikkelingen. Dat is de vierde industriële revolutie.

Product life cycle

De levenscyclus van producten zal vele malen korter zijn dan nu het geval is. Producten worden voor de consument op maat gemaakt tegen betaalbare prijzen. Onderhoud van machines zal van het begin af aan volledig binnen de systemen zijn geïntegreerd. Doordat productie in de echte en de virtuele wereld met elkaar verbonden zijn, zullen er compleet nieuwe dimensies ontstaan op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit.

Google glass

De vierde industriële revolutie en privacy

Een van de grootste uitdagingen voor wat betreft de vierde industriële revolutie zal betrekking hebben op onze privacy. We begrijpen wel dat privacy een essentieel element is voor een onbezorgd en vrij leven, maar we weten ook dat het bijhouden en delen van al die informatie noodzakelijk is voor de manier waarop mensen met elkaar in verbinding willen staan. Toch is het zo, dat het in de komende jaren steeds lastiger zal worden, om nog enige controle uit te oefenen over wat je privé wilt houden en wat openbaar is.

Raymond Kurzweil: De singulariteit is nabij

Computerwetenschapper Raymond Kurzweil beschrijft in zijn boek De singulariteit is nabij, haarfijn wat de gevolgen kunnen zijn van de samensmelting van mensen en geavanceerde technologieën. De mogelijkheden zullen eindeloos zijn en technologische doorbraken volgen elkaar in zeer hoog tempo op. In dit boek wordt duidelijk hoe nieuwe technieken onze wereld schoner, beter en veiliger zou kunnen maken. Dat dergelijke technologieën ook minder goed kunnen uitpakken voor onze samenleving is de andere kant van de medaille. Dit boek is een aanrader voor iedereen die de op ons af komende technologische singulariteit beter wil begrijpen!

Raymond Kurzweil, De singulariteit is nabij.

Koop bij bol.com

Morele en ethische grenzen

Maar welke impact gaat dat hebben op ons privéleven en onze vrijheid? Als we nu alleen al kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie en kunstmatige intelligentie, dan kan het toch bijna niet anders dan dat we over een aantal jaren het begrip “mens” op een hele andere wijze zullen moeten definiëren? Onze morele en ethische grenzen zullen tijdens de vierde industriële revolutie drastisch worden verlegd. Hoe de samenleving er precies uit gaat zien hangt uiteindelijk toch af, van hoe wij als mensen met die nieuwe technologieën omgaan. Wordt de vierde industriële revolutie een grote belofte of een ware nachtmerrie? Ik durf het niet te voorspellen.

A quote of Niels Ole Finnemann, a professor and director of Netlab, DigHumLab in Denmark: The citizens will divide between those who prefer convenience and those who prefer privacy. Een quote van Niels Ole Finnemann, een professor en directeur van Netlab, DigHumLab in Denemarken: De burgers zullen verdeeld zijn in hen die de voorkeur geven aan gemak en zij die de privacy belangrijker vinden.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie of de smart contracts van Ethereum? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

2 Responses

  1. Sybren
    | Beantwoorden

    Mooi artikel!

  2. Sophia
    | Beantwoorden

    Geweldig artikel over de 4e revolutie , dank je wel

Leave a Reply