Wat is het World Economic Forum?

Het World Economic Forum is een bijeenkomst van specialisten uit verschillende vakgebieden. CEO’s van de grootste ondernemingen ter wereld, politici, denkers, activisten, wetenschappers, muzikanten, schrijvers, acteurs en mensen uit de journalistiek. Jaarlijks wordt in het Zwitserse Davos een jaarvergadering gehouden. Het World Economic forum brengt leiders uit uiteenlopende richtingen en bestuurders met verschillende achtergronden bij elkaar. Hierdoor ontstaat er een unieke omgeving waarin allerlei nieuwe ideeën en oplossingen kunnen floreren. Een unieke locatie waar industrieën en academici samenkomen om te brainstormen. Er zijn ontmoetingen tussen mensen die elkaar soms precies die oplossing of expertise kunnen bieden, die de ander op dat moment nodig heeft.

 

Brainstorm. The World Economic Forum is all about brainstorming. Brainstorm. Op het World Economic Forum wordt veel gebrainstormd.
World Economic Forum in Davos

Melting pot

Ze praten over de grote problemen waar de Aarde mee te kampen heeft. Problemen op het gebied van armoede, gezondheid, oorlogen en conflicten, maar ook de milieuproblematiek staat hoog op de agenda. Dat is de kern van waar het World Economic Forum om draait. Een “melting pot” van zeer hoogopgeleide mensen die nadenken over mogelijkheden en risico’s die op ons afkomen. Er wordt nagedacht over duurzaamheid, maar ook over zaken als gelijkheid en mensenrechten. Het World Economic Forum is eigenlijk de enige plek ter wereld, waar eens per jaar zoveel invloedrijke “decisionmakers” bij elkaar komen, om deze belangrijke zaken met elkaar te kunnen bespreken.

 

Human rights, food, shelter, security and education are important subjects during the World Economic Forum. Voedsel, huisvesting, veiligheid, mensenrechten en onderwijs zijn belangrijke gespreksonderwerpen tijdens het World Economic Forum.
The global risk report 2017

High tech lichaam

Alles verandert op dit moment razendsnel. Er wordt door sommige wetenschappers al gesproken over de vierde industriële revolutie. Zelfrijdende auto’s, robots met kunstmatige intelligentie, neurotechnologie en genetisch coderen. Het tempo waarmee de ontwikkelingen gaan is soms best wel eens beangstigend. Hoe gaan deze ingrijpende technologieën ons leven veranderen? Wordt het juist aangenamer of sturen we af op een situatie waarbij we de controle over van alles en nog wat volledig uit handen geven? Ook dit zijn vragen die tijdens het World Economic Forum aan de orde komen. Over een aantal jaren zal een menselijk lichaam zo “high tech” zijn dat het onderscheid tussen wat nog menselijk is en wat kunstmatig, steeds moeilijker te maken zal zijn. Zitten we echt te wachten op de zogenaamde “super humans”? Een samenleving waarin geen plaats meer is voor imperfectie en waar volmaaktheid de boventoon voert?

 

DNA. During the World Economic Forum there is a lot of debate about genetic coding in the near future. DNA. Tijdens het World Economic Forum wordt veel gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van genetisch coderen.
De ontwikkeling van “super humans” en de gevolgen voor onze maatschappij

Integratie van systemen

Tijdens de voorgaande industriële revoluties was de uitvinding van de stoommachine natuurlijk erg belangrijk. Later kwamen elektriciteit, computers en communicatietechnologieën daarbij. Nu staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie. Het grote verschil met de voorgaande revoluties is dat de komende technologische revolutie alles wat we nu kennen samenbrengt. Digitale, fysieke en biologische systemen worden volledig met elkaar geïntegreerd. Het kenmerk van deze ontwikkeling is niet zozeer dat het ons doen en laten zal veranderen, maar het verandert onszelf. Op het World Economic Forum wordt hierover veel van gedachten gewisseld.

Robotics. A human hand and the hand of a robot. During the World Economic Forum there is a lot of debate on robotics. Robotica. Een menselijke hand en een robothand. Tijdens het World Economic Forum wordt ook veel gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van robotica.
De vierde industriële revolutie gaat onze wereld razendsnel veranderen

Visualiseren van hersenactiviteit.

In de nabije toekomst zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om hersenactiviteit door middel van een eenvoudig EEG-apparaat – dat je bij wijze van spreken in de winkel kunt kopen – om te zetten in visualisaties. Het geeft ons toegang tot onszelf, op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Welke invloed gaat deze “mindfulness” hebben op onze hersenen, op onze genen of ons ouderdomsproces? Als het echt mogelijk wordt dat het menselijk brein zichzelf leert kennen, dan breekt er zonder meer een heel nieuw tijdperk aan. Een nieuwe renaissance!

Mindfulness. Brain activity. Visualising brain activity is also a subject during the World Economic Forum. Hersenactiviteit. Het visualiseren van hersenactiviteit is ook één van de onderwerpen op het World Economic Forum.
Visualiseren van hersenactiviteit

Een nieuw systeem

We zullen dan de manier waarop we over het leven nadenken behoorlijk moeten bijstellen denk ik. Wat is onze relatie met de aarde? Hoe denken we over werk? Er zal een behoefte ontstaan aan een geheel nieuw economisch model. Het gaat er dan niet meer om of er sprake zou moeten zijn van kapitalisme of communisme, maar er zal een verschuiving in het hele systeem plaatsvinden. Een systeem dat eindelijk toestaat dat ieder mens op aarde van zijn of haar basisbehoefte kan worden voorzien. Veel eerlijker dus. Een systeem waarbij het niet draait om groei, maar om het vergroten van het welzijn van de wereldbevolking. Over een dergelijk systeem wordt ook op het World Economic Forum nagedacht.

 

Earth. During the World Economic Forum there is debate on what the relationship between people and the Earth will be in the future. De Aarde. Tijdens het World Economic Forum wordt ook gesproken over de relatie van mensen met de Aarde in de toekomst.
Nieuwe technologieën kunnen ons helpen om de klimaatverandering effectief tegen te gaan

Industriële revolutie

De vierde industriële revolutie zal de ongelijkheid tussen mensen zichtbaar maken. Kloven zullen veel kleiner worden. Wat gaat deze revolutie betekenen voor mensen met een dwarslaesie of met een andersoortige verlamming? Veel wetenschappers denken dat het goed mogelijk is dat er in de nabije toekomst kans is op genezing. Er wordt nu ook al voorzichtig van uitgegaan dat kanker over een aantal jaren weleens een chronische ziekte zou kunnen zijn. Door middel van genetisch coderen zal men de processen die uiteindelijk tot kanker leiden, steeds beter kunnen begrijpen. Technologieën die het mogelijk maken dat medicijnen steeds beter kunnen worden gedoseerd, omdat ze moleculen in precies de juiste cellen kunnen laten doordringen. De toekomst van de wereldgezondheid is een belangrijk thema op het World Economic Forum.

The fourth industrial revolution. During the World Economic Forum they will discuss the consequences of the fourth industrial revolution. Op het World Economic Forum zal veel gesproken worden over de komende vierde industriële revolutie en de gevolgen die dat voor de maatschappij zal hebben.
De vierde industriële revolutie: de wereld verandert in een exponentieel tempo

Natuurlijke producten

Natuurlijke organismen zullen worden gebruikt om producten en bouwmaterialen van te maken. Het gebruik van het vervuilende plastic kan dan eindelijk worden afgebouwd. Er komen meer materialen die lang op aarde kunnen circuleren en die veilig en onschadelijk zijn voor de toekomstige generaties. Schonere lucht, schoner water, schonere bodem, maar ook schonere en veilige energie.

Plastic bottles on a beach. Pollution. During the World Economic Forum people are brainstorming on alternatives for plastic. Plastic flessen op een strand. Op het World Economic Forum wordt gesproken over alternatieven voor het vervuilende plastic.
De ontwikkeling van nieuwe materialen zal plastic overbodig maken

Technologische singulariteit

Over een aantal jaren hebben we computers die krachtig genoeg zijn om het menselijke brein te simuleren. De nu geldende natuurkundige wetten waar we redelijk vertrouwd mee zijn, zullen dan waarschijnlijk niet meer volledig voldoen. We spreken dan van technologische singulariteit. Een situatie die voor hele generaties niet goed meer te begrijpen zal zijn. De hele samenleving zal compleet veranderen op enorm veel gebieden. Op het World Economic Forum wordt gedebatteerd over hoe zo’n maatschappij er dan uitziet.

 

Reverse engineering

De informatietechnologie gaat een enorme groei doormaken. De technologieën zullen over twintig jaar een miljoen keer krachtiger zijn dan nu het geval is. Een miljoen keer? Dat is toch echt wel iets om over na te denken. Het is mogelijk dat tegen 2030 alle regionen van de hersenen door middel van “reverse engineering” zijn gemodelleerd en gesimuleerd. Er zal software worden ontwikkeld – de algoritmen – die alle functies van de hersenen kunnen nabootsen. Dus ook onze emotionele intelligentie.

 

A robot takes his face off. During the World Economic Forum there is also debate on singularity. Een robot demonteert zijn gezicht. Tijdens het World Economic Forum wordt ook gesproken over singulariteit.
De menselijke hersenen en reverse engineering

Krachtiger dan het menselijk brein

Dit is het moment dat computers ook daadwerkelijk veel krachtiger zullen zijn dan het menselijk brein. Op het World Economic Forum wordt ook nagedacht over het effect van die komende technologische singulariteit op de economie en de arbeidsmarkt. We zullen namelijk in staat zijn om machines te produceren die dezelfde eigenschappen hebben als de menselijke intelligentie. Sommige computers zijn nu al superieur aan ons. Dat komt natuurlijk door de enorme berg aan informatie en menselijke kennis, waarmee we onze computers nu al hebben gevoed. De krachtige kwantumcomputer – die ongetwijfeld binnen een aantal jaren wordt ontwikkeld – zal de hele evolutie in een stroomversnelling brengen.

Robosexual. A Robot in bed with a woman. Een robot in bed met een dame.
Kunstmatige intelligentie

Ontwikkelen van de eigen software

Het is natuurlijk geen “buitenaardse invasie” van intelligente machines die “van Mars komt”. De singulariteit – of kunstmatige intelligentie komt vanuit onze eigen samenleving. We creëren het zelf. Technologische singulariteit is niet alleen het moment dat machines het menselijk brein kunnen evenaren, maar het houdt ook in dat vanaf dat moment machines extreem krachtig worden. Zo krachtig zelfs, dat ze in staat zullen zijn om zelf “autonoom” hun eigen hardware te ontwikkelen. In 2045 zal er dan waarschijnlijk sprake zijn van een volledige singulariteit.

A robot hand. How will machine intelligence touch our world? This is a topic at the World Economic Forum. De hand van een robot. Hoe zal kunstmatige intelligentie onze wereld gaan beïnvloeden? Dit is een onderwerp op het World Economic Forum.
Wat is technologische singulariteit?

Gevaren van technologische singulariteit

Op het World Economic Forum wordt hierover veel gedebatteerd, want wat zouden nu eigenlijk de grote gevaren kunnen zijn van zo’n volledige singulariteit? Er kleven natuurlijk wel degelijk gevaren aan het experimenteren met genetica, nanotechnologie en robotica. Denk maar eens aan misbruik van biotechnologie voor minder vreedzame doeleinden. Dezelfde technologieën die ons in de toekomst wellicht gaan verlossen van ziekten als kanker en hartaandoeningen, kunnen ook ingezet worden door terroristen die bijvoorbeeld een biologisch virus herprogrammeren. Een aangepast virus waarmee nog veel meer slachtoffers gemaakt kunnen worden. Ook zijn er mensen die denken dat er op een bepaald moment een situatie kan ontstaan, waarop kunstmatige intelligentie oncontroleerbaar wordt. Een dergelijke situatie zou in zo’n geval een grote bedreiging kunnen vormen voor de mensheid. We kunnen hierover discussiëren, maar het is eigenlijk heel simpel: we weten niet precies wat er kan gebeuren als het punt van technologische singulariteit wordt gepasseerd.

Terrorism. This is also a topic at the World Economic Forum. How can we battle terrorism in the future? Terrorisme. Ook dit is een onderwerp op het World Economic Forum. Hoe kunnen we in de toekomst de strijd aangaan met terrorisme?
Cyber terrorisme en oorlogsvoering

Oorlogen

We zullen ongetwijfeld een aantal zeer nare gevolgen van technologische singulariteit gaan ervaren. Dat kan ook bijna niet anders. Maar uiteindelijk denk ik dat we er toch meer voordelen dan ellende van zullen ondervinden. Kijk maar eens naar de vorige eeuw. Hoeveel slachtoffers zijn er niet gesneuveld tijdens de twee grote oorlogen? Ontzettend veel. Met name dankzij alle nieuwe technologieën die voorhanden waren. Ik geloof dat er bij elkaar opgeteld zo’n tachtig miljoen mensen zijn omgekomen. Nieuwe technologieën hebben dan zeker bijgedragen aan het hoge aantal slachtoffers, maar de vooruitgang heeft ons ook enorm geholpen. In 1900 werden mensen gemiddeld 48 jaar, nu ligt dat gemiddelde natuurlijk veel hoger. Het definiëren en omkaderen van ‘een oorlog‘ zal steeds lastiger worden.

World war 1. Because of new technologies there where more casualties then in the wars before. Eerste wereldoorlog. Door nieuwe geavanceerde technologieën, vielen tijdens de eerste wereldoorlog veel meer slachtoffers dan in de oorlogen daarvoor.
Oorlogsvoering, robotisering en kunstmatige intelligentie

Betwist

Er zijn echter ook wetenschappers die de komst van de technologische singulariteit betwisten. Zij denken dat de enorme groei van de technologie niet blijft versnellen en spreken over singulariteit als sciencefiction. Ze zijn van mening dat exponentiële groei niet oneindig is. Aan de snelheid waarmee nieuwe technologieën worden ontwikkeld, zit op een gegeven moment een “tijdelijke” grens. Ze stellen dat exponentiële groei, net als alles in de natuur, geen strakke rechte lijn volgt. Het loopt meer in de vorm van een S-bocht, waarbij het niet duidelijk is op welke plek van die S-bocht wij ons momenteel bevinden. Gaan al deze nieuwe innovaties ons leven fijner en praktischer maken? Het blijft allemaal moeilijk te voorspellen.

Stad van de toekomst. Skyline
De wereld in 2050

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply