Blockchain pilot: Verlening Subsidie Vaccinatieregeling

met Geen reacties

De Rijksoverheid heeft een aantal experimenten uitgevoerd met blockchaintoepassingen voor de publieke sector. Een van deze blockchain pilots liep bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De proef draaide om het verlenen van subsidies voor een vaccinatieregeling. Het doel van deze pilot is het voorkomen van uitval en vertragingen onder studenten aan zorgopleidingen, doordat de scholieren niet beschikken over de noodzakelijke vaccinaties. Deze studenten hebben een beroepsgebonden risico op besmetting met infectieziekten. Het uitvallen van studenten is vaak het gevolg van het niet tijdig laten vaccineren tegen hepatitis B. Scholen zijn wettelijk verplicht om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te minimaliseren.

Injectienaald, vaccin, vaccinatieregeling.

Prikaccidenten binnen de gezondheidszorg

Helaas komen prikaccidenten regelmatig voor. Niet alleen op school, maar ook op de stageplekken zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, tandartspraktijken en in de psychiatrie. In ons land lopen meer dan een miljoen werknemers het risico op besmetting met een ernstige ziekte. Het gaat dan niet alleen om leverontstekingen zoals hepatitis B en C, maar ook om HIV. Het is dus zeer belangrijk dat er bij een prikaccident snel wordt gehandeld. Ook bijt-, krab-, snij- en spatongevallen worden als prikaccident aangemerkt. Studenten komen dan uiteraard ook in contact met bloed of lichaamsvocht van iemand anders. Welke actie er na een prikaccident moet worden ondernomen, is afhankelijk van de aard van het ongeval. Een andere doelstelling van deze blockchain pilot is het waarborgen van de patiëntenveiligheid binnen de desbetreffende instelling.

Vaccinatie, vaccinatieregeling.

Financiering van vaccinatieprogramma’s

Studenten lopen vaak maar een korte periode stage, maar de vaccinatieperiode voor hepatitis B is wel 7 maanden. Daarom heeft de overheid in 2008 een subsidieregeling in het leven geroepen, waardoor scholen die zorgonderwijs aanbieden al bij aanvang van de opleiding, de noodzakelijke vaccinaties kunnen faciliteren. Op dit moment (2018) is de hele procedure omtrent de financiering van de vaccinaties erg omslachtig. Het is een complex proces waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. De studenten, de zorginstellingen waar stage gelopen moet worden, de onderwijsinstellingen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSI). Daarnaast gaat het proces gepaard met heel veel administratie en is er geen data-inzicht in “real-time”.

Hofvijver in Den Haag met de Nederlandse ministeries op de achtergrond.

DUO en MEVA

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert welke opleidingen de studenten volgen. De Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) heeft onder andere als taak het garanderen van fatsoenlijke zorg in de toekomst. De MEVA richt zich daarbij specifiek op de financiering en de werkgelegenheid en probeert te realiseren dat zorgopleidingen en de arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. De MEVA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de opdrachtgever en eigenaar van de subsidieregeling. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) keert de subsidies uit aan de onderwijsinstellingen.

Blokken van de blockchain. Subsidies voor de vaccinatieregeling op een blockchainnetwerk.

Koppeling tussen vaccinatieregeling en subsidies

Op dit moment is bij de vaccinatieregeling stageplaatsen nog geen sprake van een koppeling tussen de vaccinaties en de subsidies. Blockchaintechnologie kan die koppeling maken op een zeer geavanceerde manier en kan ervoor zorgen dat er een veel doeltreffender en doelmatiger aanpak ontstaat. Een aanpak waardoor niet alleen het hele proces van subsidieaanvraag efficiënter wordt, maar waarbij ook de kosten en de administratieve druk drastisch omlaag kunnen. Met blockchain krijgen aanbieders van stageplekken in de zorg snel en duidelijk inzicht in welke studenten al voldoende zijn gevaccineerd en welke niet. Hierdoor kan snel worden bepaald welke studenten aan hun stage kunnen beginnen en welke studenten nog niet.

Private, privacy.

Privacy by design

Privacy by design betekent dat organisaties al maatregelen moeten treffen ter bescherming van persoonsgegevens en andere gevoelige data, nog voordat nieuw ontwikkelde producten en diensten op de markt worden gebracht. Privacy by design houdt ook in dat er bij processen zo min mogelijk data moet worden gebruikt. Er zou dus in principe alleen data moeten worden verwerkt, die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van die processen. Met privacy by design wordt het zorgvuldig omspringen met privacygevoelige informatie technisch afgedwongen. Deze aanpak past binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vier studenten aan een tafel. Internationale studenten.

De student centraal

Bij de blockchain pilot Verlening Subsidie Vaccinatieregeling staat de student centraal. De vaccinaties voor onder andere hepatitis B worden éénmalig gedefinieerd als digitale bouwsteen en gekoppeld aan een echt vaccin. Bij vaccinatie krijgt de zorgstudent zelf de controle over zijn of haar eigen vaccinatiegegevens. De studenten gaan dus zelf hun eigen data beheren, zonder afhankelijk te zijn van externe derde partijen, die normaliter nodig zijn om specifieke data te verkrijgen. Alleen met toestemming van de student kunnen externe derde partijen de gewenste informatie raadplegen en bevestigen. Metadata (informatie over data) kan geanonimiseerd worden opgeslagen en worden bekeken door andere partijen. Bij de overdracht van informatie over de desbetreffende vaccinaties bij studenten, kunnen andere processen automatisch van start gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om processen zoals subsidiestromen, maar ook om communicatie naar aanbieders van zorgonderwijs, overheidsdiensten en ziekenhuizen.

Blockchainnetwerk

Hoe verloopt de blockchain pilot voor Verlening Subsidie Vaccinatieregeling?

Op ieder vaccin staat een zogenaamd batchnummer. Dat batchnummer moet op de blockchain worden geregistreerd. De digitale identificatie wordt gekoppeld aan het desbetreffende vaccin. De digitale identificatie van de vaccins op een decentraal gedistribueerd netwerk, kan door meerdere partijen worden gerealiseerd. Niet alleen door de producenten van de vaccins, maar ook door (publieke) gezondheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld de GGD. Alle noodzakelijke informatie ten aanzien van een vaccinatie, zoals de injectie-dosis, wordt geïntegreerd in een blok op de blockchain. De student die gevaccineerd moet worden beschikt over een applicatie, waarop hij of zij zich kan registreren. Bij de registratie kan gebruik worden gemaakt van een studentnummer of studentaccount, maar ook van DigiD.

Blockchain

Noodzakelijke vaccinaties per opleiding

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bevestigt vervolgens dat de student staat ingeschreven voor de aangegeven zorgopleiding. De applicatie toont aan de hand van de gekozen opleiding welke vaccinaties noodzakelijk zijn. Voor opleidingen in de gezondheidszorg is dat dus onder andere een hepatitis B-vaccinatie. Zonder die vaccinatie kan er ook geen stageplek worden verkregen. Via de applicatie kan direct een afspraak worden gemaakt bij de dichtstbijzijnde gezondheidsdienst. Als de student eenmaal bij de gezondheidsdienst is aangekomen, registreren de gezondheidsdienst en de student ieder afzonderlijk, dat de student alle noodzakelijke vaccinaties heeft gekregen. Deze registratie verloopt via een web-applicatie. Indien de student al eerder zijn vaccinaties heeft gehad, dan kan hij of zij deze bij de gezondheidsdienst vastleggen op het blockchainnetwerk. De student moet zijn vaccinatieverleden aantonen met een vaccinatiebewijs.

Twee mensen sluiten een overeenkomst door middel van een Ricardian Contract.

Uitvoering van het smart contract

Wanneer de registratie en de validatie van de gegevens zijn vastgelegd binnen de blockchain, kan het smart contract van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden uitgevoerd. Het smart contract keert automatisch de benodigde hoeveelheid subsidie uit, aan de desbetreffende gezondheidsdienst. De subsidie kan worden uitbetaald per vaccinatie, maar ook bijvoorbeeld per batch vaccinaties. De instelling waar stage gelopen moet worden kan aan de student toestemming vragen, om zijn vaccinatiegeschiedenis in te zien. De student geeft in de applicatie toestemming en geeft ook aan tot wanneer de zorginstelling die gegevens mag inzien. Het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport kan de applicatie raadplegen, om te achterhalen hoeveel zorgstudenten in totaal zijn gevaccineerd en welke vaccinaties zij precies hebben gehad. De specifieke informatie die in de blockhain is vastgelegd is niet voor iedere belanghebbende even relevant en er kan dan ook precies worden bepaald wie recht heeft op welke informatie en wie niet.

nodes netwerk

Wat zijn de voordelen van het financieren van vaccinaties op een blockchain?

Studenten hebben veel meer controle over het hele vaccinatieproces en het delen van persoonlijke gegevens. De zorginstelling die stageplekken aanbiedt krijgt een veel beter inzicht in welke studenten al voldoende gevaccineerd zijn en welke studenten nog gevaccineerd moeten worden. Ook de financiële rol van de onderwijsinstelling valt volledig weg. Betalingen worden direct uitgevoerd via smart contracts van VWS en dus niet meer door de school. De Dienst Uitvoering Onderwijs blijft belast met het toetsen van de inschrijvingen voor de opleidingen en de Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt regelt de aanbesteding van de vaccins en de personen die de vaccinaties uitvoeren. Voor de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is bij blockchainintegratie geen rol meer weggelegd. De subsidies worden immers direct uitgekeerd aan de desbetreffende gezondheidsdienst die de vaccinatie uitvoert.

Ampullen, injectie, vaccinatieregeling.

Waarom moet het subsidiëren van vaccinaties voor studenten decentraal worden aangepakt?

In tegenstelling tot “centrale” datasystemen zorgen decentrale databanken voor een veel zorgvuldiger en veiliger omgang met privacygevoelige informatie. Bij decentraal databeheer is duidelijk wie de eigenaar van specifieke data is en er is geen sprake meer van een singel point of failure. Blockchainnetwerken zijn dus veel minder kwetsbaar dan systemen met centraal georganiseerde data management. In plaats van data draait het bij decentrale gedistribueerde netwerken om digitale transactie-uitkomsten. Op alle nodes binnen het netwerk worden kopieën opgeslagen met exact dezelfde informatie. Alle deelnemers binnen de blockchain controleren de interne coherentie waardoor er consensus (overeenstemming) binnen het netwerk wordt gecreëerd. Aan de hand van encryptie kunnen de studenten zelf beslissen, welke data er precies met wie wordt gedeeld.

Injectienaald, spuit.

Gezamenlijk inkopen van vaccins

De transparantie van een blockchain is groot. Iedere transactie binnen het openbare transactieregister is controleerbaar door iedereen. Alle afgeronde transacties binnen het netwerk zijn onveranderbaar en dat draagt bij aan de betrouwbaarheid. Door de directe koppeling tussen de vaccinaties van studenten en de subsidies ontstaan veel voordelen op allerlei gebieden. Door het gezamenlijk inkopen van vaccins, bloedtesten en het decentraal financieren van de prikzetters, wordt het mogelijk om op een veel grotere schaal te opereren.

 

Kijk voor meer informatie op de website van ICTU. Dit is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Deze organisatie helpt de overheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ICT.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter