Wat is schaalvoordeel?

Schaaleconomieën beschrijven bepaalde voordelen die bedrijven kunnen verkrijgen, door toenemende niveaus van productie. Het draait hierbij om het realiseren van groei van bedrijven en daardoor kosten te kunnen besparen. Het idee achter een schaaleconomie gaat verder dan alleen maar het eenvoudige gegeven, dat meer verkopen automatisch tot meer winst zal leiden. Het gaat om het veranderen van productieniveaus, zodat bepaalde kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze kostenbesparingen noemen we schaalvoordeel.

Fabricage. Robots. Manufacturing. Schaalvoordeel.
Hoe gaat blockchaintechnologie de wereldeconomie radicaal veranderen?

 

Concurreren met de grote jongens

Stel dat je zelf graag een eigen bedrijf zou willen beginnen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld smartphones maakt vanuit je garage. Zou je de concurrentie aankunnen met de bestaande smartphonefabrikanten? Kun je de strijd aangaan met de grote jongens zoals Apple en Samsung? Zou je winst kunnen maken als je je smartphones voor dezelfde prijs zou verkopen als hen? Het zal erg moeilijk worden omdat de kosten per eenheid van de giganten veel lager is en zij veel meer marketingbudget ter beschikking hebben. Ook de expertise die zij in huis hebben, zal het moeilijk maken om tegen hen op te boksen. Het is bijna een onmogelijke opgave om consumenten dan voor jouw smartphones geïnteresseerd te krijgen. Schaalvoordeel is dan nog niet aan de orde.

Headquarters Burger King. Big companies can operate on a large scale. Het hoofdkantoor van Burger King. Grote bedrijven kunnen op veel grotere schaal opereren. Schaalvoordeel.
De 10 rijkste ondernemingen ter wereld in 2016

 

Technologische schaaleconomieën

Grote bedrijven kunnen dus kosten besparen, door te investeren in grotere en meer kosteneffectieve machinerie en gereedschappen. Met behulp van geraffineerde IT-systemen die data verwerken, kunnen zij in hoge mate efficiëntie bereiken. Deze technologieën zijn waarschijnlijk alleen betaalbaar voor grote ondernemingen die op een bepaalde schaal opereren. Massaproductietechnieken waarbij gebruikgemaakt wordt van vernuftige automatisering, kunnen de arbeidsproductiviteit bevorderen. Het gebruik van robots tijdens de fabricage van producten is daar een voorbeeld van. Alleen bedrijven die uitgroeien tot een bepaald kaliber, kunnen de aanschaf van dit soort dure toepassingen rechtvaardigen. Schaalvoordeel ligt dan binnen handbereik.

IT-systems play an important rol when comes to economies of scale. IT-systemen spelen een belangrijke rol als het gaat om schaalvoordeel.
Industrie 4.0

 

Kosten per eenheid

Een ander voorbeeld van schaalvoordeel: betere en grotere transportmethoden kunnen de kosten per eenheid drastisch verlagen. Een grote onderneming met veel verkopen zal eerder transporteren met een vrachtwagen, dan met een bestelbusje. Op deze manier worden veel kosten bespaard. Er zullen minder bestelbusjes nodig zijn en dus ook minder arbeidskrachten om de goederen van A naar B te transporteren.

Mass production of trucks. Cost per unit. Economies of scale. Massaproductie van vrachtwagens. Kosten per eenheid. Schaalvoordeel.
Gemiddelde kosten per eenheid

 

Gespecialiseerde schaaleconomieën

Als een bedrijf groter wordt, dan wordt het mogelijk om het werk onder te verdelen over verschillende personen (arbeidsverdeling). Een medewerker kan zich dan concentreren op een hoofdtaak in plaats van dat hij zich moet bezighouden met allerlei verschillende taken. De medewerker zal hierdoor beter en sneller worden in zijn kerntaak: zijn specialisatie. Arbeidsverdeling draagt daarom dus bij aan het terugbrengen van arbeidskosten per eenheid. Een kleine onafhankelijke winkelier zal over het algemeen zowel de klanten moeten bedienen, maar ook zelf moeten zorgen dat de voorraad op orde is en dat de bestellingen op tijd worden gedaan. Hij zal zelf de etalage moeten inrichten en moeten zorgen dat zijn winkel schoon blijft. Hij moet onderhandelen met de leveranciers, zijn winkel promoten bij het publiek, maar ook moet hij zijn administratie goed bijhouden. Dat zijn dus behoorlijk wat taken voor een kleine middenstander.

The specialist. Being able to hire a specialist for certain tasks is an example of economies of scale. Specialization and division of labor. De specialist. De mogelijkheid hebben om een specialist aan te nemen voor bepaalde specifieke taken is ook een voorbeeld van schaalvoordeel. Specialisatie en arbeidsverdeling.
Specialisatie, arbeidsdeling en arbeidsproductiviteit

 

Beter en sneller

Als de winkel zou kunnen groeien naar bijvoorbeeld vier of vijf winkels, dan zou de winkelier het kunnen rechtvaardigen om iemand aan te nemen voor zijn administratie. Dat zou met maar één winkel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. De nieuwe medewerker zou nu zorg kunnen dragen voor het bijhouden van de financiële administratie, de betalingen aan de leveranciers, maar ook voor het uitbetalen van de lonen van eventuele andere medewerkers. Als deze nieuwe medewerker dan ook nog eens gespecialiseerd is in deze taken, dan zal dat vele malen efficiënter gebeuren, dan toen de winkelier dat allemaal nog zelf moest doen. Deze efficiëntie is ook een schaalvoordeel.

 

A cartoon. Division of labour in an office. Een cartoon. Taakverdeling op een kantoor.
Kantoorscene uit Toren C

 

Praktischer en goedkoper

De nieuwe medewerker doet deze werkzaamheden de hele tijd en is daarom dus veel beter en veel sneller. De nieuwe medewerker is ook veel beter op de hoogte van alle regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld de boekhouding en belastingzaken. Hij weet precies welke software het meest praktisch is en uiteindelijk dus ook veel goedkoper geleverd kan worden. De winkelier zou met vijf winkels natuurlijk ook specialisten kunnen aannemen voor de marketing of iemand die zich alleen maar bezighoudt met zaken die te maken hebben met klantrelatie. Of een interieurverzorgster die de winkel schoonhoudt en een etaleur die de etalages inricht.

 

Euler diagram. Fast, good or cheap. Pick any two. Hiring specialist for specific jobs. Specialisten werken snel, goed of goedkoop. Kies er twee. Schaalvoordeel.
Snel, goed of goedkoop! De ijzeren driehoek van project management.

 

De ijzeren driehoek van project management

Deze diagram geeft het onderlinge verband weer tussen de kosten, de kwaliteit en de snelheid van productie. Het aanbrengen van een verandering in een van deze drie elementen, heeft automatisch gevolgen voor de andere factoren. Het is bij een ‘traditionele’ manier van productontwikkeling niet mogelijk om alle drie de factoren tegelijkertijd te optimaliseren. Het onderlinge verband tussen deze componenten wordt de ijzeren driehoek van project management genoemd.

 

Kies er twee

Je zult dus twee elementen moeten uitkiezen. Dat houdt automatisch in dat er dan drie verschillende mogelijkheden zijn:

  • Snel en goed
    Als een product met een hoge snelheid wordt gefabriceerd en van goede kwaliteit is, dan heeft dat gevolgen voor de kosten. Het product zal duurder zijn.
  • Snel en goedkoop
    Als een product snel en goedkoop wordt geproduceerd, dan heeft dat invloed op de kwaliteit. De producten worden er dan vaak niet beter op.
  • Goed en goedkoop
    Als er een product ontwikkeld wordt van hoge kwaliteit en ook nog eens goedkoop kan worden aangeboden, dan zal het langer duren voordat een product geleverd wordt. Het heeft dus gevolgen voor de snelheid.

 

Grote kortingen

Grote bedrijven kunnen betere zaken doen met leveranciers. Zij kunnen grote partijen aankopen en daarom grote kortingen bedingen. Ook bedrijven die al een tijd bestaan kunnen vaak goede zaken doen. Zij hebben immers al bewezen dat zij een goede partij zijn voor de leverancier. Een sterke onderhandelingspositie is dus ook een schaalvoordeel.

25 % discount. Dealing with suppliers. Large companies have a bargaining power. Economies of scale. 25 % korting. Onderhandelen met leveranciers. Grote bedrijven hebben een betere onderhandelingspositie. Schaalvoordeel.
Hoe moet je omgaan met leveranciers?

 

Wat zijn de voordelen van schaaleconomieën?

Schaalvoordeel houdt in: minder kosten per unit door bijvoorbeeld de klanten een korting te geven en daardoor meer verkopen te realiseren of de normale prijzen hanteren en goede marges behouden. Zoals eerder gezegd is het voor starters moeilijk om te concurreren met de grote spelers op de markt. De schaal waarop zij opereren is enorm. Schaaleconomieën zijn dus voordelen, ten aanzien van de kosten die bedrijven verkrijgen, wanneer zij groeien.

Startups written on a schoolboard. Startups geschreven op een schoolbord.
3 strategieën om de concurrentie met andere startups aan te gaan

Schaalnadelen

Er kan echter ook sprake zijn van schaalnadelen. “Te veel” van iets kan ook niet goed zijn. Groter hoeft niet altijd beter te zijn. Een bedrijf dat groter en groter wordt, wordt vaak ook gecompliceerder en dat kan inefficiëntie veroorzaken. Ook de arbeidskosten per eenheid kunnen dan toenemen. Deze problemen ontstaan vaak door slechte communicatie en een coördinatie die niet op orde is. Als een bedrijf groeit dan komen er natuurlijk veel meer medewerkers bij. Verkopers, managers, boekhouders enzovoort. Al deze mensen zullen met elkaar moeten kunnen communiceren. Om de communicatie vlekkeloos te laten verlopen, zal er op een bepaald moment toch iets moeten veranderen, binnen een organisatiestructuur. Er volgt een toename van managers, assistent managers en er komen misschien andere afdelingen bij.

A business woman holding a sign with the word manager. To many managers can lead to diseconomies of scale. Een zakenvrouw houdt een bordje met het woord manager vast. Te veel managers kan leiden tot het tegenovergestelde van schaalvoordeel.
En de nieuwe kantoormanager is…

Productiviteit

Deze mensen zullen er vaak wel bij moeten komen, omdat het originele managementteam anders door de bomen het bos niet meer ziet. Echter, te veel lagen van managers kan de productiviteit van medewerkers behoorlijk verminderen. De arbeidsvreugde die misschien een grote rol speelt bij een klein bedrijf kan verloren gaan. Bij grotere bedrijven kennen de senior managers lang niet altijd iedereen bij naam. Dit kan natuurlijk heel demotiverend werken.

 

Communicatieproblemen

Medewerkers denken vaak dat de managers niet precies weten welke problemen er precies spelen en tegen welke dingen zij oplopen op de werkvloer. Ook kunnen er binnen grote bedrijven meer verstoringen zijn in de informatieoverdracht, omdat de informatie simpelweg via meerdere afdelingen moet passeren. Er kan een situatie ontstaan waarbij het onduidelijk wordt wie welke taken nu precies moet doen. Ook kan het beslissingsproces ten aanzien van belangrijke zaken te lang op zich laten wachten, omdat er veel meer mensen betrokken zijn bij het nemen van de beslissingen.

A cartoon. A man asks his colleague: "Do you understand what i mean?" The colleague answers: "Eh...". Miscommunication. Een cartoon. Een man vraagt aan zijn collega: "snap je waar ik heen wil?". Zijn collega antwoord: "Eh...". Miscommunicatie.
Hoe kun je miscommunicatie voorkomen?

 

Coördinatieproblemen

Als een onderneming groeit en er nieuwe afdelingen bijkomen, dan kan er een situatie ontstaan waarbij de verschillende afdelingen op een heel verschillende manier opereren. Verschillende manieren van managen en verschillende “afdelingsculturen”. Een fabriek in Frankrijk is heel anders dan een fabriek in Japan. Dit is een groot probleem als bedrijven fuseren. Ook kan er een situatie ontstaan waarbij sprake is van schaalvoordeel en schaalnadeel tegelijkertijd. Het is dan de kunst om tijdens het groeien van je bedrijf de schaalnadelen zoveel mogelijk te beperken.

Corporate Culture. It is possible to have economies of scale and diseconomies of scale at the same time. Bedrijfscultuur. Het is mogelijk om tegelijkertijd zowel schaalnadeel als schaalvoordeel te hebben.
Waaruit bestaat een bedrijfscultuur?

 

Hoe kun je schaalnadeel minimaliseren?

Dit kun je doen door de organisatiestructuur eens goed onder de loep te nemen. Past de organisatiestructuur nog wel bij het nieuwe en grotere bedrijf? Worden de juiste communicatiemiddelen en software gebruikt voor de informatieoverdracht. Gaan de juiste budgetten naar de juiste afdelingen? Wordt er op de juiste wijze met medewerkers omgegaan en is er voldoende persoonlijk contact? Voelen medewerkers zich begrepen? Wordt er voldoende feedback gegeven? Feedback is heel belangrijk als je met andere met andere mensen samenwerkt. Feedback zorgt ervoor dat men elkaar goed begrijpt, waardoor bepaalde zaken eenvoudiger zijn bij te sturen. Het kan gaan om complimenten, maar natuurlijk ook om kritiek. Omgaan met negatieve kritiek is niet altijd even makkelijk, maar duidelijk aangeven wat er niet in orde is, wat er moet veranderen en waarom er op een andere manier gewerkt moet worden, is essentieel.

Manager and staff. Giving feedback. Manager en medewerkers. Feedback geven.
Feedback geven is ook een vak!

 

Wat is een deeleconomie?

Als wij een product willen hebben of van een dienst gebruik willen maken, dan richten wij ons meestal tot een traditioneel bedrijf, zoals een reguliere winkel of een online shop. En als wij bepaalde zaken willen regelen, dan zoeken we contact met de desbetreffende instelling, zoals bijvoorbeeld de overheid. Veel van dit soort economische activiteiten verschuift momenteel steeds meer naar een andersoortige situatie. Een situatie waarbij mensen dezelfde producten en diensten kunnen krijgen als bij bedrijven, maar deze vinden bij andere particulieren via allerlei online netwerken. Er zijn hele nieuwe vormen van vervoer bijgekomen, zoals bijvoorbeeld particuliere taxidiensten. Ritten die niet worden aangeboden door officiële bedrijven, maar door privépersonen. Of denk maar eens aan de privébankiers, persoonlijke diensten of autoverhuur.

Somebody is holding a smartphone in his hand. The Uber app is opened. Sharing economy. Iemand houdt zijn smartphone vast. De app van Uber is geopend. Deeleconomie.
UBER

 

Als jij voor mij kookt, dan maai ik jouw gras!

Ook zijn er mensen die aanbieden om de was voor je te draaien, ondertussen je gras maaien en het onkruid weg halen. Mensen die voor vier euro een heerlijke en gezonde maaltijd bij je bezorgen. We zullen dit soort dingen steeds vaker gaan zien. Voor ieder soort dienstverlening is wel een app te bedenken. Er wordt nu al gesproken van “crowed-based kapitalisme”. Alles draait hierbij om waarde. Wat is iets waard voor mij en wat is iets waard voor jou?

A man is mowing the lawn. Een man is aan het grasmaaien.
Blockchain maakt de weg vrij voor een ware deeleconomie

 

Deeleconomie en blockchain

We maken dus een verschuiving mee van handel drijven met instellingen en bedrijven, naar zaken doen met “gemeenschappen”. Hier komen de gedecentraliseerde netwerken zoals blockchain om de hoek kijken. Een digitaal platform tussen mensen die “iets” te bieden hebben en mensen die “iets” nodig hebben. Als voorbeeld neem ik weer even de particuliere taxidiensten. Zijn dit echt gedecentraliseerde markten waar de bevoegdheden niet meer centraal geregeld zijn of worden dit soort diensten straks toch weer gecentraliseerd door bedrijven die deze markten controleren? Het is nog moeilijk te voorspellen.

A sign with the text: share, not to share. There is a red stripe through: Not to share. Een bord met: delen of niet delen. Niet delen is doorgehaald met een dikke rode streep.
Blockchain en gedistribueerd vertrouwen

 

Duurzaamheid

We kunnen eigenlijk niet doorgaan met de economie die we nu al heel lang handhaven. Het is een trein die in volle vaart richting de afgrond dendert. De nieuwe technologieën maken delen eenvoudiger dan ooit. Bij delen gaat het om openheid, menselijkheid en verbinding tussen verschillende individuen. Een deeleconomie zorgt voor duurzaamheid, een lager verbruik van hulpbronnen en dat is met het oog op de klimaatverandering meer noodzaak dan luxe.

De aarde staat in brand. Klimaatverandering.
Blockchain kan een krachtig wapen zijn in de strijd tegen klimaatverandering

 

Meer weten over blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Meld je aan voor de blogpost!
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen.

Leave a Reply