Eerste inschrijving van internationale studenten op de blockchain

with Geen reacties

De Rijksoverheid doet aan de hand van verschillende blockchain pilots onderzoek naar de voordelen en nadelen van blockchainintegratie binnen de (semi)publieke sector. Deze projecten worden begeleid door Marloes Pomp, die zich heeft gespecialiseerd in het organiseren van testcases op het gebied van decentrale gedistribueerde netwerken, kunstmatige intelligentie en chatbot-toepassingen in de praktijk. Eén van de dertig blockchain pilots bij de Rijksoverheid wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Amstelveen en richt zich op de eerste inschrijving van internationale studenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Vier studenten aan een tafel. Internationale studenten.

Inschrijving bij de Vrije Universiteit van Amsterdam

Van alle studenten die in Nederland studeren komt ongeveer 16% uit het buitenland. Vaak lopen deze internationale studenten tegen allerlei problemen aan. Problemen die geheel anders van aard zijn, dan de problemen onder Nederlandse studenten. Vaak heeft dat te maken met de taalbarrière, maar ook cultuurverschillen spelen daarbij een belangrijke rol. Als een internationale student in ons land een bepaalde studie wil volgen, dan zal hij of zij zich moeten inschrijven voor de desbetreffende opleiding. De student moet zich niet alleen aanmelden bij de universiteit en zijn studiekeuze aangeven, maar hij zal er ook voor moeten zorgen dat hij over het juiste studiemateriaal beschikt en dat hij voorzien is van degelijke huisvesting. Voor deze blockchain pilot is de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) gekozen als opleidingslocatie. In de praktijk regelt ongeveer 36% van de internationale studenten zelf zijn woonruimte, maar in 64% van de gevallen regelt de VU de huisvesting.

VU Campus, Internationale studenten.

Aanvraag verblijfsvergunning

Als internationale studenten van buiten Europa hier willen studeren, dan hebben zij een visum of een verblijfsvergunning nodig. Voor Europese studenten is dat uiteraard niet nodig. Een student uit bijvoorbeeld India die hier wil komen studeren moet wel een verblijfsvergunning hebben. De Vrije Universiteit van Amsterdam vraagt die verblijfsvergunning voor de internationale studenten aan. De VU kan die aanvraag alleen doen als de universiteit ook daadwerkelijk officieel wordt erkend als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor die erkenning moet de VU zijn aangesloten bij de Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs. Er wordt strikt gecontroleerd of universiteiten en andere onderwijsinstellingen aan deze gedragscode voldoen.

Paspoort, legitimatie, identificatie, internationale studenten.

 

Voldoen aan verschillende criteria

Voordat er door de IND een verblijfsvergunning kan worden uitgegeven, moet er aan verschillende criteria worden voldaan. In de eerste plaats moet de student zijn ingeschreven aan de als referent erkende universiteit. Daarnaast moet er sprake zijn van een voltijds dagopleiding, moeten internationale studenten over voldoende geld beschikken om minimaal één jaar in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en moeten studenten in het bezit zijn van een geldig paspoort.

Campus, internationale studenten.

Geen strafblad, een zorgverzekering en een tbc-onderzoek

Internationale studenten mogen niet zijn veroordeeld voor ernstige misdrijven, moeten een zorgverzekering hebben die de ziektekosten in Nederland dekt en moeten studenten bij de GGD worden onderzocht op tuberculose. Het tbc-onderzoek moet plaatsvinden binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Dit onderzoek is alleen verplicht voor internationale studenten uit bepaalde risicolanden. Andere studenten worden van het onderzoek vrijgesteld.

Vrouwelijke studente

Voldoende studiepunten

Als een student eenmaal een verblijfsvergunning van de IND heeft gekregen dan bestaat er altijd de mogelijkheid dat de vergunning weer wordt ingetrokken. De student moet een minimaal aantal studiepunten behalen. Dit wordt gecontroleerd door de VU. Als blijkt dat de studie onvoldoende vlot, dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst de vergunning weer intrekken.

International student, geslaagd, bul.

Uilenstede en DUWO

Als de verblijfsvergunning is geregeld, dan moet een student worden ingeschreven op de campus. Uilenstede is een campus in Amstelveen, niet ver van de VU. Ieder jaar zijn er 2 á 3 inschrijfdagen. De huisvesting in deze wijk bestaat voornamelijk uit studentenflats. De campus voorziet de studenten niet alleen van woonruimte, maar er zijn ook verschillende faciliteiten zoals winkels, een theater, medische voorzieningen, een sportcentrum, een supermarkt, een fietsenmaker, een boekenzaak en een café. Ook heeft Uilenstede zijn eigen huurdersorganisatie die opkomt voor de belangen van de studenten op woongebied. Internationale studenten die op de campus willen wonen, kunnen online de vrijkomende huisvesting bekijken. Bij DUWO kan dan vervolgens de huisvestingsprocedure in gang worden gezet. DUWO is de grootste studentenhuisvester van ons land en opereert niet alleen in de regio van Amsterdam, maar ook in andere studentensteden. DUWO helpt studenten onder andere met het zoeken naar een woning, de inschrijvingsprocedure, het huurcontract, de administratie, maar dient ook reparatieverzoeken in als dat noodzakelijk is.

Studentencampus Uilenstde in Amstelveen.

Inschrijving bij de gemeente en het burgerservicenummer

Internationale studenten moeten zich ook inschrijven bij de gemeente Amstelveen. De medewerkers van Burgerzaken controleren de legitimatie en maken een kopie van het huurcontract. Er moeten handmatig een aantal formulieren worden ondertekend, die vervolgens digitaal worden ingevoerd in het gemeentelijke systeem. Zodra de inschrijving bij de gemeente is afgerond wordt er per post aan de studenten een burgerservicenummer (BSN) verstrekt. Studenten hebben het BSN nodig voor het aanvragen van onder andere toeslagen en beurzen. De toekenning van een BSN duurt soms wel een maand. Het BSN wordt ook gedeeld met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Smartphone, studielink app.

Studielink en DUO

De inschrijving bij de VU gaat via de applicatie Studielink. Nederlandse studenten kunnen op dit platform inloggen met hun DigiD, maar internationale studenten moeten inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hierna kunnen zij op Studielink een account aanmaken. Vervolgens moeten de studenten hun persoonlijke gegevens invullen zoals de naam, contactinformatie en kan er gekozen worden voor de gewenste correspondentietaal. Alle andere gegevens worden automatisch verkregen uit de Basisregistratie Personen. Op hetzelfde moment wordt ook alle informatie ten aanzien van (afgeronde) vooropleidingen, automatisch opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

To Do List.

To Do List

Via een link wordt de internationale student doorverwezen naar de “Mijn studielink” pagina. Op deze pagina staat een lijstje klaar, de To Do List, met een aantal taken die uitgevoerd moeten worden. Eén van die taken betreft het indienen van een eerste verzoek tot inschrijving. Voordat een student het verzoek tot inschrijving doet, moet hij of zij controleren of alle persoonlijke gegevens kloppen en checken of de DUO, de juiste informatie ten aanzien van de vooropleidingen heeft aangeleverd. Er is een mogelijkheid om eventueel extra relevante opleidingen toe te voegen. In totaal kunnen er per studiejaar 4 inschrijvingsverzoeken worden gedaan, waarvan er maar één betrekking mag hebben op een lotingopleiding.

Collegezaal

Studentenadministratiesysteem (SIS)

Na de inschrijvingsprocedure volgt de toelatingsprocedure. Het inschrijvingsverzoek wordt verstuurd naar de VU die vervolgens de toelatingsprocedure afrondt. De VU controleert dus alle aangeleverde informatie ten aanzien van de internationale studenten zoals de diplomawaardering, de persoonlijke informatie en de aanvraag verblijf studie. Daarnaast speelt het financiële element een belangrijke rol bij de toelatingsprocedure en moet ook de machtiging voor het innen van het collegegeld geregeld worden. Als de internationale studenten eenmaal zijn toegelaten, dan worden zij ingeschreven in het studentenadministratiesysteem (SIS) en wordt er een bericht verstuurd naar Studielink. De status van de student wordt binnen Studielink aangepast en zowel de student als de Dienst Uitvoering Onderwijs ontvangen daar een notificatie van.

Landingsbaan Schiphol, KLM toestel.

Aanmeldsysteem van de VU

Nu moeten de internationale studenten zich aanmelden op het aanmeldsysteem van de Vrije Universiteit. Er moet persoonlijke informatie worden ingevuld, de studenten moeten aantonen dat ze aan de gestelde studievereisten voldoen, een legitimatiebewijs tonen, een adres opgeven dat verwittigd moet worden bij noodgevallen en ze moeten de gekozen opleiding aangeven. Daarnaast kunnen ze aangeven of ze willen dat de VU de huisvesting voor hen regelt of dat ze dat op eigen houtje doen. Wanneer een student met een inreisvisum landt op Schiphol of op andere wijze Nederland binnenkomt, dan moet de student langs de Koninklijke Marechaussee die de documenten controleert. Vervolgens reist de student door naar de campus. Er moet dus heel veel worden geregeld, voordat een internationale student met zijn of haar studie kan starten. Blockchaintechnologie zou dit hele proces veel sneller en efficiënter kunnen maken.

Sign up, inschrijving internationale studenten.

Hoe gaat de eerste inschrijving van internationale studenten op een blockchain in zijn werk?

Via een applicatie levert de student alle noodzakelijke formulieren en documenten aan. Aan de hand van een smart contract wordt automatisch gecontroleerd of ook daadwerkelijk alle relevante informatie aanwezig is. Alle partijen die bij de inschrijving betrokken zijn zoals de VU, de student, de campus en de IND, maken gebruik van de opgeslagen gegevens. Indien nodig vullen zij deze gegevens aan. Alle data ten aanzien van de internationale studenten wordt cryptografisch versleuteld en opgeslagen in een digitale kluis. Zogenaamde “pointers” verwijzen naar de specifieke documenten en in de smart contracts is precies bepaald, hoe de inschrijving moet verlopen. Als niet aan alle gestelde voorwaarden van het smart contract is voldaan, dan kan het inschrijvingsproces niet worden voltooid. Alle betrokken partijen beschikken over de specifieke informatie die zij nodig hebben, om hun aandeel in het proces goed te kunnen uitvoeren.

Smart contracts

Wat zijn de voordelen van Blockchaintechnologie ten opzichte van het traditionele inschrijvingsproces?

Informatieoverdracht van privacygevoelige data en documenten verloopt bij een blockchainnetwerk veel veiliger, omdat alle data cryptografisch wordt versleuteld en gedistribueerd naar meerdere computers. Alle registraties worden dus gedeeld in een gedistribueerde database. In de blockchain is alle informatie veilig opgeslagen en beschikbaar voor uitwisseling met de belanghebbende partijen, op precies het juiste moment. De blockchaininfrastructuur zorgt voor de registratie van alle handelingen en uitkomsten binnen het netwerk. Zowel de IND, de VU, de internationale studenten en de campus kunnen de blockchain raadplegen voor de noodzakelijke informatie en leggen die verkregen informatie vervolgens vast hun eigen systemen, maar ook in de blockchain. Alle belanghebbenden hebben precies hetzelfde overzicht en dat zorgt voor een hoge mate van transparantie. De geregistreerde transacties zijn onveranderbaar. Een situatie waarbij data binnen de blockchain ongeautoriseerd wordt gewijzigd, wordt dan ook direct door het netwerk zelf opgemerkt.

Smartphone, kennislink app.

Verificatie- en consensusprocedures

Blockchaintechnologie hanteert verificatie- en consensusprocedures die het uitvoeren van dubbele transacties of registraties binnen het netwerk kunnen voorkomen. Een specifieke transactie kan slechts eenmaal worden uitgevoerd. Het consensus mechanisme zorgt voor het noodzakelijke onderlinge vertrouwen tussen alle partijen, waardoor er in principe geen noodzaak meer bestaat voor de inzet van vertrouwde derde partijen of tussenpersonen. Blockchain kan het hele inschrijvingsproces voor internationale studenten dan ook absoluut sterk verbeteren.

 

Uitwerking pilot

 

Kijk voor meer informatie op de website van ICTU. Dit is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Deze organisatie helpt de overheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ICT.

ICTU

 

Bron: dit artikel is gebaseerd op informatie op de website:

www.blockchainpilots.nl

 

Neem ook eens een kijkje op het digitale magazine van Marloes Pomp en Koen Hartog die de blockchain pilots bij de Rijksoverheid begeleiden:

Blockchain Magazine

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply